Catalog-Item Reuse

POCA

POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-admipromnistrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

​ 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Evaluare ex-ante 

Anexe

Decizia CE de aprobare POCA 2014-2020 V 3.1 -----

Ghiduri de finanțare ➡ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

AP.1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivele specifice ale Axei Prioritare1 sprijină măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar. POCA susține eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul judiciar și creează premisele pentru implementarea cu succes a reformelor.

AP. 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și SMBR și autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor (Tulcea și Constanța) și municipiilor (Tulcea și Constanța).
  • Autorități administrative autonome.
  • ONG-uri, parteneri sociali.
  • Instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  • Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor.
  • Autorități și instituții publice locale beneficiare ITI.
  • Instituțiile din sistemul judiciar (CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din  subordine/ coordonare: ONPCCRC, ANP, DNP, ONRC, INEC, ANC). Aceștia pot încheia parteneriate atât între ei, cât și cu alte instituții/ organizații relevante
  • Orice alt tip de beneficiar prevăzut de ghidurile specifice elaborate în cadrul programului POCA.

 

➡ Ghidul beneficiatului POCA

Ghidul-Beneficiarului_vers_mai-2021-final

 

➡ Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Ghidul-beneficiarului-privind-principiile-orizontale-V1-----


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul AP1 CDI sau AP2 TIC (după caz) din cadrul POCA 2014-2020.

Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD – POCA

Anexa 1 - Cerere de avizare POCA

Anexa 2 - Fișă generală pentru prezentarea proiectului POCA

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere POCA

Anexa 7.1 - Schema relațională  sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională Obiective Strategice  -Piloni - Domenii

 -----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POCA - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI​ 


 


 Ultima modificare 13 iunie 2022