Atribuțiile ADI ITI Delta Dunării în implementarea mecanismului ITI

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII este asociația cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită în scopul implementării mecanismului ITI pe raza de competență a celor 38 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) cuprinse în SIDDDD

Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării  în vederea implementării cu succes a mecanismului ITI va viza în principal următoarele obiective:

 • coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI Delta Dunării.
 • dezvoltarea durabilă a zonei Deltei Dunării și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;
 • asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei Deltei Dunării;
 • inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;
 • susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate din FESI, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile;
 • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația și a întregii zone a Deltei Dunării;
 • dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu;
 • dezvoltarea turismului;
 • dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;
 • atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a zonei Deltei Dunării și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;
 • să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
 • coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul SIDD DD într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
 • avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, prin intermediul diferitelor PO, asigurând conformitatea acestora cu SIDD DD;
 • realizează monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile SIDD DD.

ÎN PREGĂTIREA PROIECTELOR

 • ADI ITI DD sprijină beneficiarii locali (autorități locale, instituții publice și private, membri și non-membri) în vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Planului din Strategie
 • Organizează reuniuni coordonate de personalul ADI ITI DD pentru a prezenta și explica aplicantilor conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor solicitantului pentru fiecare PO
 • Susține dezvoltarea si consolidarea capacităților pentru implementarea mecanismului ITI prin îndrumarea personalului implicat din cadrul APL (orașe, municipii și comune) prin organizarea de grupuri de lucru
 • Acordă sprijin în funcție de necesitățile  fiecărui beneficiar în timpul formulării proiectului/perioadei de depunere a cererii de finanțare
 • Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, procedurile pentru achizițiile publice, bune practici etc.)
 • ADI ITI DD primește Strategii de Dezvoltare Locală/fise de proiect din partea solicitanţilor, din sectorul public sau privat după caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru aprobate in vederea emiterii Avizului de conformitate.
 • Cererile de finanțare ale proiectelor propuse a se implementa în teritoriul ITI, ale beneficiarilor publici sau privaţi după caz, însoțite sau nu de Avizul de conformitate, în funcție de cerințele fiecărui PO, se depun la AM/OI pentru evaluare, conform regulilor fiecarui program.
 • ADI ITI DD organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITI.

ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

 • ADI DD sprijină solicitanți prin servicii de consultanţă specializate  în domeniul achizițiilor publice
 • ADI ITI DD monitorizează implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul grupului de lucru funcțional, la fiecare trei luni, și în Adunarea Generală ADI ITI DD, la fiecare șase luni, subliniind rezultatele, întârzierile preconizate, riscurile etc.
 • Procedura de monitorizare se bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru începerea, implementarea și finalizarea lucrărilor, conform contractelor financiare dintre beneficiari și AM
 • ADI ITI face demersuri faţă de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniul, turism, pescuit, transport, urbanism, agricultură, acvacultură în sensul punerii de acord a prevederilor legale în domeniile menționate cu particularitățile specifice teritoriului Deltei Dunării  şi este vectorul de comunicare şi promovare a necesităţilor populației din teritoriul Deltei Dunării
 • ADI ITI comunică permanent cu GLF, Autoritățile de Management ale programelor referitor la problemele întâmpinate de beneficiarii ITI în implementarea proiectelor şi susține prioritățile acestora la forurile decidente ale programelor
 • ADI ITI sprijină beneficiarii în corelarea proiectelor integrate derulate în parteneriate, a beneficiarilor care derulează mai multe proiecte finanțate prin programe diferite în sensul evitării suprapunerilor, a corelării derulării activității acestora cât mai eficient
 • ADI ITI sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru implementarea proiectelor prin sesiuni de pregătire dedicate
 • ADI ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe durata fazei de implementare
 • ADI ITI asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanţei fata de SIDDDD, în perioada de implementare şi post implementare, prin acțiuni de monitorizare
 • ADI ITI urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor din SIDDDD
Print Friendly