Catalog-Item Reuse

PODD - Finanțare ITI Delta Dunării

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și conform cu art. 11, art. 191 și 174 din Tratatul de Funcționare a UE. (Propuneri de modificare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027/ Justificare conform CM PDD din 20.12.2023).
PDD va adresa provocările identificate în cadrul celui de-al doilea obiectiv de politică din Regulamentul nr. 1060/2021, ”o Europă mai verde”, privind:

 • continuarea investițiilor în capacități de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă/biogaz pentru atingerea țintelor privind producerea energiei din surse regenerabile, în special pentru UAT-uri;
 • continuarea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, managementul riscurilor și creșterea rezilienței la dezastre, cu scopul reducerii daunelor economice, sociale si asupra mediului, în principal a celor provocate de inundații, eroziune costieră și
 • Secetă;
 • continuarea investițiilor pentru conservarea resurselor de apă, pentru conectarea populației la sisteme de alimentare cu apă conforme, precum și pentru asigurarea de sisteme de colectare și epurare a apelor uzate;
 • continuarea investițiile necesare în vederea conformării, identificate în PJGD/PGDMB;
 • continuarea asigurării suportului financiar pentru elaborarea de noi PM atât pentru siturile Natura 2000, dar și pentru identificarea și implementarea unor obiective specifice de conservare adecvate.


PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE.

PDD are, ca fundament, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului UE și contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creșterea economică să fie durabilă și să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.

PDD, continuatorul POIM 2014-2020 (fără sectorul de transport), răspunde nevoilor de:

 • Conformare cu directivele privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate urbane;
 • Conformare cu Pachetul privind Economia Circulară pentru prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor;
 • Asigurare a managementului adecvat și măsurilor pentru protejarea și refacerea naturii;
 • Îndeplinire a cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor pentru a asigura o contribuție eficientă la realizarea obiectivelor UE privind calitatea aerului;
 • Identificare a siturilor contaminate și întocmire a unui inventar și a unui registru al acestor situri;
 • Prevenire, adaptare și răspuns la efectele schimbărilor climatice;
 • Îmbunătățire a eficienței energetice;
 • Reducere a emisiilor de GES și creștere a eficienței energetice în sistemele de producere a energiei termice;
 • Creștere a ponderii de energie din surse regenerabile;
 • Dezvoltare a sistemelor și rețelelor inteligente de energie electrică; 
 • Conversie, modernizare și extindere a rețelelor de transport și distribuție a gazelor pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon.


Obiectivele specifice ale PDD 2021-2027:
RSO2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte de a respecta țintele asumate de România și de a contribui la dezvoltarea coerentă și continuă a sectorului energetic național, iar pe de altă parte pentru a contribui susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene comune din pachetul “Energie curată pentru toți europenii”.

RSO2.2. Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta
Ținând seama de PNIESC, prin PDD sunt vizate continuarea măsurilor POIM care au în vedere investiții în capacități noi sau în modernizarea capacităților existente de producție a energiei electrice/termice din biomasă/biogaz și în capacități noi sau în modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală. Acestea pot contribui la reducerea deficitului de capacitate instalată în aceste domenii și vor fi realizate cu respectarea principiului de neafectare semnificativă a mediului. Mai mult, schemele de ajutor de stat ai căror beneficiari ar fi operatorii economici vor contribui la realizarea tranziției către o economie și o industrie neutră din punct de vedere climatic. Investițiile vor fi în conformitate cu Directiva pentru energia regenerabilă și condiționate de finalizarea reformei 6, în cadrul componentei 6 a PNRR privind punerea în aplicare a cadrului legislativ care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire, așa cum este detaliat în jalonul 128. Concomitent, pentru a asigura sustenabilitatea biomasei provenite din păduri, investițiile vor fi condiționate de finalizarea reformelor legate de Strategia Națională Forestieră și de regulile obligatorii aferente din componenta 2 a PNRR, așa cum sunt detaliate în etapele 22 și 23.În ceea ce privește producția de biogaz, aceasta se va se baza pe deșeuri și reziduuri organice, și nu pe culturi, pentru a evita problemele legate de schimbarea utilizării terenurilor.

