Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) - ITI Delta Dunării

Programul  Educație și Ocupare (PEO) urmărește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al programului:

Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții; Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.

Obiective specifice vizează:

 1. Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.
 2. Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții.


Domeniul Educație:

 • îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
 • prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă", flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate;
 • ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
 • sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace.


Domeniul Ocupare:

 • integrarea tinerilor pe piața muncii;
 • asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor;
 • dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare;
 • dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;
 • asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;
 • creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților.


Sinergii și complementarități cu alte programe

Asigurarea complementarităților PEO cu investițiile PNRR și cu celelalte Programe și Instrumente UE:

 • în ceea ce privește obiectivele strategiei România Educată și a SNOFM 2021-2027, intervențiile PEO și PNRR sunt planificate în mod sinergic și complementar, astfel încât să asigure coerența la toate nivelurile;
 • complementaritatea intervențiilor PEO-FSE+ cu investițiile FEDR prin POR-uri și PCIDIF în E-educație, infrastructura școlară pentru învățământul ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar, profesional și tehnic și învățământul terțiar, investiții care vor asigura suportul pentru investițiile PEO pentru grupurile țintă care vor utiliza infrastructura realizată din FEDR, asigurând totodată creșterea accesului la educație și calitatea actului educațional;
 • în domeniul digital, Programul Național Strategic finanțat din FEDR va completa abordarea PEO în materie de competențe sprijinind dezvoltarea și dobândirea de competențe digitale avansate necesare pentru dezvoltarea de tehnologii de vârf, în cooperare cu industriile relevante, și de asemenea, prin PEO se va asigura complementaritatea cu Programul Europa Digitală, prin programele terțiare oferite în domeniile cheie care contribuie la crearea Spațiului European de Date (European Data Spaces), precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, digitalizarea, big data;
 • prin PNRR se va asigura Formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, iar prin PEO se vor asigura numai competențele digitale în contextul metodelor de învățare incluzivă/ învățare prin cultură.

Între celelalte instrumente ale Uniunii Europene, Programul Erasmus+ este relevant pentru PEO prin oportunitățile de învățare și mobilitate oferite pentru profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți, care vor desăvârși pachetele de sprijin pentru învățare oferite prin PEO.

 

Versiunea actuală

Programul Educație și Ocupare 2021-2027 - versiunea aprobată de Comisia Europeană

Versiunea anterioară

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 - versiunea 9 iunie 2022

Programul Operațional Educație și Ocupare - versiune ianuarie 2022

Programul Operațional Educație și Ocupare - versiune 5 noiembrie 2021

Programul Operațional Educație și Ocupare - 1 octombrie 2020

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 - 31 iulie 2020

Sinteza Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 - 31 iulie 2020

Programul Operațional Capital Uman - consultare publică (SEA)

Prezentare POEO - 19 august 2020

   •  Verificați informația la zi privind ➡ versiunile revizuite ale Programelor Operaționale 2021-2027 

PEO  -  TOTAL ALOCARE FINANCIARĂ ITI DELTA DUNĂRII = 72.980.605 Euro

 

DESCRIEREA PRIORITĂȚILOR


Prioritatea 1- Modernizarea instituțiilor pieței muncii

Tipuri de activități eligibile:

 • 1.b.1 Creșterea capacității SPO – investiție strategică
 • 1.b.2 Dialog social / capacitate parteneri

Grup țintă:

ANOFM / CRFPA, Autorități și instituții publice în domeniul muncii, Universități, institute de cercetare, Furnizori de servicii de ocupare / formare, Angajatori și membri ai comitetelor sectoriale, Organizații sindicale și patronale reprezentative, ONG-uri cu competențe in domeniu

Prioritatea 2 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii


Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltare rețea de servicii pentru tineret;
 • Pachete integrate de măsuri active, personalizate în funcție de profilul tinerilor;
 • Antreprenoriat pentru tineri;
 • Întreprinderi sociale de inserție pentru susținerea tinerilor.

Grup țintă:

 • Tineri sub 30 ani, Entitățile SPO în parteneriat cu structuri/entități specializate în furnizarea de servicii pentru tineri/ instituții de învățământ superior ce oferă servicii de educație /furnizori de formare profesională, consiliere/ coaching/ mentorat/ tutorat pentru tineri, Întreprinderi sociale de inserție.
Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE+BS):38.235.294 Euro


Prioritatea 3 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

Tipuri de activități eligibile:

 • Outreach și activare / furnizarea de măsuri active în servicii integrate;
 • Intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră.

Grup țintă:

Persoane inactive, tineri cu vârsta de peste 30 ani, șomeri, șomeri de lungă durată, cu nivel redus de competențe, persoane cu dizabilități, persoane din comunități marginalizate, din zone rurale, persoane cu vârsta peste 55 de ani, persoane reîntoarse în țară, persoane aparținând minorităților, persoane eliberate din detenție, refugiați și persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională.

