asociatia-pentru-dezvoltare-intercomunitara-iti-delta-dunarii-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-unor-posturi-vacante-2

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
Adaugat la data 18 august 2016

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează  concurs pentru ocuparea unor posturi vacante după următorul program:

 

 1. Publicare anunț: 18.08.2016 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală.
 2. Depunerea dosarelor : până la data de 31.08.2016 orele 14,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 3. Selecția dosarelor primite 01.09.2016.
 4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 01.09.2016, orele 14,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 5. Data şi locul probei scrise: 05.09.2016, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 6. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 05.09.2016, orele 14,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 7. Data și locul interviului: 07.09.2016, orele 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 8. Afișarea listei cu rezultatele finale: 07.09.2016, orele 14,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 9. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor la compartimentul Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 10. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481.

Persoană de contact : doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

 

 1. EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – 1 post vacant

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic, economic, administrativ, juridic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
 • Experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • Certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice;
 • Cunoștințe utilizare SEAP;
 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;

Constituie avantaj:

 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Posesie permis conducere categoria B

Informații privind postul:                                                                  

 • Funcția de expert achiziții publice este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” – până la 31.12.2018.

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs,cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe, specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

 

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 • Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 • Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Ordinul nr. 302/2011 A.N.R.M.A.P privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Ordinul nr. 314/2010 A.N.R.M.A.P privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă;
 • Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecție.
 • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului –cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr. 9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România;
 • Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE

 

 1. EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic, economic, juridic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
 • Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Curs de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

 

Constituie avantaj:

 • Experiență în implementarea proiectelor PNDR, POPAM, POIM;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Posesie permis conducere categoria B

Informații privind postul:                                                                  

 • Funcția de expert programe/axe/proiecte este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” până la 31.12.2018;

 

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Bibliografia concursului:

 • Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 • Program Național Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 - http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf;
 • Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 - http://www.madr.ro/docs/popam/2015/Programul-Operational-pentru-Pescuit-si-Afaceri-Maritime-2014-2020-aprobat-CE.pdf;
 • Program Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 - http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014;
 • Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală;
 • Regulament de punere în aplicare (UE)nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală;
 • Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune;
 • Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
 • Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stat a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
 • Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 • Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Hotărârea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;
 • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011;

 

 1. EXPERT COMUNICARE 2 – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/ juridic/ relații internaționale/ comunicare/ jurnalism;
 • Experiență minim 3 ani în domeniul studiat;
 • Experiență în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Constituie avantaj:

 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Posesie permis conducere categoria B;

Informații privind postul:                                                                  

 • Funcția de expert comunicare  este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” până la 31.12.2018;

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia concursului:

 • Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 • Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 - http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
 • Programul Operațional Regional 2014 – 2020 - http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 - http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf
 • Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf
 • Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 - http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
 • Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 - http://www.madr.ro/docs/popam/2015/Programul-Operational-pentru-Pescuit-si-Afaceri-Maritime-2014-2020-aprobat-CE.pdf
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 - http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2015/01/POCA_2014-2020_ian_2015.pdf

Programul operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 - http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/AT/POAT_2014/VO.POAT.2014-2020.17.12.2014.pdf