por-2014-2020-ghidul-solicitantului-pentru-imbunatatirea-calitatii-vietii-populatiei-in-orasele-mici-si-mijlocii-din-romania-in-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în consultare publică!
Adaugat la data 8 ianuarie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 08.01.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Prin O.S. 13.1 se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele de mici dimensiuni.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI se adresează oraşelor din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina), aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin HG nr. 602/2016.

În cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite următoarele activităţi:

  1. AÎmbunatățirea serviciilor sociale, educaționale şi cultural-recreative

În această categorie sunt incluse activitățile eligibile privind construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară sau se vor desfășura activități sociale, educaţionale,  culturale şi recreative, respectiv:

  • centre sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • cantine sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • locuințe sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • infrastructură educaţională pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • clădirilor cu funcții cultural-recreative: centre de tineret, centre multifuncţionale educaționale, centre multifuncţionale recreative, biblioteci, muzee, teatre de vară, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

Observaţie: Într-o cerere de finanţare pot fi incluse mai multe clădiri cu funcţiile de mai sus. De asemenea,  o clădire poate avea mai multe funcţii din cele menţionate mai sus.

Clădirile care au/vor avea funcțiile de mai sus se pot încadra în categoria monumentelor istorice. De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin O.S. 13.1, clădirile abandonate/neutilizate, care, după implementarea proiectului vor dobândi funcţiunile de mai sus.

În categoria A de activităţi intră şi facilităţile sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport, bazine de înot) ce deservesc în mod direct clădirile de mai sus, precum și alte lucrări din amplasamentul clădirilor de mai sus, ce se încadrează în investiția de bază (de ex. locuri de joacă, parcări de mici dimensiuni).

  1. B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane

În această categorie sunt sprijinite activitățile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv: drumuri publice ale UAT oraș/ municipiu, componente ale drumurilor publice din UAT: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale, poduri/pasaje.
Pot fi reabilitate parcuri, scuaruri, grădini publice,  alei și  locuri de joacă pentru copii etc, monumente de for public (statui).
Totodată, pot fi construite, extinse şi modernizate sisteme de supraveghere video.

De asemenea, este eligibilă activitatea de demolare a clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural și amenajarea terenurilor rezultate, prin transformarea acestora în spații publice urbane (de ex. parcuri, locuri de joacă etc) sau pentru serviciile urbane din categoria A de mai sus (clădiri publice).

Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise pe e-mail la: office@itideltadunarii.com şi regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - CONSULTARE PUBLICĂ