informare-POPAM

 Catalog-Item Reuse

DGP-AMPOPAM - Notă de informare privind modalitatea de depunere a documentelor
Adaugat la data 10 iunie 2020

​În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 7 mai 2020 privindunele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor deproiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de
plată, dosarele achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediulsistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.
Pe cale de consecință, începând cu data de 15.06.2020, DGP-AMPOPAM nu va mai primi documente în format hârtie.

Notă de informare privind modalitatea de depunere a documentelor