invitatie-publica-deschisa-pentru-organizatiile-interesate-de-participare-la-activitatea-desfasurata-in-cadrul-comitetului-consultativ-al-asociatiei-adi-iti-dd-organism-partenerial-cu-carac

 Catalog-Item Reuse

Invitație publică deschisă, pentru organizațiile interesate, de participare la activitatea desfășurată în cadrul Comitetului Consultativ al asociației ADI–ITI DD, organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat
Adaugat la data 10 februarie 2016

Pentru implementarea prevederilor Reg.Gen.(UE) 1303/2013, articolul 36 – “Investiție teritorială integrată (ITI), în România a fost desemnată regiunea Deltei Dunării ca teritoriu pentru care se va implementa instrumental financiar ITI, cu implicarea autorităților locale organizate sub forma unei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI-ITI DD).

Regiunea Delta Dunării (DD) este zona la care se face referire ca: Rezervația Biosferei Deltei Dunării (RBDD). Aceasta acoperă: (i) centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea); (ii) complexul lagunar Razim-Sinoe – Babadag, cu zonele limitrofe; și (iii) zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați. Zona pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă RBDD și zonele sale limitrofe; zona cuprinde municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și două de comune. Patru comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele) care fac parte din unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, sunt limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe.

ADI-ITI DD este înregistrată  în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Tulcea (Nr. 3797/327/12.06.2014) ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, funcționează conform prevederilor Actului său constitutiv și Statutului, ca structură reprezentativă a autorităților locale din regiunea Deltei Dunării și acționează ca o asociație de unități administrativ teritoriale[1], funcționează în baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor statutului ADI-ITI DD art.4 (aprobat prin Hotărârea ADI-ITI DD nr.41/8.10.2015, admis prin încheierea judecătorească a dosarului nr.7387/327/2015 din data de 26.11.2015 la Judecătoria Tulcea, comunicată în data de 17.12.2015), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, a fost constituită în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării și coordonării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării – 2030 (SIDD(DD)2030), Planul de Acțiune, Mecanismul pentru implementarea ITI Delta Dunării, Planul de Investiții pentru ITI Delta Dunării, a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate conservării și reconstrucției ecologice din aria Rezervației Biosferei Delta Dunării, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public și privat, a turismului și regenerării urbane și rurale, îmbunătățirea calității vieții populației și susținerea unei dezvoltări și creșteri economice durabile, inteligente, favorabile incluziunii în zona Delta Dunării.

SIDD(DD)2030 este un document strategic care orientează dezvoltarea regiunii Deltei Dunării,  asigurând un echilibrul între protejarea patrimoniului natural unic al Rezervației Biosferei Deltei Dunării (RBDD) și dezvoltarea socio-economică, venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată a  patrimoniului natural și cultural. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu expertiză externă din partea Băncii Mondiale, finanțat prin  Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013. Documentul strategic, însoțit de raportul de evaluare strategică de mediu aferent.

Informații suplimentare privind strategia SIDD(DD)2030 pot fi consultate pe site-ul nostru la adresa http://www.itideltadunarii.com/dezbaterea-publica-a-proiectului-de-strategie-integrata-de-dezvoltare-durabila-a-deltei-dunarii/ sau pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la adresa http://www.mdrap.ro/strategia_integrata_dez_durabila_delta_dunarii

Prin statutul ADI-ITI DD, este necesară constituirea unui Comitet Consultatival asociației (50 de membri), ca organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat. Rolul principal al Comitetului Consultativ este de a promova principiului parteneriatului în implementarea mecanismului ITI prin implicarea activă a tuturor factorilor interesați - organizații publice cu competențe în zona geografică în care este constituită ADI-ITI Delta Dunării, mediul de afaceri, societatea civilă, parteneri sociali și mediu academic. Având caracter consultativ, acesta contribuie la realizarea și implementarea SIDD(DD) 2030 și a Planului de acțiune aferent, la susținerea proiectelor din zona Deltei Dunării și indentificarea surselor de finanțare a proiectelor (proiectele publice cuprinse în lista de priorități și proiectele private).

Totodată, în vederea asigurării unor dezbateri consistente în cadrul Comitetului Consultativ, se vor constitui cinci Subcomitete Consultative Tematice, corespunzătoare celor cinci piloni strategici pe care este structurată SIDD(DD)2030, piloni cărora se adresează transversal mecanismul ITI Delta Dunării. Subcomitetele consultative tematice care se vor constitui sunt:

  1. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul I: Protejarea mediului și a resurselor naturale;
  2. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul II: Îmbunătățirea economiei;
  3. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul III: Îmbunătățirea conectivității;
  4. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice;
  5. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității.

Membrii ce vor fi desemnați de Adunarea Generală pe baza propunerilor Consiliului Director, pentru a forma Comitetul Consultativ și cele cinci Subcomitete Consultative Tematice,  vor rezulta în urma derulării unui proces de selecție prin care se va urmări reprezentarea organizațiilor celor mai relevante pentru implementarea SIDD(DD)2030.

Reprezentanții societății civile (organizațiile non-guvernamentale, fundații, asociații etc.), reprezentanții partenerilor sociali (organizații sindicate și asociații patronale) și reprezentanții mediului academic (institute de cercetare, universități etc.) care sunt interesați să participe la activitatea Comitetului Consultativ al ADI-ITI DD sau la unul din Subcomitetele Consultative Tematice, sunt invitați ca în perioada 10 februarie – 11 martie 2016, să transmită la secretariatul asociației CHESTIONARUL (anexat prezentului anunț) completat corespunzător intenției de participare pe bază de voluntariat la acest cadru partenerial lărgit, de colaborare a factorilor interesați de dezvoltarea regiunii Delta Dunării și de implemenatrea cu succes a instrumentului financiar inovativ ITI (investiție teritorială integrată) aferent perioadei de programare 2014-2020 în România.

CHESTIONAR de intenție pentru participarea la activitatea Comitetului Consultativ al ADI-ITI DD

Adresă Secretariat ADI-ITI DD: Tulcea, str. Păcii, nr. 20, clădirea Consiliului Județean Tulcea, etaj 2, sediul vechi

e-mail: office@itideltadunarii.com

[1] 38 de  membri UAT: 2 Consilii Județene – Tulcea și Constanța, 5 orașe (jud.Tulcea – Sulina, Isaccea, Măcin, Babadag) și 31 comune (27  în jud.Tulcea și 4 în jud.Constanța).