Catalog-Item Reuse

POIDS - Finanțare ITI Delta Dunării

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) propune, prin prioritățile sale, un ansamblu de măsuri integrate, care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale în domeniul social, pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile, în vederea depășirii situației de excludere socială, în linie cu principiile pilonului european privind drepturile sociale.

Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea eficientă a acțiunilor propuse prin cele 11 priorități (10 priorități destinate beneficiarilor cu excepția autorităților de management, 1 prioritate de asistență tehnică pentru  autoritatea de management a  programului). La nivel de program, vor fi sprijinite grupurile vulnerabile distincte prin măsuri interconectate, astfel încât să se asigure o finanțare a intervențiilor pornind de la analiza obiectivă a nevoilor sociale.

Sprijinul financiar este direcționat către priorități de finanțare specifice, respectiv dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – DLRC în mediul urban și rural, protejarea dreptului la demnitate socială – reglementarea așezărilor informale și furnizarea de locuințe sociale, economie socială în mediul rural, sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale, reducerea disparităților dintre copiii în risc de sărăcie, suport pentru persoane vârstnice, sprijin pentru persoanele cu dizabilități și pentru alte persoane vulnerabile, inovarea socială precum și pentru ajutorarea persoanelor defavorizate aflate în deprivare materială.

Obiectivul general al PoIDS:

Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

 

Obiectivele specifice vizează:

 1. ​Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural, prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;
 2. Creșterea calității si capacității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;
 3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate;
 4. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate.


Abordarea Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI)

În vederea combaterii disparităților teritoriale, în PoIDS este prevăzută utilizarea mecanismului european de finanțare ITI. Abordarea nevoilor de incluziune socială este esențială inclusiv la nivel local, în contextul strategiilor ITI -Valea Jiului, Delta Dunării, Țara Făgărașului și Moții Țara de Piatră, care necesită intervenții concertate pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare. Având în vedere particularitățile acestor zone din punct de vedere demografic și al vulnerabilității sociale, prioritățile P0IDS care pot contribui la implementarea ITI vizează sprijinirea persoanelor vârstnice, măsuri integrate pentru incluziunea copiilor, sprijin pentru persoanele cu dizabilități și suport pentru locuire socială individuală. Pentru aceste 4 ITI se vor avea în vedere alocări financiare distincte la nivelul acelor obiective specifice relevante pentru intervențiile propuse în cadrul strategiilor ITI sau, după caz, acordarea de puncte suplimentare în procesul de selecție. După utilizarea alocărilor pre-definite, în contextul unor nevoi care depășesc aceste alocări, cele 4 ITI pot aplica și în sistem competitiv în cadrul apelurilor naționale.

Sinergii și complementarități cu alte programe:

Elaborarea POIDS a fost realizată în dialog și cu consultarea permanentă a structurilor parteneriale selectate în mod transparent. Intervențiile sunt complementare cu PoEO, PoS și PNRR (Pilonul 13 Reforme sociale). Serviciile comunitare integrate sunt complementare celor din PoEO și PoS. Formarea pentru asistenții sociali din rural este complementară măsurii PEO de sprijinire a formării la locul de muncă a angajaților în conformitate cu nevoile identificate de angajatori.

Punând accentul pe îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, programul este în sinergie cu Programele Europa Creativă, Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori și Piața Unică și este în complementaritate cu PoCIDIF (P. 8). De asemenea, există complementarități și cu granturile SEE și norvegiene și Programul INTERREG VI C.

 

Versiunea actuală

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - versiunea aprobată de Comisia Europeană 

Versiunea anterioară

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - versiunea 31 mai 2022

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială - versiune ianuarie 2022

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială - versiune 29 octombrie 2021

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială - 1 octombrie 2020

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - 31 iulie 2020

Sinteza Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - 31 iulie 2020

Programul Combaterea Sărăciei - consultare publică (SEA)

Prezentare POIDS MFE 2021-2027 - 20 august 2020

   •   Verificați informația la zi privind ➡ versiunile revizuite ale Programelor Operaționale 2021-2027 

PIDS – TOTAL ALOCARE FINANCIARĂ DEDICATĂ ITI DELTA DUNĂRII =  19.007.353 Euro

 

Prioritățile PoIDS:

Prioritatea 1: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC urban)

Pentru a încuraja comunitățile locale să dezvolte abordarea integrată de jos în sus, programul finanțează strategiile de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC):