RSO2.3. Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene
Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la modernizarea pieței naționale de energie ca parte integrantă a pieței de energie europeană. Implementarea infrastructurii inteligente reprezintă un pas intermediar esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, care oferă beneficii tangibile atât pentru operatorii cât și pentru utilizatorii finali.

RSO2.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice
Corelat cu recomandările Raportului de țară privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu, pentru perioada următoare de programare sunt necesare în continuare investiții pentru adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și creșterea rezilienței în fata dezastrelor, ce vizează măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice; reducerea impactului manifestării altor tipuri de riscuri (secetă și furtuni); dezvoltarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe; dezvoltarea sistemului de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere.

RSO2.5. Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
România nu și-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE privind calitatea apei destinată consumului uman și privind colectarea și epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 le, în ciuda eforturilor depuse și sprijinului financiar important din perioadele anterioare (POSM 2007-2013 și POIM 2014-2020). Nevoia de investiții pentru conectarea populației la sisteme de alimentare cu apă conforme și pentru asigurarea de sisteme de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerările rămase este încă foarte mare. Acestea din urmă sunt necesare atât pentru respectarea conformării cu cerințele Directivei 91/271/CEE, cât și cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menținerea stării bune a corpurilor de apă.

RSO2.6. Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și urmează să adopte planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor care identifică măsurile necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană, inclusiv obiectivelor Pachetului pentru economia circulară. Astfel, sunt necesare în continuare investiții în domeniul deșeurilor, vizând în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau alte operațiuni, precum și sistarea activității și reabilitarea depozitelor neconforme.

RSO2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
România nu și-a îndeplinit țintele cu privire la asigurarea managementului adecvat al ariilor naturale protejate, precum și privind refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate. Totodată, conform concluziilor Raportului de țară din 2019, au fost identificate nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea și, în special, pentru a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele protejate, în conformitate cu legislația de mediu a UE. Calitatea aerului rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-și angajamentele de reducere a emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru monitorizarea calității aerului sunt insuficiente, atât din punct de vedere al acoperirii teritoriale cu stații de monitorizare, cât și din punct de vedere al parametrilor monitorizați. Nevoia de dezvoltare actuală implică existenta unui sistem de evaluare și monitorizare a calității aerului care să răspundă pe deplin cerințelor directivelor europene. Astfel, prin PODD se impune continuarea dotării sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului în vederea dezvoltării și îmbunătățirii Evaluării Naționale a Calității Aerului, în acord cu prevederile Directivei 2008/50/EC și Directivei INSPIRE. În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în ceea ce privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile. Investițiile PODD vor promova, în principal, măsuri de investigare preliminară și detaliată, evaluarea riscului asupra mediului și, ulterior, remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității factorilor de mediu, în vederea protejării sănătății umane.


Punctaj suplimentar pentru proiectele din Teritoriul ITI Delta Dunării

În ceea ce privește alocarea PDD pentru ITI Delta Dunării, trebuie menționat faptul că această alocare dedicată pentru fiecare ITI a fost reflectată în Programe, în cadrul dimensiunii teritoriale. De asemenea, la capitolul/ secțiunea abordare teritorială din cadrul fiecărui obiectiv specific și a fiecărei acțiuni, a fost menționată o prevedere cu privire la alocarea dedicată unui ITI sau mai multor ITI-uri cu denumirea lor specifică.
Programul Dezvoltare Durabilă nu prevede alocare dedicate ITI Delta Dunării, dar autoritatea de management a PDD și-a asumat, printr-un protocol inter-ministerial, acordarea de puncte suplimentare proiectelor din teritoriul ITI la nivelul fiecărui apel de proiecte.


Tipurile de acțiuni conținute în PDD sunt compatibile cu principiul DNSH (principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”), compatibilitatea fiind evaluată în PNRR.

Alocarea financiară PDD 2021-2027
5,25 miliarde euro, din care:
FEDR: 3,145 mld. euro
FC: 0,899 mld. euro
Contrib. Nat.:1,210 mld. euro

Domenii finanțate prin PDD:

 • Eficiență energetică, rețele transport energie și stocare
 • Apă / apă uzată
 • Managementul deșeurilor
 • Biodiversitate
 • Calitatea aerului
 • Situri contaminate
 • Managementul riscurilor

Proiectele promovate în cadrul ITI vor răspunde obiectivelor stabilite în strategiile acestora și obiectivelor și criteriilor de eligibilitate stabilite prin PDD. Detaliile vor fi stabilite la nivel de ghid, fiind acordate puncte suplimentare proiectelor care fac parte din ITI.

