Informare – procedura de avizare pentru conformitatea cu SIDD DD

În atenția parteneriatelelor public-privat, care includ cel puțin un UAT din teritoriul acoperit de mecanismul ITI Delta Dunării și care doresc să participe la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, în cadrul măsurii 19 Dezvoltare locală LEADER

Având în vedere:

 • Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare 2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană la data de 06.08.2014, prin decizia CE nr. C(2014) 5515:
  • secţiunea 3.1.2., „Investiţii teritoriale integrate (ITI)” – paragrafele 1121-1127;
 • Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, pentru perioada de programare 2014-2020 – aprobat la data de CE pe 26.05.2015, prin decizia CE nr. C(2015) 3508:
  • secţiunea 14. Informaţii privind complementaritatea: 14.2 – informaţii privind complementaritatea cu alte instrumente ale Uniunii, inclusiv LIFE;
  • secţiunea 15. Dispoziţii de implementare a programului: 15.4. Descrierea mecanismelor menite a asigura coerenţa în ceea ce priveşte strategiile de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER – Specificaţii privind ITI/Delta Dunării/SUERD – prin care se specifică eligibilitatea programului LEADER în implementarea ITI;
 • prevederile din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală, din secţiunea 3.2.1. Conformitatea SDL, respectiv Anexele obligatorii care vor fi prezentate la depunerea SDL, pentru eliberarea de către ADI-ITI DD a Anexei 9 – Aviz de conformitate cu SIDD(DD)2030 emis de ADI-ITI DD (pentru parteneriatele din teritoriul[1] acoperit de SIDD (DD)2030) la Strategia de Dezvoltare Locală;
 • procedura operaţională a ADI-ITI DD de avizare pentru conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) – SIDD(DD)2030, pentru Strategiile de dezvoltare locală care vor fi finanţate prin PNDR în cadrul perioadei de programare 2014-2020, prin mecanismul ITI;

Parteneriatele din teritoriul acoperit de ITI trebuie să depună cereri pentru eliberarea avizului de conformitate cu SIDD(DD)2030.

I. Cererea de avizare pentru conformitatea cu SIDD(DD)2030 – formularul în ANEXA 1 – (în două exemplare), însoţite de un exemplar al SDL cu anexe (Anexa 1 la SDL – Acord de parteneriat şi Anexa 4 la SDL – Plan de finanţare), pe suport de hârtie, vor fi depuse la secretariatul ADI-ITI DD, la adresa: Localitatea Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Judeţean, Etaj 2 (corp de legătură).

Depunerea Cererii de avizare şi a documentelor însoţitoare se va face cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a strategiilor locale conform specificaţiilor din ghidul solicitantului.

Formularul Cererea de avizare pentru conformitatea cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării[2], (Anexa 1) trebuie depus în două exemplare, din care un exemplar va fi înmânat solicitantului, cu numărul de înregistrare al ADI-ITI DD. Documentele anexate acestui formular vor fi depuse pe suport de hârtie într-un singur exemplar sau în format electronic pe un CD.

II. După depunerea Cererii de avizare pentru conformitatea cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, în termen de maxim o zi lucrătoare, va fi verificată îndeplinirea condiţiilor de iniţiere a procedurii propriu-zise de evaluare a conformităţii cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, , având în vedere următoarele:

 • Completarea tuturor datelor în cadrul Cererii de avizare, conform formularului din Anexa 1 anexat;
 • Existenţa documentelor însoţitoare ale Cererii de avizare – SDL cu anexele acesteia (Anexa 1 la SDL – Acord de parteneriat şi Anexa 4 la SDL – Plan de finanţare) conform cerinţelor Ghidului Solicitantului pentru participarea la SDL, aşa cum va fi ea prezentată finanţatorului;
 • Existenţa unei justificări privind conformitatea SDL propusă cu:
  • Viziunea pentru zona Deltei Dunării – 2030;
  • Obiectivele strategice;
  • Pilonii, domeniile corespunzători;
  • Amplasarea geografică a strategiei locale;
  • Abordarea integrată şi/sau relaţionarea cu alte proiecte/iniţiative strategice locale a strategiei locale.

