Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

 

  -   Programul Operațional Infrastructura Mare - februarie 2022

Programul Operațional Infrastructura Mare​ - iulie 2020

Programul Operațional Infrastructura Mare - aprilie 2020

Programul Operațional Infrastructura Mare - februarie 2020

Programul Operațional Infrastructură Mare - ianuarie 2020

Programul Operațional Infrastructura Mare - ianuarie 2019

Notificare privind modificările Programului Operațional Infrastructura Mare - Iulie 2018

Lista proiectelor majore cu modificarile propuse - Iulie 2018

Programul Operațional Infrastructura Mare - martie 2018

Programul Operațional Infrastructură Mare - varianta aprobată

Notificare privind modificările Programului Operațional Infrastructura Mare - 2017

Aviz de Mediu POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare - word

Anexe

Evaluare ex-ante - word​-----

Ghiduri de finanțare ➡ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare

 

În cadrul POIM 2014-2020, instrumentul ITI Delta Dunării are alocări dedicate pentru următoarele obiective specifice:

 

Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

Obiectivul Specific 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (ghid revizuit 2019)

Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor (septembrie 2019)

  ➡ Obiectivul Specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi (iunie 2019)

 

Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România (mai 2019)

Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației (august 2018)

 

Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate (septembrie 2019)

 

Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră (02-2019)

Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție (septembrie 2019)

 

Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Obiectivul specific 6.4. Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficiență (mai 2017)

 

Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Ghidul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ – mai 2020-----

Pentru informații la zi - Anunțuri #1

Pentru informații la zi  - Anunțuri #2


Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizat august 2021

Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizat martie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizat ianuarie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizat august 2019

 

Apeluri active

 

AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient:

Ghid OS 2.1 Creșterea mobilitatii pe rețeaua rutieră TEN-T

Data închidere depunere de proiecte: 31.12.2022 

 

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Ghid OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Data închidere depunere de proiecte: 01.07.2022

 

AP 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

➡ Ghid OS 4.1 Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Data închidere depunere de proiecte: 31 decembrie 2021

OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Data închidere depunere de proiecte: 31 decembrie 2021

 

AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Ghid OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Data închidere depunere de proiecte:  31.12.2022

 

AP 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Ghid Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi - 2020

Data închidere depunere de proiecte:  31.12.2021

 

Apeluri în consultare publică

 

Pentru informații la zi - Anunțuri #1

Pentru informații la zi  - Anunțuri #2

 

Apeluri închise

 

AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient:

OS 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Apel închis

OS 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Apel închis

 

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

OS 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Apel închis

 

AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

 OS 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră

Apel închis

 

AP 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Ghidul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final" – august 2020

 Apel închis

 

AP 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

OS 6.4 Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Apel închis


 
 

Pentru informații la zi - Anunțuri #1

Pentru informații la zi  - Anunțuri #2

 

Ordonanță de Urgență Nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM)

 

Instrucțiuni AM POIM

 

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar, nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1242/04.07.2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea în contabilitatea beneficiarilor a valorii proiectelor finanțate prin POIM

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/14.05.2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordinul ministrul Fondurilor Europene nr. 879/14.05.2019 privind aprobarea Listei de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019

Instrucțiunea nr. 20 privind reîncadrarea unor cheltuieli aferente proiectelor fazate în sectorul deșeurilor contractate în cadrul POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1

Clarificare privind modificarile legislative intervenite asupra modului de calcul al costurilor eligibile pentru proiectele generatoare de venituri ce vor fi depuse in cadul apelurilor de proiecte pentru AP 6-8, dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE, EURATOM) 2018/1046.

Instrucțiunea nr. 18 din 26.09.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 17/06.08.2018 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017

Instrucțiunea nr. 15/16.07.2018 pentru modificarea si completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2018, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 558 din 15 iunie 2018 privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020

Instrucțiunea nr. 14 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 390/10.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007-2013

Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007-2013

Instrucțiunea nr. 12/12.07.2017 privind introducerea în aplicațiile MySMIS/ SMIS2014+ a datelor aferente contractelor economice pentru care au fost depuse cereri de rambursare/ plată/ prefinanțare

Instrucțiunea nr. 11/07.07.2017, pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017, privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții.

Instrucțiunea POIM privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmeaza a fi solicitate de către beneficiarii axelor prioritare 3-8 ale POIM, aprobarea formatului cereilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/prefinanțare, precum și alte dispozitii.

Instrucțiune din 12.05.2017  privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții.

Instrucțiunea nr 4/04.01.2017 privind aplicarea prevederilor art.10 alin (11) și ale art. 52 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de unități publice, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr 2/07.12.2016 privind transmiterea dosarului achiziției publice din cadrul proiectelor finanțate din POIM

Instrucțiunea nr 3/07.12.2016 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate din POIM

Instrucțiunea nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului

 

Instrucțiuni Organism Intermediar Transport către beneficiarii Axelor 1 și 2 POIM

 

Instrucțiunea nr. 6/ 01.10.2019 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2.

Instructiunea DG OI Transport nr. 1/04.03.2019 privind stimularea financiara a activitatii desfasurate in proiectele din domeniul transporturilor finantate din fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. 2 din OUG 40/2015 privind gestiunea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Instrucțiunea DG OI Transport nr. 6/11.09.2018 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în perioada septembrie-decembrie 2018

Instrucțiunea DG OI Transport nr. 3/20.11.2018 privind aplicarea de catre beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM, privind plata materialelor în șantier incluse în articolele comasate.

Instrucțiunea OI T nr. 7 din 27.09.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/ 20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Metodologia de monitorizare a indicatorilor proiectelor de infrastructura de transport din cadrul POIM

Instrucțiunea nr. 5/02.08.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr 1R/20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 2 referitoare la măsuri vizând utilizarea uniformă a documentelor referitoare la modificările/ordinele de variație

Instrucțiunea nr. 3 referitoare la materialele din șantier

Instrucțiunea nr. 4 privind unele măsuri asiguratorii de securizare a fondurilor urilizate sub forma de avansuri

Instrucțiunea nr. 1 privind conditiile care trebuie indeplinite de către beneficiarii POIM-Axele prioritare 1 și 2 pentru a obține avizul de principiu al DG OIT pentru fișele de fundamentare (Formularul nr. 1) pentru proiectele propuse la finanțare/finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și acordul DGOIT de includere în bugetul ordonatorului de credit – 23.04.2018

Circulara nr. 49823/21.12.2017 privind obligativitatea obținerii acordului de mediu înainte de lansarea licitațiilor

Circulara nr. 49821/21.12.2017 privind obligativitatea de a nu mai lasa licitații în temeiul Ordinului MT nr. 600/2017

OIT – instrucțiunea nr. 6 cu caracter temporar  din 30.10.2017

OIT – instrucțiunea nr 5 privind modificarea și completarea instrucțiunii nr. 1 R/20.06.2017  

Ordin 699/22.06.2017 privind stimularea financiară

OIT – Instrucțiune nr 1 R din 20.06.2017

OIT – Instrucțiunea nr. 2 modele uniforme de documente din 31.05.2017

OIT – Instrucțiunea nr. 3 privind respectarea condițiilor de eligibilitate referitoare la achizițiile de teren din 20.06.2017


-----


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate de POIM 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

 

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD – POIM

Anexa 1- Cerere de avizare

Anexa 2 - Fișă prezentare proiect

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 7.1 - Schema relațională sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională obiective SIDD DD

 

Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POIM 2014-2020, prin mecanismul ITI

 -----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregătirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POIM - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI 


 


 Ultima modificare 22 iunie 2023