 • sunt sprijinite comunitățile cu provocări locale specifice;
 • stimulează capacitatea de schimbare prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului neexploatat din comunități,
 • promovează dezvoltarea integrată în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;
 • sprijină infrastructura de valorificare și promovare a patrimoniului cultural local, activitate care poate contribui la activarea comunităților urbane și la generarea de venituri pentru bugetele locale;
 • crește participarea și implicarea în construirea comunității.  Programul își propune să lase la dispoziția GAL (Grupuri de Acțiune Locală) deciziile referitoare la mărimea grupului țintă și obiectivele de atins (în linie cu obiectivele de politică FSE+), fie că doresc să creeze mai multe locuri de muncă, să înființeze un centru comunitar sau să dezvolte comunitatea. Dacă din punctul de vedere al intervențiilor tip FSE+, strategiile DLRC se vor prezenta foarte divers, elementele comune vor fi date de componenta FEDR, respectiv toate vor prezenta o investiție în turism (mapare turistică, mici reabilitări etc), în considerarea potențialului turistic ridicat, dar insuficient exploatat și investiție în infrastructura socială.

Tipuri de activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează abordarea integrată a scoaterii copiilor din sărăcie;
 • Acțiuni destinate persoanelor vârstnice vulnerabile;
 • Acțiuni care contribuie la incluziunea cetățenilor români de etnie romă (conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă);
 • Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor locale urbane/actori, pentru funcționarea,
 • Locuințe sociale individuale/centre de zi și servicii sociale în funcție de nevoia identificată la nivelul comunității și furnizarea de servicii.

Grup-țintă:

 • Copii în risc de abandon școlar;
 • Persoane vârstnice în situație de vulnerabilitate;
 • Persoane vulnerabile de etnie Romă;
 • GAL-uri urbane;
 • Persoanele din grupurile marginalizate.

Prioritatea 2: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora, din mediul rural

Grup-țintă:

 • Copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea roma;
 • Copiii rămași în țară, cu cel puțin un părinte care lucrează în străinătate;
 • Copii care revin în țară, după ce au însoțit părinții care au lucrat în străinătate;
 • Copii orfani/ în plasament;
 • Copiii migraților sau solicitanților de azil stabiliți pe teritoriul GAL rural;
 • Părinți / părinți singuri / bunici / aparținătorii copiilor vulnerabili din mediul rural;
 • Personalul care sprijină în implementarea măsurilor (pedagogi, profesori, terapeuți, asistenți personali etc).

Prioritatea 3: Protejarea dreptului la demnitate socială

Tipuri de activități eligibile:

 • Locuințe sociale și reglementarea situației așezărilor informale
 • Economia socială – rural

Grup-țintă:

 • Persoanele din grupurile marginalizate, cum ar fi romii, migranții, persoanele cu dizabilități și alte nevoi speciale, persoanele în vârstă, persoanele fără adăpost sau cu acces redus la o locuință decentă;
 • Persoane vulnerabile din mediul rural;
 • Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural.

 Alocare financiară dedicată ITI Delta Dunării (UE+BS) 2.500.000 Euro

 • 3.1.(FEDR): Locuințe sociale construirea, închirierea/cumpărarea și reabilitarea/renovarea de locuințe sociale individuale accesibile.


Prioritatea 4: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru identificarea nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei autorități locale rurale;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rurale;
 • Investiții în infrastructură și dotări care vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară integrate cu activitatea de asistență socială și educațională;
 • Creșterea accesului profesioniștilor la programul de formare continuă.

Grup-țintă:

 • UAT –uri;
 • Vârstnici;
 • Populația de etnie romă; Copii; Tineri;
 • Persoane cu dizabilități;
 • Familiile/aparținători;
 • Profesioniști care lucrează în cadrul serviciilor care se adresează grupului țintă.

Prioritatea 5: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltare/înființare servicii specializate pentru copii cu tulburări de comportament;
 • Centre multifuncționale/sport/cultură;
 • Sprijinirea tinerilor care părăsesc/au părăsit sistemul de protecție specială;
 • Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării;
 • Sprijin familii monoparentale;
 • Creșterea accesului profesioniștilor la formare.

Grup-țintă:

 • Copii cu tulburări de comportament;
 • Copiii în situație de vulnerabilitate;
 •  Copii și tineri din sistemul de protecție specială;
 •  Copiii în situație de vulnerabilitate;
 • Părinți singuri care au grijă de copii;
 • Profesioniști în domeniu.

