Catalog-Item Reuse

POPAM

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare.

Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

În linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, măsurile finanţate prin FEPAM nu vor fi implementate în combinaţie cu alte fonduri (cu alte cuvinte, intervenţiile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat în perioada de programare se va realiza prin proiecte care se completează reciproc, finanţate din celelalte fonduri (FEDR, FSE, FEADR).

În ceea ce priveşte intervenţiile de tip CLLD finanţate din FEPAM, acestea vor avea ca scop creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea comunității.

Măsurile finanţate din FEPAM vor fi corelate şi completate cu intervenţiile din cadrul celorlalte programe operaţionale, pentru:

Obiectivul tematic 3 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură
Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 11.0 (adoptat de către CE la 12.01.2021)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 10.0 (adoptat de către CE la 18.09.2020)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 8.0 (adoptat de către CE la 14.04.2020)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 7.2 (adoptat de către CE la 06.12.2019)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 06.12.2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 8416 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în România (adoptat de către CE la 06.12.2019)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 6.1 (adoptat de către CE la 04.12.2018)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 5.0 (adoptat de către CE la 19.02.2018)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 4.0 (adoptat de către CE la 13.07.2017)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 2.0 (adoptat de către CE la 18.05.2016)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 2.0 (adoptat de către CE la 18.05.2016)

Anexe Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 1.2 (adoptat de către CE la 25.11.2015)

DECIZIA 8416 DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în România

ANEXA DECIZIE 8416 APROBARE POPAM 2014-2020

Declarație privind parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POPAM 2014-2020

Certificat de înregistrare al mărcii nr.155494 (publicat în 19.12.2018)-------------------------------------

Ghiduri de finanțare ➡ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

 

Prioritatea Uniunii 1 – Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

 

Măsura I.1 - Inovare

Ghidul solicitantului - Măsura I.1 (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017 (publicat in 27.06.2017)

  ➡ Anexe la Măsura I.1 (publicat in 27.06.2017)

 

Măsura I.2 - Servicii de consiliere

Ghidul solicitantului - Măsura I.2   (publicat în 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017 (publicat în 27.06.2017)

  ➡ Anexe la Măsura I.2 (publicat în 27.06.2017)

 

Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

Ghidul solicitantului - Măsura I.6  (publicat în 22.11.2018)

Anexe la Măsura I.6  (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018 (publicat în 22.11.2018)

 

Măsura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

Ghidul solicitantului - Măsura I.15 (publicat în 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017 (publicat în 27.06.2017)

  ➡ Anexe la Măsura I.15 (publicat în 27.06.2017)

 

Măsura I.17 - Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine

Ghidul solicitantului - Măsura I.17 (publicat in 04.07.2017)

  ➡ Anexe la Măsura I.17  (publicat în 04.07.2017)

Ordinul 171 din 28.05.2017 (publicat în 04.07.2017)

 

Măsura I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor

Ghidul solicitantului - Măsura I.21 (publicat în 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017 (publicat in 27.06.2017)

  ➡ Anexe la Măsura I.21 (publicat in 27.06.2017)

 

Măsura I.22 – Valoare adăugată, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite

Ghidul solicitantului - Măsura I.22 (publicat in 22.11.2018)

  ➡ Anexe la Măsura I.22 (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1389 din 24.09.2018 (publicat în 22.11.2018)

 

Măsura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi

Ghidul solicitantului - Măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine (publicat in 22.11.2018)

  ➡ Anexe la Măsura I.23 (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018 (publicat in 22.11.2018)

 

Prioritatea Uniunii 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

 

Măsura II.2 – Investiții productive in acvacultură

Ghidul solicitantului Măsura II.2  (publicat in data de 13.08.2018)

  ➡  Anexe la Măsura II.2 (publicat în data de 13.08.2018)

Ordinul 1258 din 17.07.2018 (publicat în 13.08.2018)

 

Ghidul solicitantului - Măsura II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (rectificat) (publicat în 13.02.2019)

  ➡  Anexe la Măsura II.3 (publicat în 13.02.2019)

Ghidul solicitantului - Măsura II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (publicat în data de 02.10.2018) 

  ➡​  Anexe la Măsura II.4  (publicat în data de 02.10.2018)

 

Prioritatea Uniunii 4 – O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite

 

Măsura III.2 și III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală

Ghidul pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - Măsura III.2. şi III.3. - versiunea 2 (publicat în 24.04.2018)

Ordinul 592 din 24.04.2018 pentru aprobarea Ghidului pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit (publicat în 24.04.2018)

 

Prioritatea Uniunii 5 – Stimularea comercializării și a prelucrării

 

Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Ghidul solicitantului Măsura IV.4 - iunie 2019 (publicat în 19.06.2019)-------------------------------------


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul tuturor Măsurilor din cadrul POPAM 2014-2020.


Acolo unde teritoriul ITI DD beneficiază de alocare distinctă care este prevăzută în Anunțul de Lansare a Apelului, după înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la DGP AM-POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.


În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului stabilit de AM POPAM conform grilelor de evaluare și selecție și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională. 

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD-POPAM

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD-POPAM - dezvoltare locală

Anexa 1 - Cerere de avizare

Anexa 2 - Fișă prezentare proiect

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 7.1 - Schema relațională sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională obiective SIDD DD-------------------------------------

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, pcum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregătirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POPAM - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI 


 


 Ultima modificare 26 august 2021