Complementaritatea se va realiza prin PNRR, prin Politica de Coeziune, prin FEADR 2021-2027 pentru investiții de capacitate mare în sectorul agro-alimentar și de economie circulară, inclusiv pentru recuperarea elementelor utilizabile din deșeuri, prin FEPAM care finanțează colectarea deșeurilor specifice, a deșeurilor din plastic și echipamentelor de pescuit abandonate. PNRR va finanța reactualizarea PM, iar PDD elaborarea de PM noi pentru siturile Natura 2000 fără PM și implementarea PM.

Versiunea actuală

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 - 24 noiembrie 2022, versiunea aprobată de Comisia Europeană

Versiunea anterioară

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 - versiunea 8 iunie 2022

Pogramul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) - versiunea februarie 2022 - versiunea revizuită, ulterior consultării publice din perioada 07-21 ianuarie 2022

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă - versiune 7 ianuarie 2022

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă - versiune 1 octombrie 2020

Sinteza Programului Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 - 31 iulie 2020

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 - 31 iulie 2020

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă - consultare publică (SEA) prezentare PODD - consultare publică 27 august 2020

   •  Verificați informația la zi privind ➡ versiunile revizuite ale Programelor Operaționale 2021-2027Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Acțiuni 1.1 & 1.2 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

1. Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care contribuie la conformarea cu directivele sectoriale

 • Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1.000 mc apă/zi;
 • Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente și construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 locuitori echivalență (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări etc.);
 • Operațiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR.

2. Investiții pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei potabile astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă

3. Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată
4. Consolidarea capacității actorilor și a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, inclusiv prin fuzionarea OR eligibili (de ex. instruire, proceduri, ghiduri, etc.)
Beneficiari: ADI prin Operatorii Regionali finanțați prin POS Mediu 2007-2013 și POIM 2014-2020, MMAP/ANAR, MS/Institutul de Sănătate Publică, OR, ADI, ARA, ANRSC, FADIDA, MMAP/ANAR, MS/ISP
Ghidul solicitantului  – condiții de accesare a finanțării pentru proiectele noi de apă și apă uzată, PDD 2021-2027, Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.5 – Promovarea accesului la apă și gospodărire sustenabilă a apelor (proiecte noi) (https://mfe.gov.ro/pdd-ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-proiectele-noi-de-apa-si-apa-uzata/)
Corrigendumul privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții de accesare a finanțării pentru  proiectele de apă și apă uzată etapizate (https://mfe.gov.ro/pdd-modificarea-si-completarea-ghidului-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-sprijinirea-proiectelor-de-apa-si-apa-uzata-etapizate/ )

Acțiunea 1.3 Gestionareaeficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

1. Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD/PGDMB

 • Dezvoltarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor și textile (echipamente de colectare, stații de transfer), fiind exceptată de la finanțare infrastructura suport pentru colectare separată finanțată prin PNRR (respectiv centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate, centre integrate de colectare prin aport voluntar);
 • Extinderea/dezvoltarea capacităților de reciclare a deșeurilor prin stații de sortare, compostare și instalații de digestie anaerobă;
 • Instalații integrate de tratare a deșeurilor pentru deșeurile colectate separat și deșeurile reziduale - cheltuielile eligibile se stabilesc în baza unui procent (pro-rata) care corespunde procentului de deșeuri colectate separat care vor fi tratate în instalație;
 • Modernizarea instalațiilor existente de tratare mecano-biologică prin modernizarea părții de tratare mecanică în vederea creșterii gradului de valorificare materială și/sau, după caz, modernizarea părții de tratare biologică în vederea tratării și a biodeșeurilor colectate separat.

