asociatia-pentru-dezvoltare-intercomunitara-iti-delta-dunarii-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-unui-post-vacant

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante
Adaugat la data 23 mai 2016

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează  concurs pentru ocuparea unor posturi vacante după următorul program:

 

 1. Publicare anunț: 23.05.2016 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală.
 2. Depunerea dosarelor : până la data de 03.06.2016 orele 14,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 3. Selecția dosarelor primite 06.06.2016.
 4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor : 06.06.2016, orele 14,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 5. Data şi locul probei scrise:  08.06.2016, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 6. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 08.06.2016, orele 14,00 Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 7. Data și locul interviului: 10.06.2016, orele 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 8. Afișarea listei cu rezultatele finale: 10.06.2016, orele 14,00, la sediul ADI-ITI DD si pe site-ul CONSILILUI JUDEȚEAN TULCEA
 9. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor la compartimentul  Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481.

Persoană de contact : doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

 

 1. EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – 1 post vacant

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic, economic, administrativ, juridic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
 • Experiență minim 3 ani în domeniul achizițiilor publice;
 • Certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice;
 • Cunoștințe utilizare SEAP;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Experiență anterioară în proiecte finanțate prin fonduri europene;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de expert achiziții publice este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” – până la 31.12.2018.

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs,cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe, specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la pct. 4, 6 și 8 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 • Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 • Regulament (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Regulament general (UE) nr. 1303/2013 privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții;
 • Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1113/2014 al COMISIEI din 16 octombrie 2014 de stabilire a formei și a detaliilor tehnice pentru notificarea menționată la articolele 3 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2386/96 și (UE, Euratom) nr. 833/2010 ale Comisiei ANEXĂ;
 • Regulamentul (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordinul nr. 302/2011 A.N.R.M.A.P privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Ordinul nr. 314/2010 A.N.R.M.A.P privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă;
 • HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobare a normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • HG nr. 801/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
 • Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecție.
 • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;
 • HOTĂRÂRE Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordinul nr. 9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România;
 • Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE

 

 1. EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE PNDR – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic, economic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
 • Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Curs de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Experiență în implementarea proiectelor PNDR;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de expert programe/axe/proiecte PNDR este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” până la 31.12.2018;

 

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la pct. 4, 6 și 8 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Bibliografia concursului:

 1. Program Național Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020;
 2. Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 3. Protocol Cvadripartit – pe site-ul itideltadunarii.com;
 4. Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală;
 5. Regulament de punere în aplicare (UE)nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală;
 6. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune;
 7. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
 8. Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stat a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
 9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;
 10. Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 11. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 12. Hotărârea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;
 13. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;

 

 1. EXPERT PROGRAME/ AXE/PROIECTE – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic, economic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
 • Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Curs de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Participare în echipa de implementare a unui proiect cu finanțare nerambursabilă;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de expert programe/axe/proiecte  este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” până la 31.12.2018;

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la pct. 4, 6 și 8 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia concursului:

 1. Programul Operațional Capital Uman pentru perioada 2014 – 2020;
 2. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;
 3. Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 4. Protocol Cvadripartit – pe site-ul itideltadunarii.com;
 5. Regulament (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
 6. Regulament general (UE) nr. 1303/2013 privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții;
 7. Regulament (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului european și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
 8. Regulament (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
 9. Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 10. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 11. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;
 13. OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanță de urgență 40/2015;
 14. Ordonanță de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

 

 1. ASISTENT MANAGER – 1 post vacant

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;
 • Experiență între 1 – 3 ani în domeniul studiat;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Experiență anterioară în proiecte finanțate prin fonduri europene;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de asistent manager este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” – până la 31.12.2018

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la pct. 4, 6 și 8 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 • Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social European și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002;

Legea nr. 16 din 02/04/1996 Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare