Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - ITI Delta Dunării

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

 • Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
  • gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
  • reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
 • Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
 • Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 • Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 • Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.

 

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:

 • Inovare şi cercetare;
 • Agenda digitală;
 • Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • Economie cu emisii reduse de carbon.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 19 iunie 2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 16 octombrie 2018

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată martie 2018

ANUNȚ - privind decizia etapei de incadrare pentru POR modificat 2014-2020

  ➡​  Consultarea modificarilor Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea stabilirii parcurgerii procedurii de realizare a evaluarii de mediu (Comentariile pot fi trimise pe adresa programareregionala@mdrap.ro)

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată aprilie 2017

     Programul Operaţional Regional 2014-2020 (şi anexele aferente) - versiunea aprobată 18 martie 2016

Programul Operational Regional 2014-2020 (Versiunea aprobata 23 iunie 2015)

Ghidul şi fişele indicatorilor Programul Operaţional Regional 2014-2020

Declarație privind parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Document de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene, aprilie 2015)

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Document supus procesului de negociere cu reprezentanţii Comisiei Europene, ianuarie 2015)

  ​   Programul Operațional Regional 2014-2020(Document transmis Comisiei Europene)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Varianta de lucru iulie 2014)

Document consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020 

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Prima versiune - sinteză)

Evaluare Strategică de Mediu - Raport de mediu pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (august 2014) - Anunţuri publice

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 - DRAFT

Programul Operaţional Regional - word

Anexe

Sinteza POR 2014 - 2020

POIMM

Anexe

Evaluare ex-ante – word-----

Ghidul Solicitantului Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - versiunea finală,aprobată în data de 4 noiembrie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice

Noutăți, anunțuri și comunicate

 

Ghiduri de finanțare ➡ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

 

Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii

Ghid specific 2.1.A.ITI - Microintreprinderi

Ghid specific - 2.1.B.ITI - Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investițiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării

Ghid specific 2.2.ITI - IMM

 

Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Ghid specific 3.1.A – ITI: POR/2019/3/3.1/A/ITI/2

Ghid specific 3.1.B – ITI: POR/2019/3/3.1/B/ITI/2

Ghid specific 3.1.B – ITI: POR/2020/3/3.1/B/ITI/3

Ghid Specific 3.1C: POR/2018/3/3.1/c/1/ITI

Ghid specific 3.2: POR/2019/3/3.2/3/ITI

Ghid O.S. 3.2 - in parteneriat cu MLPDA 30.09.2020

 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Ghid 5.1 Monumente – Apel de proiecte POR/2017/5/5.1 ITI DD

Ghidul specific 5.2 - POR/2017/5/5.2/ITI/1

 

Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Ghid specific PI 6.1 ITI Apel POR/2017/6/6.1/ITI/1

 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Ghidul specific 7.1 - POR/2018/7/7.1/ITI/2

 

Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Ghidul specific 8.1.A Ambulatorii

Ghidul specific 8.2.B UPU

Ghid specific 8.2B SJU ITI Delta Dunării - consultare publică

Ghidul specific 8.3 B Persoane cu dizabilități

Ghidul specific 8.3 C Copii

 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Ghid specific 10.1 Învăţământ ante-preşcolar şi preşcolar

Ghid specific 10.1 Învăţământ obligatoriu

Ghid specific 10.2 Învăţământ profesional şi tehnic

 

Axa prioritara 13 Regenerare urbană - orașe mici

Ghid specific 13.1: POR/2018/13/13.1/1/ITI-----


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune proiecte în cadrul apelurilor dedicate ITI din cadrul POR 2014-2020.

Teritoriul ITI DD beneficiază de alocare distinctă care este prevăzută în Anunțul de Lansare a Apelului.

Cu excepția proiectelor aferente Axei 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, înainte de înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014. 

Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor fi declarate neeligibile.

 

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD - POR

Anexa 1 - Cerere de avizare

Anexa 2 - Fișă prezentare proiect

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 7.1 - Schema relațională sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională obiective SIDD DD-----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, pcum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregătirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POR - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI​ 


 


 Ultima modificare 13 iunie 2022