Cine suntem

 Catalog-Item Reuse

Cine suntem - Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

Asociaţia s-a constituit în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030).

ADI-ITI DD va prioritiza proiectele relevante pentru strategia integrată, având un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele. În acest sens, ministerele vor atribui ADI responsabilităţi specifice corespunzătoare ciclului de proiecte. La nivelul fiecărei Autorități de Management proiectele ITI vor urma procedura generală a fiecărui program operațional. Protocolul menționat la pct. 1127 din Acordul de Parteneriat 2014-2020 s-a realizat printr-un Protocol Cvadripartit încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI-ITI DD).

Prin acest Protocol Asociaţiei îi sunt atribuite sarcini și obligaţii prin care se va implica în mod direct în implementarea Planului de Acţiuni care vizează implementarea SIDD DD.

ADI-ITI DD va coordona în plan local implementarea strategiei, va sprijini Autorităţile de Management în implementarea mecanismului ITI, va monitoriza implementarea proiectelor viitoare din cadrul mecanismului ITI, va asigura vizibilitatea proiectelor și informarea publică permanentă asupra implementării lor.

Ca urmare, funcţionarea instituţională şi administrativă a mecanismului ITI Delta Dunării este asigurată de ADI-ITI DD, persoană juridică de drept privat, având statut de utilitate publică, care are ca şi asociaţi în prezent 39 de UAT-uri, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Constanța, 5 UAT-uri urbane: Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag, şi 34 de UAT-uri rurale – dintre care 4 UAT-uri sunt din judeţul Constanţa.

Adunarea Generală, ca organism de conducere al asociației participă la elaborarea SIDD DD și a Planului de acțiune ce vor fi implementate prin mecanismul ITI, în concordanță cu obiectivele asumate de asociație, și, hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele asociaţiei, în special: SIDD DD; Planul de acțiune ce va fi implementat prin mecanismul ITI în zona Delta Dunării; și documentele suport pentru strategie și plan.

Funcţionarea efectivă a ADI-ITI DD privind utilizarea instrumentului ITI în conformitate cu prevederile Reg. gen. (UE) nr.1303/2013 al PE și al Consiliului, art.36, și implementarea mecanismului ITI Delta Dunării este realizată de către nivelul executiv al asociației, respectiv Consiliul Director ca organism executiv și aparatul tehnic propriu de lucru condus de președintele Consiliului Director. Din cadrul aparatului tehnic face parte personal cu experiență profesională și pregătire necesară atingerii obiectivelor asociației și implementării SIDD DD și a Planului de Acțiune.

Consiliul Director și aparatul tehnic au ca principale atribuții:

 • sprijin în elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;
 • promovarea şi animarea obiectivelor ADI;
 • asigurarea sprijinului beneficiarilor, atât publici cât şi privaţi, în dezvoltarea unor proiecte de investiţii, a căror finanţare va fi asigurată din bugetul mecanismului ITI deja pre-alocat;
 • monitorizarea şi coordonarea în implementarea proiectelor aferente fiecărei măsuri, priorități de investiții, axe şi programe operaţionale în parte.

Un aspect foarte important în activitatea ADI-ITI DD îl reprezintă prioritizarea proiectelor ce vor fi promovate în vederea obținerii finanțării din fondurile ESI și emiterea unui aviz de conformitate (relevanță) cu SIDD DD, care se va realiza de către aparatul tehnic sub conducerea coordonatorului ITI şi a Preşedintelui Consiliului Director al ADI-ITI. Evaluarea eligibilităţii şi contractarea proiectelor se va face de către fiecare Autoritate de Management în parte, elaborarea Cererilor de Finanţare se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului pentru fiecare Program Operaţional în parte.

