Atribuții ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI – Delta Dunării este asociația cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită în scopul implementării mecanismului ITI pe raza de competență a celor 38 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) cuprinse în SIDD DD

În vederea implementării cu succes a mecanismului ITI, activitatea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării va viza în principal următoarele obiective:

 • coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI Delta Dunării
 • dezvoltarea durabilă a zonei Deltei Dunării și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația
 • asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei Deltei Dunării
 • inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități
 • susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate din FESI, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile
 • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația și a întregii zone a Deltei Dunării
 • dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu
 • dezvoltarea turismului
 • dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale
 • atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a zonei Deltei Dunării și a unităților administrativ-teritoriale care o compun
 • să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar
 • coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul SIDD DD într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu
 • avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, prin intermediul diferitelor PO, asigurând conformitatea acestora cu SIDD DD
 • realizează monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile SIDD DD

 

ÎN PREGĂTIREA PROIECTELOR

 • ADI ITI DD sprijină beneficiarii locali (autorități locale, instituții publice și private, membri și non-membri) în vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Planului din Strategie
 • Organizează reuniuni coordonate de personalul ADI ITI DD pentru a prezenta și explica aplicantilor conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor solicitantului pentru fiecare PO
 • Susține dezvoltarea si consolidarea capacităților pentru implementarea mecanismului ITI prin îndrumarea personalului implicat din cadrul APL (orașe, municipii și comune) prin organizarea de grupuri de lucru
 • Acordă sprijin în funcție de necesitățile  fiecărui beneficiar în timpul formulării proiectului/perioadei de depunere a cererii de finanțare
 • Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, procedurile pentru achizițiile publice, bune practici etc.)
 • ADI ITI DD primește Strategii de Dezvoltare Locală/fise de proiect din partea solicitanţilor, din sectorul public sau privat după caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru aprobate in vederea emiterii Avizului de conformitate
 • Cererile de finanțare ale proiectelor propuse a se implementa în teritoriul ITI, ale beneficiarilor publici sau privaţi după caz, însoțite sau nu de Avizul de conformitate, în funcție de cerințele fiecărui PO, se depun la AM/OI pentru evaluare, conform regulilor fiecărui program
 • ADI ITI DD organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITI

 

ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

ADI DD sprijină solicitanți prin servicii de consultanţă specializate  în domeniul achizițiilor publice

ADI ITI DD monitorizează implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul grupului de lucru funcțional, la fiecare trei luni, și în Adunarea Generală ADI ITI DD, la fiecare șase luni, subliniind rezultatele, întârzierile preconizate, riscurile etc.

Procedura de monitorizare se bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru începerea, implementarea și finalizarea lucrărilor, conform contractelor financiare dintre beneficiari și AM

 

 • ADI ITI face demersuri faţă de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniul, turism, pescuit, transport, urbanism, agricultură, acvacultură în sensul punerii de acord a prevederilor legale în domeniile menționate cu particularitățile specifice teritoriului Deltei Dunării  şi este vectorul de comunicare şi promovare a necesităţilor populației din teritoriul Deltei Dunării
 • ADI ITI comunică permanent cu GLF, Autoritățile de Management ale programelor referitor la problemele întâmpinate de beneficiarii ITI în implementarea proiectelor şi susține prioritățile acestora la forurile decidente ale programelor
 • ADI ITI sprijină beneficiarii în corelarea proiectelor integrate derulate în parteneriate, a beneficiarilor care derulează mai multe proiecte finanțate prin programe diferite în sensul evitării suprapunerilor, a corelării derulării activității acestora cât mai eficient
 • ADI ITI sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru implementarea proiectelor prin sesiuni de pregătire dedicate
 • ADI ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe durata fazei de implementare
 • ADI ITI asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanței față de SIDDDD, în perioada de implementare şi post implementare, prin acțiuni de monitorizare
 • ADI ITI urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor din SIDDDD-----

-----

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de către Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată.