În cazul în care condiţiile de iniţiere a procedurii de evaluare sunt îndeplinite, comisia permanentă de evaluare se va întruni pentru eliberarea Avizului de conformitate cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării sau a Deciziei pentru neconformitate, după caz.

În cazul în care condiţiile de iniţiere a procedurii de evaluare pentru conformitatea Strategiei de dezvoltare locală cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării nu sunt îndeplinite, se comunică solicitantului în termen de maximum 1 zi lucrătoare e la depunerea Cererii de avizare informaţiile şi documentele necesare a fi completate utilizând modalităţile de comunicare menţionate de acesta în Cererea de avizare. Solicitantul trebuie să transmită documentele completate în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la comunicare. După primirea documentaţiei revizuite, se va relua procedura de verificare a îndeplinii condiţiilor de iniţiere a procedurii de evaluare.

III. Comisia permanentă pentru evaluarea conformităţii cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării[3] poate constata lipsa sau incompletitudinea informaţiilor, documentelor prezentate şi în acest caz transmite solicitantului o Cerere de completare a dosarului de avizare (ANEXA 2), în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea Cererii de avizare. În acest caz, se va consemna în procesul verbal al reuniunii comisiei permanente, lucrările urmând a fi reluate după depunerea de către solicitant a completărilor la dosarul de evaluare. Solicitantul trebuie să transmită completările în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea Cererii de completare.

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, rezultate din procedura de evaluare a comisiei permanente se vor întocmi cu respectarea formularului din ANEXA 3, respectiv ANEXA 4.

Comisia permanentă de evaluare pentru conformitatea cu viziunea si obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării va acorda Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, cu justificarea corespunzătoare transcrisă în procesul-verbal al reuniunii, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la iniţierea procedurii propriu-zise de evaluare a conformităţii. Secretarul comisiei de evaluare va completa procesul- verbal, Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, după caz..

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate vor fi eliberate după ce se va stabili relevanţa şi încadrarea strategiilor locale în raport cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării. Pentru aceasta se vor folosi următoarele anexe:

 • Elemente introductive matrice cadru – Anexa nr. 5;
 • Matricea cadru privind criteriile de încadrare a strategiilor locale şi de stabilire a relevanţei acestora în raport cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării – Anexa nr. 6;
 • Schemă relaţională SIDDDD 2030 – Obiectiv Strategic – Pilon – Domeniu- Anexa nr. 7;
 • Schemă relaţională sinteză SIDDDD 2030 – Bifare şi validare conformitate strategii locale – Anexa nr. 8;

Menţionăm că prezenta Matrice cadru va fi utilizată în etapa de evaluare a strategiei locale propuse de un beneficiar, iar Avizul de Conformitate va constitui o condiţie de eligibilitate pentru toate strategiile locale ce vor viza obţinerea de finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală aferent exerciţiului financiar 2014-2020, pentru componenta dedicată Investiţiei Teritorială Integrată Delta Dunării.

IV. Eliberarea şi transmiterea către solicitant a Avizului de conformitate sau, după caz, a Deciziei pentru neconformitate, se va face după înregistrarea lor în Registrul de evaluare pentru conformitatea cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării. Comunicarea se va realiza pe căile de comunicare specificate în Cererea de avizare.

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate. semnat(ă) de preşedintele comisiei permanente de evaluare a conformităţii cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunăriidin cadrul ADI-ITI DD va fi eliberat(ă) în cel mult 1 zi lucrătoare de la finalizarea evaluării.

V. Dosarul de evaluare, compus din toate documentele înregistrate începând cu Cererea de avizare şi sfârşind cu Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, după caz, se vor arhiva, aşa cum este menţionat în prevederile legale în vigoare privind arhivarea documentelor şi în procedura operaţională a ADI- ITI DD de avizare pentru conformitate cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, pentru strategiile de dezvoltare locală care vor fi finanţate prin PNDR în cadrul perioadei de programare 20142020, pentru mecanismul ITI.