Ministerele semnatare ale Acordului Cvadripartit au și rol de Autorităţi de Management ale Programelor Operaţionale care vor asigura intervenţiile financiare în teritoriul ITI Delta Dunării, după cum urmează:

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE:

 • POIM (Programul Operaţional Infrastructura Mare) – aprobat în iulie 2015;
 • POCU (Programul Operaţional Capital Uman) – aprobat în februarie 2015;
 • POAT (Programul Operaţional Asistenţă Tehnică) – aprobat în decembrie 2014;
 • POC (Programul Operaţional Competitivitate) – aprobat în decembrie 2014.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE:

 • POR (Programul Operaţional Regional) – aprobat în iunie 2015;
 • POCA (Programul Operaţional Capacitate Administrativă) – aprobat în februarie 2015;
 • Programele Operaționale de Cooperare Teritorială Europeană.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE:

 • PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) – aprobat în mai 2015;
 • POPAM (Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime) – aprobat în decembrie 2015.

Legătura între ADI-ITI Delta Dunării, ministerul care coordonează activitatea, respectiv Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi celelalte ministere, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) se realizează prin intermediul Grupului de Lucru Funcțional al cărui secretariat se află la MFE, ca şi minister coordonator.

Instrumentul financiar ITI asigură finanțarea pentru proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR și FEPAM. Astfel, în perioada de programare 2014-2020 pentru instrumetul ITI sunt stabilite alocări indicative în valoare totală de circa 1,11 mld. euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, după cum urmează:

–  Programul Operaţional Infrastructura Mare – € 407,640,000.00;

–  Programul Operaţional Regional – € 358,106,383.00;

–  Programul Operaţional Capital Uman – € 60,000,000.00;

–  Programul Operaţional Competitivitate – € 60,000,000.00;

–  Programul Operaţional Capacitate Administrativă – € 16,000,000.00;

–  Programul Naţional Dezvoltare Rurală – € 168,000,000.00 (inclusiv contribuția națională);

–  Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine – € 37,000,000.00;

–  Programul Operațional Asistență Tehnică – € 5,000,000.

Elaborarea SIDD DD și a Planului de Acţiune, precum și stabilirea mecanismului de guvernanță ITI, inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul asistenței tehnice furnizate de Banca Mondială, s-a încheiat în luna decembrie 2015, urmând ca la sfârșitul lunii februarie 2016, să se finalizeze procedura de consultare publică. Odată cu aprobarea SIDD DD prin hotărâre de guvern (perioada estimată martie 2016), sumele indicative alocate mecanismului ITI pot fi accesate de către beneficiarii eligibili, sub coordonarea ADI-ITI, activitate ce va fi susținută prin POAT 2014-2020.

De asemenea, pentru respectarea prevederilor Protocolului Cvadripartit încheiat între MFE-MDRAP-MADR-ADI-ITI DD (Anexa nr.7)), prevederilor POAT 2014-2020 – “Referitor la abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, POAT sprijină coordonarea implementării strategiilor Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI). Se are în vedere asigurarea remunerării, instruirii și schimbului de experiență pentru personalul dedicat coordonării strategiei Deltei Dunării și planurilor de acțiune elaborate pentru implementarea acestei strategii, asigurarea condițiilor logistice și cheltuielilor de deplasare ale acestui personal, precum și organizarea de evenimente și furnizarea de asistență în legătură cu coordonarea, pregătirea, actualizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestor documente strategice”, precum și pentru funcționarea corespunzătoare a Grupului de Lucru Funcțional pentru ITI DD constituit în conformitate cu prevederile AP 2014-2020, este necesară:

