Catalog-Item Reuse

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) - ITI Delta Dunării

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 acoperă întregul teritoriu al României și reprezintă programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România.

Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR).

Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice locale au avut la dispoziție în perioada 2014 – 2020 aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene, eficiente și rentabile.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 V 16.1​ - 12 mai 2023

Principalele priorități de Dezvoltare Rurală pentru perioada de programare 2014-2020:

  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
  • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
  • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
  • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
  • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Implementare PNDR 2014-2020

Instrument Financiar de creditare

Programare PNDR 2014-2020-----

suri / Domenii de Finanțare prin PNDR 2014 – 2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării:

 

Măsura 4  - Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice (zona ITI - Delta Dunării)

Măsura 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (zona ITI - Delta Dunării)

Măsura 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (zona ITI - Delta Dunării)

Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - Delta Dunării)

Măsura 19 - LEADER

Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală  (zona ITI - Delta Dunării)-----


Procedura de avizare a proiectelor se aplică solicitărilor depuse de potențialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării pentru proiecte finanțabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și face referire la:

-verificarea conformității propunerilor de proiecte cu SIDD DD pe baza documentelor anexate

-acordarea avizului de conformitate cu SIDD DD

-soluționarea contestațiilor

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD - PNDR 

Anexa 1 - Cerere de avizare PNDR 

Anexa 2 - Fișa generală de prezentare a proiectului PNDR 

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere PNDR

Anexa 7.1 - Schemă relațională sinteza SIDD DD 

Anexa 7.2 - Schemă relațională - Obiective Strategice – Piloni – Domenii -----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI  dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării


PNDR - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI - Rev 1​

 


 


 Ultima modificare 22 iunie 2023