VI. Informare publică si vizibilitate. Pe site-ul ADI-ITI DD www.itideltadunarii.com va exista o secţiune dedicată procedurii de evaluare pentru conformitatea cu strategia SIDD(DD)2030 în care vor fi publicate:

 • Modelul de Cerere de avizare, modelul Avizului pentru conformitate şi modelul Cererii de completare a dosarului de avizare;
 • Documentele care însoţesc Cererea de avizare;
 • Condiţiile de avizare;
 • Lista Strategiilor de dezvoltare locală pentru care a fost solicitată avizarea;
 • Lista Strategiilor de dezvoltare locală intrate în procedura de evaluare;
 • Lista Strategiilor de dezvoltare locală avizate sau respinse, prin procedura de evaluare pentru conformitatea cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării.

Link pentru secţiunea dedicată procedurii de evaluare pentru conformitatea cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării <<http://www.itideltadunarii.com/old/finantare/>>

ADI-ITI DD va asigura transparenţa şi accesul facil la informaţii prin publicarea pe prima pagină a site-ului ADI-ITI DD, precum şi prin activităţi de animare, informarea potenţialilor solicitanţi pentru selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală din aria de implementare a mecanismului ITI DD cu privire la procedura operaţională a ADI-ITI DD de avizare pentru conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030).


Procedura de soluţionare a contestaţiilor

1. Consideraţii generale

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de avizare pentru stabilire şi încadrare a strategiilor locale în raport cu viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, în conformitate cu Memorandumul nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acesteia printr-o investiţie teritorială integrată (aprobat în şedinţa Guvernului din 18 ianuarie 2015) depuse spre avizare, poate formula în scris o contestaţie care va fi soluţionată după următorii paşi:

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 1. Datele de identificare a contestatarului,
 2. Numărul de înregistrare a cererii de avizare şi titlul Strategiei locale
 3. Obiectul contestaţiei
 4. Motivele de fapt şi de drept
 5. Dovezile pe care se întemeiază
 6. Data şi semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii

Motivele care pot face obiectul unei contestaţii, pot fi:

 • Cererea de avizare a strategiei a primit o Decizie pentru neconformitate pe motive neîntemeiate
 • Erori administrative în sistemul de avizare imputabile ADI ITI DD

2. Depunerea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiei

Depunerea contestaţiilor

Contestaţiile se trimit la numărul de fax 0372 003285, la e-mail office@itideltadunarii.com sau se depun direct la sediul ADI ITI DD din Tulcea, str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură , în atenţia președintelui comisiei de evaluare permanentă a conformității cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării din cadrul ADI ITI DD.

Contestaţiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data înştiinţării de către ADI ITI DD a rezultatului avizării.

Contestaţiile vor fi soluționate de către ADI ITI DD în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei la secretariatul ADI ITI DD.

Comunicarea deciziei asupra soluţionării contestaţiei

În urma deciziei luate de ADI ITI DD, se va întocmi scrisoarea de răspuns către contestatar.

Decizia ADI ITI DD este finală, Contestatarul nu va mai înainta la ADI ITI DD o nouă contestaţie pe marginea aceluiaşi subiect.

Retragerea contestaţiilor

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestaţiei la ADI ITI DD.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

În situaţia în care Contestatarul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei de către ADI ITI DD se poate adresa instanţelor de judecată abilitate în acest sens.

Hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă este opozabilă ADI ITI DD.


Anexe:


[1] Teritoriul acoperit de SIDD(DD)2030 este Regiunea Delta Dunării – o zonă la care se face referire ca: Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării (RBDD). Aceasta acoperă: (i) centrul Deltei (zona cuprinsă între braţele Sf. Gheorghe şi Chilia ale fluviului Dunărea); (ii) complexul lagunar Razim-Sinoe – Babadag, cu zonele limitrofe; şi (iii) zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de oraşul Tulcea, spre Galaţi. Zona pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă RBDD şi zonele sale limitrofe; zona cuprinde municipiul Tulcea, patru oraşe (Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina) şi treizeci şi două de comune. Patru comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu şi Săcele) care fac parte din unitatea administrativ-teritorială a judeţului Constanţa, toate cele patru fiind limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe.