2. Investiții individuale suplimentare pentru închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

3. Campanii de conștientizare privind prevenirea generării de deșeuri (inclusiv prin reutilizare), colectarea separată și reutilizarea, ca parte a proiectelor de investiții

4. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-2027 și post 2027

5. Consolidarea capacității instituționale

Beneficiari: ADI prin CJ/Primăria Mun. București/primăriile de sector pentru acțiuni de extindere a sistemului de colectare separată și sortare cf. Legii 101/2006 și AFM pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipal; MMAP (inclusiv în parteneriat cu alți actori din sector) și ANRSC

Ghidul solicitantului - condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027 (https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-proiectele-etapizate-din-sectoarele-apa-apa-uzata-managementul-deseurilor-calitatea-aerului-si-managementul-riscurilor-in-cadrul-pro/)

 

Prioritatea 2. Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remediere a siturilor contaminate

Acțiunea 2.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

1. Elaborarea PM a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de acțiune (PA) pentru specii, ținându-se cont de ordinea cronologică a declarării acestora, prioritate având PM ale siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructură în pregătire

2. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în PM ale siturilor Natura 2000/PA pentru specii

3. Îmbunătățirea ecosistemelor degradate prin proiecte identificate in POIM, care vizează activități cu potențial de stocare a carbonului (ex. cursurile râurilor, zone umede, tronsoane degradate de râu, păduri, diversificarea habitatelor riverane), precum și asigurarea conectivității ecologice

4. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea de studii științifice, documente strategice, baze de date cu asigurarea calității acestora) și consolidarea capacitații autorităților/instituții publice și administratorilor rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de interes național, în particular pentru îmbunătățirea colectării, procesării și raportării datelor

Beneficiari: ANANP/Administratori ai ariilor naturale protejate pentru ariile care au structuri de administrare proprii/Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunări (ARBDD), MMAP pentru PA pentru specii, Administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate publică, MMAP/ANANP/ ARBDD, administratorii de parcuri/alte arii naturale protejate

Ghidul solicitantului – condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate (https://mfe.gov.ro/pdd-ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-sprijinirea-proiectelor-dedicate-conservarii-biodiversitatii-pentru-a-indeplini-cerintele-directivelor-de-mediu-etapizate/)

OMIPE nr. 892/28.03.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate", aprobat inițial prin OMIPE nr. 6210/2023 (https://mfe.gov.ro/pdd-actualizeaza-ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-sprijinirea-proiectelor-dedicate-conservarii-biodiversitatii-pentru-a-indeplini-cerintele-directivelor-de-medi/)

Ghidul solicitantului - condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu - proiecte noi (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pdd-ghidul-solicitantului-pentru-sprijinirea-proiectelor-dedicate-conservarii-biodiversitatii-pentru-a-indeplini-cerintele-directivelor-de-mediu-proiecte-noi/​​)

​ ​

Acțiunea 2.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive

Dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea sau modernizarea echipamentelor existente de măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic (inclusiv relocare/stații noi) și consolidarea capacitații autorităților/instituții publice și administratorilor rețelei Natura cu asigurarea complementarității investițiilor cu cele din POIM, astfel încât să continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE și să răspundă obiectivelor PNPCA

Beneficiar: MMAP

Ghidul solicitantului - condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027 (https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-proiectele-etapizate-din-sectoarele-apa-apa-uzata-managementul-deseurilor-calitatea-aerului-si-managementul-riscurilor-in-cadrul-pro/)


Acțiunea 2.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate

 • Realizarea inventarului național al siturilor contaminate și prioritizarea acestora pentru remediere
 • NU va finanța remedierea în sine a siturilor contaminate.
 • Prin PDD se vor realiza primele 2 etape din procesul de gestionare a siturilor contaminate și se vor oferi autorităților informațiile necesare pentru deciziile de remediere prevăzute în etapa III. Totodată, vor fi sprijinite și măsuri de dezvoltare a capacității administrative a MMAP

Beneficiar: MMAP

 

Prioritatea 3.  Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor

Acțiunea 3.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD

1. Amenajarea integrată a bazinelor hidrografice (acțiuni de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare) prin utilizarea/aplicarea măsurilor nestructurale (ex. reducerea scurgerilor de suprafață, remeandrare, crearea de zone de inundare naturală), cu preponderență a realizării de infrastructură verde (inundații și secetă) și prin adaptarea infrastructurii verzi existente, conforme cu practicile UE și cele promovate pentru atingerea obiectivelor PEV, inclusiv asigurarea conectivității laterale și/sau transversale a râului, care pot contribui la refacerea rezervelor de apă subterană și, totodată, la reducerea gazelor cu efect de seră prin stocarea carbonului în sol și vegetație

