Anunt-post-vacant-POIM

 Catalog-Item Reuse

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează  concurs pentru ocuparea postului vacant de – 1 post – Expert Programe/ Axe/ Proiecte POIM
Adaugat la data 8 septembrie 2021

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează  concurs pentru ocuparea postului vacant de – 1 post – Expert Programe/ Axe/ Proiecte POIM, după cum urmează:​​


 
1. Publicare anunț concurs: 08 septembrie 2021 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală.
2. Constituire comisie de concurs și soluționare contestații: 08 septembrie 2021
3. Depunerea dosarelor de candidați: 09 septembrie 2021 – 28 septembrie 2021, orele 16,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură) 
4. Selecția dosarelor de concurs: 29 septembrie 2021.
5. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 29 septembrie 2021, orele 14,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
6. Depunere eventuale contestații selecție dosare: 30 septembrie 2021
7. Soluționare eventuale contestații selecție dosare:01 octombrie 2021
8. Data și locul probei scrise: 04 octombrie 2021, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
9. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 04 octombrie 2021, orele 16,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
10. Depunere eventuale contestații probă scrisă: 05 octombrie 2021;
11. Soluționare eventuale contestație probă scrisă: 06 octombrie 2021;
12. Data și locul interviului: 07 octombrie 2021, orele 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
13. Afișarea listei cu candidații admiși în urma interviului: 07 octombrie 2021, orele 16,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
14. Depunere eventuale contestații interviu: 08 octombrie 2021;
Soluționare eventuale contestație probă scrisă: 11 octombrie 2021;
15. Afișarea listei cu rezultatele finale: 12 octombrie 2021 orele 16,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
16. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor la compartimentul  Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
17. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481.
Persoană de contact: doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

 
Cerințe pentru ocuparea postului vacant: Expert Programe/ Axe/ Proiecte POIM

Condiții de participare la concurs:
Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;
Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
Constituie avantaj:
Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;
Să dețină permis auto;
Informații privind postul:                                                                                           
Funcția de expert programe/axe/proiecte POIM este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;
Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului "Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă" până la 31.12.2023;

 
Conținutul dosarului de aplicație

 
a) Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
b) Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
c) Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
d) Copie după actul de identitate;
e) Certificat de cazier judiciar;
f) Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
h) Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
i) Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;
j) Copie după permisul de conducere.
Actele prevăzute la lit. d), f) h) și j) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 
MENŢIUNE:
Candidaţii vor prezenta date privind proiectele în care au înregistrat experienţă anterioară.

 

 

 
BIBLIOGRAFIE CONCURS – EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE POIM