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE+BS):11.215.899Euro

 • 3.a.2 Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz); servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/ integrare pe piața muncii; programe de formare profesională/ ucenicie la locul de muncă/ stagii/ alte programe de pregătire în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe; servicii de evaluare și certificare a competențelor obținute în contexte informale sau nonformale  măsuri integrate pentru zonele cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră - 8.060.405 Euro
 • 3.d.1. Măsuri de sprijin pentru adaptarea la schimbare a angajaților și angajatorilor și sprijinirea tranzițiilor pe piața muncii; 3.d.2. Sprijinirea angajatorilor pentru condiții de muncă adaptate nevoilor lucrătorilor; 3.d.3. Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la drepturile şi obligațiile angajatorilor şi salariaților, precum şi cu privire la rolul activităților de SSM, 3.d.4. Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici în programe de tip shadowtutoriat/mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi - 3.155.494 Euro


Prioritatea 4 – Antreprenoriat și economie socială

Tipuri de activități eligibile:

 • Instrumente și structuri colaborative/ participative, cu rol în sensibilizarea și promovarea economiei sociale și a antreprenoriatului;
 • Scheme antreprenoriat (Start-up IMM și întreprinderi sociale);
 • Sprijin economie socială (dezvoltare / inovare / scalare/ extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție);
 • Ocuparea în întreprinderi sociale de inserție.

Grup țintă:

Parteneri sociali, Antreprenori, manageri, personal angajat, Administratori de grant, Entități din economia socială /Persoane vulnerabile, ONG-uri.

Alocare financiară ITI Delta Dunării (UE+BS):23.529.412Euro

 • 4.a.1. Promovarea antreprenoriatului, antreprenoriatului social si economiei sociale; granturi pentru înființare întreprinderi; asistență și consultanță în afaceri post înființare pentru depășirea dificultăților economice, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor și sprijin pentru inovare; acordarea de granturi pentru înființare/ dezvoltare/ inovare/ scalare/ extindere/ de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale; sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inserție pentru inserția socio-profesională a lucrătorilor defavorizați


Prioritatea 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

Tipuri de activități eligibile:

 • Calitatea în ÎETC
 • Diversificare/ flexibilizare servicii de suport socio-educațional
 • Formare personală continua

Grup țintă:

 • Copii 0-6 ani, neînscriși în programe de educație timpurie, antepreșcolari și preșcolari, cu accent pe cei proveniți din medii sau grupuri dezavantajate, personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/reprezentanți legali/ tutori ai copiilor din medii sau grupuri dezavantajate.

Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație


Tipuri de activități eligibile:

 • MATE pentru învățământ primar – intervenție strategică
 • Pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație

Grup țintă:

Unități de învățământ și unități conexe, copii și adulți 24-64 ani care au părăsit timpuriu școala sau care nu au fost înmatriculați în sistemul de învățământ; elevi/studenți din grupuri dezavantajate, participanți la programe de tip ȘDȘ, elevi din ani terminali sprijiniți pentru accesul în învățământul terțiar, personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/reprezentanți legali/ tutori.
 

Prioritatea 7 – Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea calității educației pentru toți;
 • Facilitare acces informat la educație;
 • Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor.

Grup țintă:

 • Unități de învățământ și unități conexe, Instituții de învățământ superior, elevi și studenți (ISCED 1-8), personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/ reprezentanți legali/ tutori.

Prioritatea 8 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic


Tipuri de activități eligibile:

 • Optimizarea mecanismelor de monitorizare, evaluare politici și anticipare competențe Învățământ Profesional și Tehnic (ÎPT);
 • Aplicare mecanism privind asigurarea calității învățării la locul de muncă (WBL);
 • Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT;
 • Recunoașterea excelenței în ÎPT, cu accent pe digitalizare și dezvoltare durabilă;
 • Adaptare servicii educaționale ÎPT;
 • Dezvoltarea capacității de informare și consiliere profesională;
 • Mobilitate internațională Erasmus+ în ÎPT;
 • Facilitare acces și prevenire abandon la nivelul ÎPT;
 • Programe de informare pentru părinți și comunitate;
 • Programe remediale.

Grup țintă:

Unități și instituții de învățământ ce oferă servicii educaționale (ÎPT),elevi din învățământul profesional și tehnic, elevi de gimnaziu, cursanți din învățământul dual, personal didactic din învățământul profesional și tehnic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, elevi din învățământul profesional și tehnic, elevi din clasa a IX-a ÎPT, personal didactic din învățământul profesional și tehnic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/ reprezentanți legali/ tutori, operatori economici, personal din structurile parteneriale la nivel regional și județean din ÎPT.


Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității


Tipuri de activități eligibile:

 • Intervenții pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților
 • Oferta FPC (diversificare / asigurare acces)

Grup țintă:

 • Autorități / instituții publice cu atribuții în LLL, furnizori de servicii de  formare sau de orientare și consiliere profesională, centre de evaluare a competențelor, comitete sectoriale / parteneri sociali, instituții implicate în mobilități internaționale de învățare adulți, angajatori, angajați, antreprenori, adulți (25-64 ani) – potențial formabili.

Prioritatea 10 – Asistență tehnică

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor;
 • Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului.

Grup țintă:

Structurile / Personalul de management/implementare a PEO, Membrii Comitetului de Monitorizare.

 

​​
Ultima modificare 21 martie 2024