Investiţia  teritorială integrată este un instrument de dezvoltare teritorială care presupune existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată, a unei alocări dedicate din mai multe programe şi a unor mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate.

 

Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată - Aceasta presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită nivelurilor de guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune.

ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional, ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială integrată.

 

Mecanismul ITI, conform Fișei orientative ITI realizată la nivelul CE pe baza noii politici de coeziune conform Regulamentelor publicate în OJ 347 / 20.12.2013 (Guidance Fiche for Desk Officers, Integrated Territorial Investment), este caracterizat de o serie de elemente cheie specifice care:

 • permit statelor membre să pună în aplicare programe operaţionale la nivel intersectorial
 • fac posibilă finanţarea din mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, pentru asigurarea punerii în aplicare a unei strategii intersectoriale integrate pentru un teritoriu specific desemnat (premisă obligatorie a utilizării eficiente a ITI)
 • facilitează abordarea coordonată intersectorială pe un teritoriu specific, generează sinergiile necesare susținerii planului de acţiuni care urmează să fie pus în aplicare
 • asigură flexibilitate în alegerea unui mecanism de guvernanţă pentru gestionarea ITI, potrivit statului membru (mecanisme specifice administrative) și obiectului ITI

 ITI reprezintă un instrument eficient şi flexibil, ce poate fi utilizat într-un mod în mod eficace, într-o zonă geografică ce are are o strategie teritorială intersectorială integrată, având trei elemente – cheie

 • un teritoriu desemnat şi o strategie de dezvoltare teritorială integrată
 • un set de acţiuni care urmează să fie puse în aplicare
 • mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea ITI

 

implică beneficii majore

 • potențialul de a obține un rezultat general mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice
 • o mai mare certitudine cu privire la finanțarea disponibilă pentru acțiunile integrate ( sursele de finanțare sunt definite în programele de finanțare); potențialul de a debloca potențialul utilizat insuficient la nivel local, orășenesc și regional, având în vedere faptul că ITI sunt un instrument menit pentru o abordare a dezvoltării bazată pe locație

Instrumentul este prezentat la Articolul 36 al Regulamentului nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013, care ghidează implementarea Politicii de Coeziune 2014-2020

 

Dezvoltarea teritorială

Investiția teritorială integrată

 

„(1) În cazul în care o strategie de dezvoltare urbană sau o altă strategie teritorială ori un pact teritorial, menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul privind FSE, necesită o abordare integrată care implică investiții din FSE, FEDR sau Fondul de coeziune în mai multe axe prioritare din unul sau mai multe programe operaționale, acțiunile relevante pot fi desfășurate ca o investiție teritorială integrată („ITI"). Acțiunile desfășurate ca o ITI pot fi completate cu sprijin financiar acordat din FEADR sau din FEPAM.

 (2) În cazul în care o investiție teritorială integrată este sprijinită din FSE, FEDR sau Fondul de coeziune, programul operațional (programele operaționale) relevant(e) descrie (descriu) abordarea în materie de utilizare a instrumentului ITI și alocările financiare orientative din fiecare axă prioritară, în conformitate cu normele specifice fiecărui fond. 20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/357 RO În cazul în care o investiție teritorială integrată este completată cu sprijin financiar din FEADR sau FEPAM, alocarea financiară orientativă și măsurile vizate se specifică în programul (programele) relevant(e), în conformitate cu normele specifice fiecărui fond.

 (3) Statul membru sau autoritatea de management poate desemna unul sau mai multe organisme intermediare, inclusiv autorități locale, organisme de dezvoltare regională sau organizații neguvernamentale, care să gestioneze și să implementeze o ITI în conformitate cu normele specifice fiecărui fond.