[2] Viziunea şi obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării sunt cele aprobate de Guvernul României prin Memorandumul nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acesteia printr-o investiţie teritorială integrată

[3] Experţii membri ai Comisiei Permanente pentru evaluarea conformităţii cu SIDD(DD)2030 fac parte din personalul ADI-ITI DD, cu experienţă în domeniul SDL.


Procedura operațională de avizare a proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, cu finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

In vederea conformării proiectelor ce vor fi înaintate pe PNDR 2014 – 2020 cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării va emite avizul de conformitate pentru proiectele cu locație de implementare pe teritoriul ITI Delta Dunării.
Procedura de obținere a avizului de conformitate cu obiectivele SIDD DD este aplicabilă tuturor măsurilor / submăsurilor din PNDR 2014 – 2020 care au alocare ITI.
Solicitarea avizului de conformitate cu obiectivele SIDD pentru proiectele finanțate prin PNDR 2014 – 2020 se poate face începând cu data publicării ghidului solicitantului aferent submăsurii pe care se depune proiectul, în forma consolidată (forma finală),  pe site-urile www.madr.ro și  www.afir.info, cu respectarea procedurii operaționale și completarea formularelor anexate. Avizul de conformitate va fi condiție de eligibilitate pentru obținerea finanțării.
Procedura operațională de avizare a proiectelor care vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020

În vederea conformării proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 cu obiectivele strategice/ piloni/ domenii/ obiectivele sectoriale prezentate în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării va emite AVIZUL DE CONFORMITATE pentru proiectele cu locație de implementare pe teritoriul ITI Delta Dunării.
Procedura de obținere a avizului de conformitate cu SIDD DD, este aplicabilă tuturor axelor prioritare/ secțiunilor prezentate în cadrul ghidurilor elaborate pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020. Solicitarea avizului de conformitate, de către beneficiarii eligibili, se face cu respectarea ”PROCEDURII OPERAȚIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU SIDD DD pentru proiectele care vor fi finanțate prin POC 2014-2020, în cadrul perioadei de programare 2014-2020 prin mecanismul ITI Delta Dunării” , urmând ca acesta să fie anexat de către solicitanți în momentul depunerii Cererii de Finanțare la Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar responsabile cu evaluare proiectelor.

Procedura operațională de avizare a proiectelor care vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL XCAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020
În vederea conformării proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativpă 2014 – 2020 cu obiectivele strategice/ piloni/ domenii/ obiectivele sectoriale prezentate în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării va emite AVIZUL DE CONFORMITATE pentru proiectele cu locație de implementare pe teritoriul ITI Delta Dunării.
Procedura de obținere a avizului de conformitate cu SIDD DD, este aplicabilă tuturor axelor prioritare prezentate în cadrul ghidurilor elaborate pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Solicitarea avizului de conformitate, de către beneficiarii eligibili, se face cu respectarea ”PROCEDURII OPERAȚIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU SIDD DD pentru proiectele care vor fi finanțate prin POCA 2014-2020, în cadrul perioadei de programare 2014-2020 prin mecanismul ITI Delta Dunării” , urmând ca acesta să fie anexat de către solicitanți în momentul depunerii Cererii de Finanțare la Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar responsabile cu evaluare proiectelor.

Procedura operațională de avizare a proiectelor care vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020


Procedura operațională de avizare a proiectelor care vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020


Solicitanții avizului de conformitate cu SIDDDD, pentru proiectele ce vor fi finanțate din alocările financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunarii, prin POCU 2014-2020, pot depune dosarul cererii de avizare în format pe hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate , stampilate si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresele office@itideltadunarii.com sau itideltadunarii@gmail.com
Print Friendly