Catalog-Item Reuse

POCU

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. 

 

Programul Operațional Capital Uman - decembrie 2020

Programul Operațional Capital Uman - iulie 2020

Programul Operațional Capital Uman - iunie 2019

Programul Operațional Capital Uman - martie 2019

Programul Operațional Capital Uman - decembrie 2018

Programul Operațional Capital Uman - septembrie 2018

  ➡​  Arhivă

Sinteză - iunie 2017

Sinteză - iunie 2017

Evaluare ex-ante

Evaluare ex-ante - word

Arhivă

Oportunități de finanţare relevante pentru domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi

 -----

Ghiduri de finanțare ➡ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

Acțiuni care vizează angajații:

 • Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
 • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Acțiuni care vizează angajatorii:

 • Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural" – AP 4/PI 9.v/ O.S. 4.16 – septembrie 2020

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM" - AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 - august 2020

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii" AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 – iunie 2018

  ➡ Ghidul solicitantului condiții specifice România profesională – Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 – iulie 2019

Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați"– varianta finală. Depunere proiecte în MySMIS: începând cu 20.09.2018

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați nr. 930 / 17.09.2018

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene privind modificarea Ghidului Solicitantului Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați nr. 1543 / 19.12.2018

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Inovare prin formare – versiune finală, 10.10.2018. Depunere în MySMIS: începând cu 15.10.2018

 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

 

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

 

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 • îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)
 • reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării– 31 mai 2018

➡  Ghidul solicitantului – Condiții Specifice BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII – AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 ( publicat în iunie 2019)

➡  Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice – Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13;4.14 – (publicat în septembrie 2018)

➡  Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 - (publicat în septembrie 2018)

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

 

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

 • Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
 • În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 • Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
 • Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

 

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

 • Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

-Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;

-Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu

-Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise.

-Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

 

În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic
 • Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare
 • Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)

 

Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice Stagii de Practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării – ( publicat în septembrie 2019)-----

Manualul beneficiarului POCU – iunie 2021

Ordin nr. 729/ 10.06.2020 pentru modificarea și completarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul POCU 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 880/ 2019

Instrucțiune nr 8-03.06.2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 - 2020 +anexe

➡  POCU - Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor

➡  POCU - Strategii și legislație

➡  Ordin MFE 1284 pe 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

➡  Ordin privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020", aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/ 2016 (august 2017)

➡  Ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat (noiembrie 2017)

➡   Manualul beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin POCU - august 2017

➡   Decizie AM POCU 14453 din 27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul

➡   Instrucțiune privind modul de lucru pentru cooptarea, înlocuirea, adăugarea de parteneri asociați (unități școlare) în cadrul procesului de precontractare și implementare a apelurilor de proiecte Școala pentru Toți și Profesori Motivați în Școli Defavorizare

➡   Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU

➡   Ghidul indicatorilor

➡   Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up - AM POCU

➡   Metodologie de verificare, evaluare și selecție a proiectelor în cadrul POCU - 2019

Extrase din SIDD DD pentru obiectivele specifice POCU 2014-2020 


-----


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate POCU 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD – POCU

Anexa 1 - Cerere de avizare POCU

Anexa 2 - Fișă generală pentru prezentarea proiectului POCU

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere POCU

Anexa 7.1 - Schema relațională  sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională Obiective Strategice  -Piloni - Domenii

 -----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POCU - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI


 


 Ultima modificare 13 iunie 2022