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE +BS) - 5.882.353 Euro

 • 5.4 FSE+ Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării - 4.705.882 Euro
 • 5.2. FEDR - Centre multifuncționale pentru sprijinirea copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/ excluziune socială/ abandon școlar - 1.176.471 Euro


Prioritatea 6: Servicii de suport pentru persoane vârstnice

Tipuri de activități eligibile:

 • Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
 • Servicii de sprijin vârstnici vulnerabili afectați de probleme locative;
 • Îmbunătățirea accesului specialiștilor/îngrijitorilor informali care lucrează cu vârstnici la programe de formare continuă.

Grup țintă:

 • Persoane vârstnice vulnerabile;
 • Persoane vârstnice afectate de probleme locative;
 • Specialiști /îngrijitori informali care lucrează cu persoane vârstnici.

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE +BS) -  4.705.882 Euro

 • 6.1 (FSE) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
 • 6.2 (FSE) Servicii de sprijin vârstnici vulnerabili afectați de probleme locative


Prioritatea 7: Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Tipuri de activități eligibile:

 • Angajarea și menținerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii;
 • Dezvoltarea serviciilor în comunitate prin intermediul serviciilor sociale specifice persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Servicii de îngrijire de zi terapii psihologice – copiii cu dizabilități;
 • Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii asistive;
 • Servicii de viață independentă pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul instituționalizat;
 • Formarea și asigurarea salarizării APP la nivel național și crearea și dezvoltarea la nivel național a unei baze de date relevante pentru rețeaua de APP și personalul specializat din sistem;
 • Măsuri de formare continuă a personalului care lucrează cu și pentru persoanele cu dizabilități.

Grup țintă:

 • Persoane cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă;
 • Persoane cu dizabilități care doresc să activeze în cadrul unei unități protejate autorizate (UPA);
 • Persoane cu dizabilități (copii și adulți);
 • Profesioniști care lucrează în serviciile destinate persoanelor cu dizabilități;
 • Familiile și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități;
 • Persoane cu dizabilități (copii și adulți);
 • Profesioniști care lucrează în serviciile destinate persoanelor cu dizabilități;
 • Familiile și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități;

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE + BS) - 4.154.412 Euro

 • 7.5.(FSE) Furnizarea de servicii de viață independentă pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul instituționalizat (terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități) -     3.529.412 Euro
 • 7.1.(FEDR) Renovare/ construire centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/ îngrijitorii acestora -  625.000 Euro 


Prioritatea 8: Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

Tipuri de activități eligibile:

 • Serviciile integrate pentru migranți;
 • Servicii integrate pentru alte categorii de grupuri vulnerabil;
 • Formarea profesională a specialiștilor care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Grup țintă:

 • Migranți și resortisanți ai țărilor terțe;
 • Victimele violenței domestice;
 • Victime ale traficului de persoane;
 • Persoanele care se confruntă cu dependențe și familiile lor;
 • Persoane eliberate din închisoare;
 • Persoane fără adăpost;
 • Familiile sau rudele persoanelor vulnerabile;
 • Specialiștii care lucrează cu persoanele din grupurile țintă.

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE+BS) -1.764.706 Euro

 • 8.2. (FSE) Servicii integrate pentru victimele violenței domestice și minorilor aflați în îngrijire.


Prioritatea 9: Inovare socială

Tipuri de activități eligibile:

 • Cluster de inovare și incluziune – platformă pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități cu obiectivul de a valorifica sfera digitalizării și tehnologiilor asistive.

Grup  țintă:

 • Organizații private, universități, instituții de cercetare, unități protejate

Prioritatea 10: Ajutorarea persoanelor defavorizate

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial), proveniți din familii defavorizate;
 • Sprijin pentru cuplurile mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate;
 • Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde.

Grup țintă:

 • Elevi dezavantajați din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial);
 • Cupluri mamă-nou născut defavorizate;
 • Pensionari în plată, beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari cu vârsta de minim 65 de ani;
 • Persoane cu dizabilități (copii si adulți) neinstituționalizați, cu handicap grav, accentuat și mediu (cu venituri reduse);
 • Persoane vulnerabile beneficiare de ajutor social (venit minim garantat).

Prioritatea 11: Asistență tehnică

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea funcționării sistemului de coordonare, management și control al fondurilor;
 • Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității programului.

Grup țintă:

 • Structuri cu responsabilități în aria de implementarea a programului (AM / OI și alte organisme relevante)​
​​
​​​
Ultima modificare 21 martie 2024