anunt-posturi-vacante

 Catalog-Item Reuse

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante
Adaugat la data 7 ianuarie 2020

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII

 

Organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante după următorul program:

 1. Depunerea dosarelor: începând cu data de 07.01.2020 până în data de 20.01.2020, orele 16.00 – secretariatul ADI ITI DD, Str. Păcii, Nr.20
 2. Selecția dosarelor primite: 21.01.2020, orele 08.00-14.00
 3. Afișarea listei cu candidații admiși la proba de selecție a dosarelor: 21.01.2020, orele 14.30
 4. Data și locul probei scrise: 23.01.2020, orele 10.30, la sediul ADI ITI DD, Str. Păcii, Nr.20
 5. Afișarea listei cu rezultatele probei scrise: 23.01.2020, orele 16.00
 6. Data și locul interviului 28.01.2020, orele 10.30, la sediul ADI ITI DD, Str. Păcii, Nr.20.
 7. Afișarea listei cu rezultatele finale: 28.01.2020, orele 16.00
 8. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor pe site-ul ADI ITI DD - www.itideltadunarii.com

  Eventualele informații suplimentare (tematica, bibliografie, etc) se primesc la numărul de telefon 0731.400.481.

  Persoană de contact : doamna Munteanu Violeta

   

1.     EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE POCU – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;
 • Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de expert programe/axe/proiecte POCU este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului "Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă" până la 31.12.2023;

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Documente care să ateste experiența în implementarea proiectelor POCU;
 4. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 5. Copie după actul de identitate;
 6. Certificat de cazier judiciar;
 7. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 10. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 1. Programul Operațional Capital Uman pentru perioada 2014 – 2020;
 2. Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 3. Protocol Cvadripartit – secțiunea funcționare pe site-ul http://www.itideltadunarii.com/adi-iti-delta-dunarii/cine-suntem;
 4. REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 5. Regulament (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului european și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare
 8. HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare
 9. Ordonanța nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute  in obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial Nr. 461 din 30 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31/08/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanță de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

 

2.     EXPERT PROGRAME/ AXE/PROIECTE POR  – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;
 • Experiență minim 3 ani în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

Constituie avantaj:

 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Informații privind postul:                                                                                           

 • Funcția de expert programe/axe/proiecte POR este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului "Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă" până la 31.12.2023;

Conținutul dosarului de aplicație:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Documente care să ateste experiența în implementarea proiectelor POR;
 4. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 5. Copie după actul de identitate
 6. Certificat de cazier judiciar;
 7. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 10. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului:

 1. Program Operațional Regional pentru perioada 2014-2020;
 2. Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană;
 3. Protocol Cvadripartit – secțiunea funcționare pe site-ul http://www.itideltadunarii.com/adi-iti-delta-dunarii/cine-suntem;
 4. REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare
 8. HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare
 9. Ordonanța nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute  in obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial Nr. 461 din 30 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31/08/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanță de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;