adi-iti-delta-dunarii-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-a-doua-posturi-vacante

 Catalog-Item Reuse

ADI ITI DELTA DUNĂRII organizează  concurs pentru ocuparea a două posturi vacante
Adaugat la data 16 ianuarie 2018

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII organizează  concurs pentru ocuparea posturilor vacante de șofer – 1 post și economist – 1 post după cum urmează:

 1. Publicare anunț:16.01.2018 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală.
 2. Depunerea dosarelor: până la data de 30.01.2018 orele 16,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 3. Selecția dosarelor primite 31.01.2018.
 4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 31.01.2018, orele 12,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 5. Data și locul probei scrise: 02.02.2018, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 6. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 02.02.2018, orele 14,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 7. Data și locul interviului: 06.02.2018, orele 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 8. Afișarea listei cu rezultatele finale: 06.02.2018, orele 16,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 9. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor la compartimentul Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 10. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481. Persoană de contact : doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

1. ȘOFER – 1 post vacant

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea de studii medii;
 • Experiență minim 5 ani vechime în specialitatea de șofer/ conducător auto;
 • Posesie permis conducere categoria B

Constituie avantaj:

 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;

Informații privind postul:                                                        

 • Funcția de șofer este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă de lucru - 4 ore/zi, respective 20 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă de lucru de 4 ore/zi, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” – până la 31.12.2018.

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Copie permis de conducere categoria “B”;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 10. Recomandări angajatori/ beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f), g) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 • U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
 • Chestionare privind verificarea cunoștințelor de legislație rutieră;

 

2. ECONOMIST – 1 post vacant

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul economic;
 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;

Constituie avantaj:

 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Posesie permis conducere categoria B

Informații privind postul:                                                        

 • Funcția de economist este subordonată Directorului economic;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/ săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” – până la 31.12.2018.

 Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori/ beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 • Legea contabilității nr.82/ 1991 actualizata
 • Ordin nr. 1.792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale – ACTUALIZAT
 • Legea 227/ 2015 privind aprobarea codului fiscal
 • Hotărârea nr.399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune 2014 – 2020
 • Regulamentului UE nr. 1301/ 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/ 2006 al Consiliului
 • OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • U.G. nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora si Normele aprobate prin H.G. nr.875/ 2011
 • M.F.P. nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile ;
 • OMFP nr. 2861/ 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .