Catalog-Item Reuse

POC

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește

a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)

b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

 

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

-bioeconomie

-tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

-energie, mediu și schimbări climatice

-eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate)

EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

 

Programul Operațional Competitivitate actualizat la data de 28.10.2020

Programul Operațional Competitivitate actualizat la data de 22.09.2020

Programul Operațional Competitivitate actualizat la data de 29.06.2020

Decizia C(2018) 8851 din 12.12.2018 privind modificarea POC 2014-2020

Programul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia C(2018) 8851

Decizia C(2017) 8200 (final) din 30.11.2017 privind modificarea POC 2014-2020

Programul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016

Sinteza POC

Programul Operaţional Competitivitate 

Anexe

Evaluare ex-ante

 -----


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul AP1 CDI sau AP2 TIC (după caz) din cadrul POC 2014-2020.

Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.

Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

 

Procedura de avizare pentru conformitate cu SIDD DD – POC

Anexa 1 - Cerere de avizare POC

Anexa 2 - Fișă generală pentru prezentarea proiectului POC

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere POC

Anexa 7.1 - Schema relațională  sinteza SIDD DD

Anexa 7.2 - Schema relațională Obiective Strategice  -Piloni - Domenii

 -----

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

-Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

-Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

 

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD

-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării

 

POC - Procedura de monitorizare a proiectelor ITI
 


 Ultima modificare 13 iunie 2022