 (4) Statul membru sau autoritățile de management relevante se asigură că sistemul de monitorizare pentru program (e) prevede identificarea operațiunilor și a realizărilor unei priorități care contribuie la o ITI"

Caracteristici generale ale Investiţiilor Teritoriale Integrate la nivel naţional

Prin intermediul Acordului de Parteneriat cu România 2014 – 2020 (2014RO16M8PA001.1.2), Capitolul 3 Descrierea abordării integrate a dezvoltării teritoriale susţinută din fondurile ESI sau rezumat abordărilor integrate privind dezvoltarea teritorială, bazat pe conţinutul programelor, Investițiile teritoriale integrate (ITI), sunt descrise la Secțiunea 3.1.2, precizându-se  două aspecte relevante:

„1121. Investițiile teritoriale integrate (ITI) vor avea la bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată și cooperarea la nivel trans-sectorial și subregional, conducând astfel la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local) și evitând finanțarea de proiecte disparate sau divergente. ITI este un instrument care promovează utilizarea integrată a fondurilor și poate duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice.

  1122. România va folosi cu prioritate instrumentul ITI în Rezervația Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic cu caracteristici foarte specifice: populație rară și izolată, specializare și vulnerabilitate economică, acces nesatisfăcător la servicii etc.); elaborarea strategiei integrate pentru această zonă a început cu ajutorul Băncii Mondiale și al autorităților locale competente; strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat tot cu ajutorul Băncii Mondiale, ce va include intervențiile propuse și mecanismele de implementare, cu utilizarea tuturor fondurilor ESI (FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM)"

Modalitatea de operaţionalizare a Investiţiei Teritorială Integrată Delta Dunării

Astfel, în perioada iunie 2013 – decembrie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a implementat proiectul „Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată, co-finanțat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în cooperare cu Banca Mondială, în baza unui Acord de servicii semnat în septembrie 2013.

Principalele rezultate ale proiectului au constat în realizarea unei Strategii integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi în fundamentarea Investiției Teritoriale Integrate care se va implementa în  teritoriul ITI  în perioada 2014-2020.

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD) are drept scop asigurarea echilibrului între protejarea patrimoniului natural unic al Rezervației Biosferei Deltei Dunării (RBDD) și dezvoltarea socio-economică, venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată a patrimoniului natural și cultural, contribuind la protejarea și dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării, o regiune de însemnătate globală în materie de conservare.

Prin intermediul Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării s-a trasat cadrul necesar procesului de planificare a intervențiilor ce vor avea loc în zona Deltei Dunării, cu orizont de timp 2030, stabilindu-se principalele direcții de dezvoltare pe secvenţialitatea: viziune – obiective strategice  –  piloni – domenii – obiective  sectoriale – tipuri de intervenţii.

 

Zona vizată de Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, denumită Regiunea Deltei Dunării, cuprinde Rezervația Biosferei Deltei Dunării (RBDD) și zonele sale limitrofe. Regiunea Deltei Dunării cuprinde municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina), 29 comune din județul Tulcea (numărul total de comune din județul Tulcea este de 46) și 4 comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele) din județul Constanța.

Rezervația Biosferei Deltei Dunării (RBDD) acoperă centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea), complexul lagunar Razim – Sinoe – Babadag, cu zonele limitrofe și zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de municipiul Tulcea, spre Galați. Zona Rezervația Biosferei Deltei Dunării este situată într-un perimetru alcătuit din mai multe zone: (a) Centrul Deltei – Delta dinte brațele (canalele) Chilia și Sfântu Gheorghe, (b) Zona din sud, incluzând lacurile/lagunele, de exemplu L. Razim, L. Sinoe și L. Babadag și (c) Zona de-a lungul Dunării, în amonte de orașul Tulcea către Galați.

Regiunea Deltei Dunării, în accepţiunea SIDDD, se referă strict la teritoriul situat în România, acoperind exclusiv doar partea română a  Deltei Dunării şi reunește următoarele unități administrativ-teritoriale:

 • centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integralsau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării
 • unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța)
 • unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză​


-----
-----

Responsabilitățile instituțiilor în implementarea SIDDDD şi ITI Delta Dunării

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.

Strategia poate fi descărcată de aici.


 
 

Ultima modificare 23 mai 2022