2. Continuarea acțiunilor specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere aflate în derulare (ex. reînnisipare plajă; îndepărtare/realizare structuri costiere; îndepărtare/realizare protecții de mal; amenajare faleză)

3. Implementarea de măsuri nestructurale, în principal "soluții bazate pe natură" (măsuri verzi - ex. plantarea de perdele forestiere de protecție, stabilizarea dunelor de nisip, a terenurilor/solurilor afectate de secetă cu ajutorul plantațiilor) ca factor complementar pentru menținerea funcțiilor ecosistemelor și întărirea rezilienței acestora la manifestarea fenomenului de secetă, respectiv deșertificare;

4. Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă), inclusiv sisteme și infrastructuri de comunicații și tehnologia informației, pentru evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, precum și activități în scopul conștientizării publice

5. Consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării directivelor europene aplicabile în domeniu

Beneficiari: MMAP, ANAR, ROMSILVA, ANIF, Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea inundațiilor/secetei, STS, ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural, ANM, APL

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

Investițiile sunt prioritizare în PNMRD și vizează prevenirea, pregătirea și gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile naturale accentuate de schimbările climatice, prin măsuri de investiții în:

 • infrastructură (cu respectarea legislației europene în ceea ce privește cerințele de reziliență la climă)
 • mijloace tehnice de transport (dotate cu sisteme de filtrare a particulelor (cel puțin EURO 6) și vor contribui la adaptarea la climă atât prin eficientizarea consumului de combustibil, cât și prin reducerea timpului de intervenție)

Beneficiari: MAI/IGSU, Structurile cu atribuții în managementul situațiilor de urgenta și asigurarea funcțiilor de sprijin, STS

Ghidul solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027 (https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-pentru-proiectele-etapizate-din-sectoarele-apa-apa-uzata-managementul-deseurilor-calitatea-aerului-si-managementul-riscurilor-in-cadrul-pro/)

 

Prioritatea 4 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Acțiunea 4.1 Îmbunătățirea eficienței energetice

Sprijinirea marilor întreprinderi și IMM-urilor în acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Se au în vedere investiții pentru eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii de energie la nivel de întreprindere prin înlocuirea echipamentelor, retehnologizare/modernizare, monitorizare și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, precum și utilizarea energiei produse din surse regenerabile, care să asigure exclusiv consumul propriu al întreprinderilor.

Beneficiari: IMM-uri, Întreprinderi mari, societăți comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite conform Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare).

Acțiunea 4.3 Reducerea emisiilor de GES și creșterea eficienței energetice în sistemele de distribuție și transporta energiei termice

Se va continua abordarea din POIM privind modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu energie termică. Se are în vedere finanțarea sistemelor de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv rețelele de termoficare, inclusiv punctele termice.

Prioritate la finanțare au proiectele începute în 2014-2020, în vederea continuării acestora, iar noi proiecte vor fi dezvoltate în măsura în care vor mai exista resurse financiare disponibile.

Beneficiari: UAT-uri

Acțiunea 4.4 Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă

Continuarea măsurilor POIM care au în vedere investiții în capacități noi sau în modernizarea capacităților existente de producție a energiei electrice/termice din biomasă/biogaz și în capacități noi sau în modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală

Beneficiari: UAT-urile pe raza cărora există potențial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz

Acțiunea 4.5 Sisteme și rețele inteligente de energie

Investiții similare POIM

 • Promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice
 • Modernizarea și digitalizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice și implementarea de soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare în SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
 • Creșterea capacității de transport/distribuție a energiei electrice în vederea preluării energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie, incluzând, după caz, măsuri de creștere a adecvanței SEN

Beneficiari: Operatori distribuție energie electrică/Operator transport energie electrică

Calendar estimativ consolidat lansare apeluri de proiecte în 2023-2024 - Programul Dezvoltare Durabilă - 2021-2027


​------
Ultima modificare 7 iunie 2024