Catalog-Item Reuse

Perioada de programare 2021-2027

Acordul de Parteneriat CE –România pentru perioada 2021 – 2027 arată că utilizarea mecanismului Investițiilor Teritoriale Integrate la nivelul unor microregiuni este necesară pentru a aborda integrat decalajele de dezvoltare identificate între aceste teritorii și media națională, cauzate de dezavantaje economice structurale si profil economic limitat, accesibilitate redusă, sărăcie, populație îmbătrânită și exod demografic spre orașele mari, număr de locuri de muncă în scădere, sistem de educație și formare profesională nealiniat cu potențialul economic al zonei, lipsa utilităților publice de baza. Astfel, pornind și de la nevoile de investiții menționate în Raportul de Țară 2019, precum sprijinirea inițiativelor teritoriale specifice care vizează reconversia economiei în regiunile afectate de declin industrial și de minerit, cum ar fi Valea Jiului sau sprijinirea zonelor sensibile cu o importanță deosebită pentru mediu, cum ar fi investițiile teritoriale integrate în Delta Dunării, a fost extinsă analiza și asupra altor inițiative la nivel național. Selecția altor microregiuni s-a bazat pe analiza strategică și operațională prin care au fost identificate nevoile și specificul microregiunilor, elementele specifice de mediu și cadru natural, precum și profilul geografic al acestora constituind factori cheie in selectarea teritoriilor pentru ITI.

Finanțarea ITI-urilor va fi asigurată într-o abordare integrată din toate Obiectivele de Politică relevante, din fonduri și programe diferite, în conformitate cu nevoile identificate în strategia fiecărei microregiuni. Este o abordare dublă în sensul că în cadrul unor programe/priorități vor exista alocări dedicate pentru ITI relevant, în timp ce pentru alte programe/priorități se va acorda un punctaj suplimentar în procesul de selecție. Se preconizează a avea alocări dedicate după cum urmează:

· Delta Dunării – POIDS, POEO, POS, POR SE

· Valea Jiului – POIDS, POEO, POS, POR V

· Tara Fagarasului – POIDS, POEO, POS

· Motii, Tara de Piatra - POIDS, POEO, POS I

Intervențiile sprijinite din FEAMPA care contribuie la strategiile ITI vor beneficia de alocare financiară distinctă în cadrul apelurilor pentru intervențiile PAP.

La nivel național, s-a constituit Comitetul pentru Coordonarea ITI (CC ITI), în baza Deciziei Prim-Ministrului nr.118/2023.
Rolul CCITI constă în asigurarea unui mecanism instituțional unitar care să asigure cadrul necesar pentru  coordonarea investițiilor teritoriale integrate, în asigurarea mecanismului de selecție a noilor Strategii ITI care nu sunt incluse în Acordul de Parteneriat 2021-2027 astfel încât să se realizeze în acord cu cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr.1060/2021 și cu prevederile legislației naționale aplicabile, precum și în aprobarea și punerea în aplicare a Orientărilor naționale pentru coordonarea și implementarea ITI.

Mecanismul ITI a reprezentat - și reprezintă pe mai departe, pentru perioada 2023 - 2030 - soluția tangibilă pentru investiții pe mai multe sectoare de dezvoltare la nivelul Teritoriului ITI Delta Dunării, areal care se confruntă și în prezent cu o  vastă serie de probleme sistemice. Unicitatea acestei zone, cuplată cu potențialul său turistic ridicat, poate oferi o bază solidă pentru dezvoltarea unei infrastructuri capabile să dezvolte în continuare această zonă, nu numai pentru activități lucrative, ci și pentru dezvoltarea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă. Prin urmare, aspectele prezentate în analiza socio-economică - ce a fost refăcută prin intermediul procesului de recalibrare a strategiei și prezentarea intervențiilor în noul context al politicii europene de coeziune pentru 2021 - 2027, prin actualizarea Planului de Acțiune - oferă o imagine de ansamblu a aspectelor sistemice care trebuie abordate pentru a asigura condițiile de consolidare a dezvoltării și, totodată, a conservării mediului natural reprezentat de aria Rezervației Biosferei Delta Dunării, până la finele perioadei de implementare a SIDD DD – 2030.

PIE 21_27.png

Ultima modificare 2 februarie 2024