por-2014-2020-a-fost-prelungit-termenul-de-depunere-a-proiectelor-pentru-prioritatea-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020:  a fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru prioritatea de investiţii 2.1.B – Incubatoare de afaceri
Adaugat la data 7 mai 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a prelungit, până la 09.07.2018, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)​.
Acest apel de proiecte este organizat în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
    • Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale. Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
    • Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
- entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
- parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect. Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

Atenție! În sensul normelor ce reglementează ajutoarele de stat/ de minimis, solicitanții se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (e.g. societate, unitate administrativ teritorială, asociație, institut de cercetare-dezvoltare).
Alocarea apelului de proiecte dedicat zonei de investiţie teritorială integrată Delta Dunării(ITI Delta Dunării) este de 11,71 mil. euro.