 • asigurarea finanțării corespunzătoare a activităților personalului organismului de conducere, partenerial și executiv din cadrul ADI-ITI DD;
 • sprijinirea implementării alocărilor indicative ale mecanismului ITI Delta Dunării, prin angajarea de expertiză tehnică instituțională și juridică conform legislației în vigoare (altele decât cele care țin de competența echipei de specialiști și echipei de experți activități profesionale, științifice și tehnice angajați de ADI-ITI DD, după cum urmează – promovarea principiului egalității de șanse între bărbați și femei, nediscriminarea și accesibilitatea la nivelul proiectelor finanțate în cadrul ITI; reflectarea principiului dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin ITI; abordarea schimbărilor demografice, dimensiunea dezvoltării socio-economice și inovarea (socială și economică) în proiectele ITI; măsuri de consolidare a capacității administrative a beneficiarilor ITI pentru elaborarea de proiecte mature, implementarea acestora în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și prevenirea neregulilor; precum și asigurarea sustenabilității proiectelor ulterior implementării; etc).

În aplicarea SIDD DD, a Planului de acțiune și a Protocolului Cvadripartit, în conformitate cu Statutul ADI-ITI DD (aprobat prin Hotărârea ADI-ITI DD nr.41/8.10.2015, admis prin încheierea judecătorească a dosarului nr.7387/327/2015 din data de 26.11.2015 la Judecătoria Tulcea, comunicată în data de 17.12.2015) Asociația are următoarele principale obligații ce îi revin în implementarea mecanismului ITI:

a. Cu privire la elaborarea și implementarea SIDD DD și la formularea Planului de Acțiune:

 • Desfășoară acțiuni proactive, de colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din ITI;
 • Informează Beneficiarii din teritoriul ITI asupra conținutului strategiei, facilitându-le contribuția la realizarea acesteia;
 • Facilitează dezbaterile publice și colectează comentarii și recomandări pentru a fi incluse în documentele programatice;
 • Postează strategia SIDD pe web-site;

b. Cu privire la coordonarea și sprijinirea beneficiarilor locali (UAT, instituții private și publice, membri și non-membri) în vederea elaborării de cereri de finanțare, conform Planului de Acțiune aprobat prin următoarele acțiuni:

 • Organizează întâlniri conduse de personalul ADI-ITI DD, pentru a prezenta și explica beneficiarilor locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele finanțate în cadrul ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional;
 • Dezvoltă și consolidează parteneriatul în teritoriul ITI prin crearea rețelei proiectelor ITI în zona ITI, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul CJ și al primăriilor din orașe și comune prin organizarea de seminarii și ateliere de lucru cu participarea tuturor factorilor interesați;
 • Realizează și distribuie beneficiarilor un plan de lucru inițial pentru perioada de formulare a proiectelor ITI, indicând principalele termene de respectat;
 • Monitorizează performanțele fiecărui beneficiar în etapa de formulare de proiecte, pe baza planului de lucru și acționează pentru a evita întârzieri sau pentru a susține pe beneficiarii care întâmpină probleme în această fază;
 • Oferă servicii de tip help-desk pentru beneficiari (informații privind documentele necesare, proceduri de achiziții, criterii de selecție, sfaturi practice etc.);
 • Susține realizarea unei rețele de sprijinire a beneficiarilor propunerilor de proiecte ce intră sub mecanismul ITI, pentru informare, accesare fonduri, implementare, monitorizare, schimb de bune practici, diseminarea informațiilor utile, asistență în identificarea soluțiilor propuse prin proiecte și completarea corectă a documentelor specifice proceselor de accesare fonduri europene;

c. Cu privire la promovarea aplicațiilor de proiecte (cererile de finanțare) din partea beneficiarilor, după cum urmează:

 • în cazul beneficiarilor din sectorul public se va elabora și fundamenta un portofoliu de proiecte conform Planului de Acțiune din cadrul SIDD DD;
 • în cazul beneficiarilor din sectorul privat animă și promovează accesul potențialilor beneficiari privați la finanțarea proiectelor private eligibile în conformitate cu fondurile dedicate ITI în cadrul fiecărui Program Operațional (Axele Prioritare aferente fiecărui Program Operațional dedicat sectorului privat) în conformitate cu direcția de dezvoltare a Strategiei Deltei Dunării conform criteriilor de eligibilitate și de selecție ale acestora (Axe Prioritare și Priorități de Investiții/Obiective Specifice din cadrul Programelor Operaționale, dedicate sectorului privat) în scopul asigurării unei competiții transparente între proiectele promovate;

d. Privind organizarea de întâlniri pentru a asigura vizibilitatea activităților ADI-ITI DD și întreținerea de canele de comunicare și informare privind problematica ITI;

e. Privind susținerea beneficiarilor (dacă este cazul) să prezinte clarificările cerute în procesul evaluării tehnice și financiare, realizate de AM cu evaluatori externi;

f. Privind susținerea beneficiarilor, în faza de realizare a procesului de achiziții să organizeze în comun pachete de servicii (prin asistență în formularea caietelor de sarcini pentru licitațiile de execuție a proiectelor ITI), cu scopul alocării mai eficiente a resurselor și optimizării activităților de implementare;

g. Privind monitorizarea implementării proiectelor – trimite rapoarte trimestriale la Grupul Funcțional de Lucru/secretariat sau ori de câte ori este necesar (și semestriale pentru Adunarea Generală ADI-ITI), menționând rezultatele, eventualele întârzieri și riscuri, propunerile de soluționare/rezolvare a problemelor apărute, în baza planului de lucru stabilit cu Beneficiarii care indică termenele de întrerupere, execuție și finalizare a lucrărilor așa cum au fost stabilite prin contractele de finanțare între Beneficiar și AM-uri. În plus, în cadrul Capitolului VII.2 – Monitorizarea implementării ITI DD din Strategia DD, ADI-ITI sunt precizate datele și informațiile care trebuie furnizate trimestrial de ADI-ITI.

De asemenea, ADI-ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor ITI și informarea publică și permanentă asupra implementării acestora, la nivel local, regional și național, inclusiv prin participarea la acțiuni de informare și comunicare la nivel UE, cooperează cu alte ITI constituite în alte state membre în perioada de programare 2014-2020, în scopul schimbului de experiență și bune practici, în vederea îmbunătățirii managementului și performanțelor mecanismului de implementare ITI.

Astfel, în perioada 2014-2020, ADI-ITI Delta Dunării va desfășura activități necesare pentru dezvoltarea semnificativă a capacității sale administrative, în special de consolidare a capacității instituționale de implementare a mecanismului ITI  prin utilizarea asistenței financiare dedicate ADI-ITI DD prin POAT 2014-2020, precum și de comunicare eficientă cu autoritățile naționale responsabile la nivel strategic, precum și cu publicul larg.

În aceeași măsură, ADI-ITI și beneficiarii ITI vor avea nevoie de asistență tehnică intensă pentru pregătirea și implementarea de proiecte la timp, eficient și sustenabil, cu aplicarea principiilor de trans-sectorialitate și spațialitate, pentru a asigura implementarea SIDD DD, în acord cu principiul parteneriatului și utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare, în acord cu principiul bunei gestiuni financiare (Reg. fin. (UE) nr.966/2012) și pentru a asigura accesul la informațiile relevante pentru utilizarea ITI și transparența necesară prin diseminarea informațiile aferente.

Fiind un instrument financiar nou, există puțină experiență disponibilă privind implementarea mecanismului ITI, astfel că asistența tehnică va fi esențială pentru îmbunătățirea capacității administrative a ADI-ITI pentru realizarea atribuțiilor ce-i revin în implementarea ITI, precum și în relația acesteia cu beneficiarii ITI, a capacității lor administrative de a elabora și implementa proiecte mature, astfel încât să se realizeze o rată de absorbție corespunzătoare a fondurilor ESI prin ITI.

Act constitutiv
Statut
Protocol privind implementarea mecanismului ITI Delta Dunării ​(protocol cvadripartit - MFE, MDRAP, MADR și ADI ITI DD)​

Ultima modificare 30 august 2021