FAQ

/FAQ

Întrebări frecvente

Print Friendly

Da, cu respectarea regulilor privind acordarea ajutoarelor de minimis. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Print Friendly

Regulile  generale de eligibilitate precizate in  ghidul-conditii generale   ” Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” si a corrigendum-urilor nr 1,2,3,4. , sunt urmatoarele:

 • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică , desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte
 • Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
 • Partenerii transnaţionali sunt entități cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene excluzând România (cu excepția echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
 • Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară,

Tipurile de solicitanti / parteneri eligibili  specifici apelurilor de propuneri de proiecte se mentioneaza in ghidurile solicitantilor –conditii specifice .

Print Friendly

Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența entității solicitante, în calitate de lider al parteneriatului.
Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului (de ex.: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială etc.).Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri.  Nu vor fi selectați parteneri în scopul realizării în cadrul proiectului a unor activități de tipul: dezvoltarea de aplicații şi sisteme informatice, supervizarea activităților subcontractate de beneficiar, servicii hoteliere, furnizare de bunuri. Astfel de activități vor face obiectul subcontractării, respectiv contractelor de furnizare/servicii.
În distribuția bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ține cont de faptul că alocarea financiară gestionată de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie să fie mai mare decât alocarea financiară gestionată de oricare alt membru al parteneriatului. În cererea de finanțare se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, resursele umane și materiale alocate, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților asumate de fiecare partener.
În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului, aceasta constituind condiție de eligibilitate .
Solicitanții -instituții finanțate din fonduri publice care intenționează să selecteze parteneri din sectorul privat pentru implementarea proiectelor au obligația de a respecta prevederile relevante din OUG 40/2015;
Proiectele cu solicitanți de finanțare instituții finanțate din fonduri publice care nu au respectat procedura, vor fi respinse ca neeligibile( in timpul etapei de verificare administrativa a cererilor de finanțare).

Print Friendly

Capacitatea financiară a parteneriatului se defineşte ca valoare maximă a asistenţei financiare nerambursabile pe care poate să o obţină fiecare membru al parteneriatului în funcţie de tipul organizaţiei pe care o reprezintă, respectiv:

 1. Solicitantul/partenerul cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau după caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani:-n-1, n-2, n-3 şi n-4), conform bilanţului contabil depus SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

 1. Solicitantul cu vechime mai mică de 1 an nu poate fi solicitant unic si valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale.
 2. Pentru solicitantii/partenerii instituţii publice, nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităţilor de care este responsabilă instituţia publică în cadrul proiectului.
 • Capacitatea financiară se verifică pe întreg parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului, sub următoarele aspecte:
  • valoarea maximă a asistentei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistentei financiare nerambursabile pecare poate să o obţină fiecare membru al parteneriatului;
  • în situația în care cel putin un membru al parteneriatului nu îndeplineşte condiţia de capacitate financiară , parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiară.”
Print Friendly

1. Decontare pe bază de costuri reale

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor putea fi decontate pe bază de costuri reale, pentru care se depun la decontare documente justificative (state de plată, facturi etc.).

2. Opțiuni simplificate privind costurile -Pentru cererile de propuneri de proiecte care vor fi finanțate din POCU 2014-2020, prin Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice poate fi stabilită utilizarea uneia sau mai multor opțiuni simplificate privind costurile , respectiv:

 • Cheltuielile indirecte ca rată forfetară de maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul . Pe parcursul implementării proiectului nu se vor solicita documente suport pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului
 • O rată forfetară de până la 40% din costurile directe cu personalul pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni (în cazul operațiunilor FSE care prezintă valori semnificative privind cheltuielile cu personalul). În cazul acestei opțiuni, pe parcursul implementării proiectului nu veți fi obligat să furnizați documente suport pentru justificarea restului costurilor eligibile ale operațiunii.
 •  Bareme standard pentru costurile unitare conform art. 67 alin 1, respectiv alin 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Opțiunile prezentate mai sus pot fi utilizate singular sau combinate conform art 67 alin 3 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Print Friendly

Autoritatea de Management a eșalonat depunerea documentelor în vederea simplificării constituirii dosarului cererii de finanțare. Solicitantul va demara acțiunea de constituire a dosarului pentru faza precontractuala cel mai târziu la momentul depunerii cererii de finanțare. Astfel, intervalul de timp efectiv  pentru obținerea documentelor solicitate în faza precontractuala va fi prelungit cu perioada aferenta evaluării și selecției cererii de finanțare, la care se adaugă cele 15 zile din momentul precontractarii.

Print Friendly

Capitalul propriu negativ denota un grad de îndatorare foarte mare al companiei, imposibilitatea acesteia de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema si continuitatii activității. In consecință, orice persoana interesata, cum ar fi furnizori, bănci, etc. se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea companiei in acest caz. In consecinta, acordarea de finantare unei companii cu capitaluri negative ar reprezenta un risc prea mare pentru Autoritatea de Management.

Print Friendly

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului și HG nr. 347/2016, contribuția în natură sub formă de echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile este considerată eligibilă.

De exemplu: Pentru un beneficiar care are o investiție (total costuri eligibile) de 700.000 Euro și care vine cu o contribuție în natură de 200.000 Euro, repartizarea costurilor este următoarea: beneficiarul respectiv va avea o contribuție de 350.000 Euro (formată din 200.000 Euro contribuția în natură + 150.000 Euro contribuția din alte surse – de exemplu credit bancar) iar valoarea grantului va fi de 350.000 Euro.

Print Friendly

Toate condițiile de accesare aferente submăsurilor implementate de AFIR, sunt stabilite de către Autoritatea de Management pentru PNDR, din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Comitetului de Monitorizare.

Print Friendly

AFIR pune la dispoziția solicitanților pe portalul www.afir.info, toate informațiile necesare în vederea întocmirii proiectelor, fără a face deosebiri de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. Persoanele interesate de condiţiile prin care pot accesa fonduri prin PNDR, pot transmite solicitările de informații pe adresa de e-mail relatii.publice@afir.info sau pot contacta telefonic experții AFIR, la numerele de telefon afișate pe site.

De asemenea, solicitanții și beneficiarii care întâmpină probleme în depunerea Cererilor de Finanțare sau în derularea procedurilor de achiziții online pe site-ul AFIR, pot utiliza modulul de ASISTENȚĂ ONLINE, scurtând astfel timpul de soluționare a erorilor apărute.

Print Friendly

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor utilizatorilor din prezent, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată și coerentă între dezvoltarea economică, protecția mediului și justiție socială.

Print Friendly

În vederea asigurării transparenței gestionării fondurilor europene acordate prin PNDR, AFIR pune la dispoziţia publicului informații generale și specifice prin pagina oficială de internet www.afir.info și cele trei canale oficiale de comunicare: profilul Facebook – www.facebook.com/afir.romania.oficial, profilul Twitter –  @AFIR_Romania şi canalul Youtube –  AFIR Romania.

Totodată, pe portalul AFIR, în cadrul secţiunii „Rapoarte și Liste”, subsecţiunea „Date Deschise AFIR”, sunt publicate o serie de date privind programele de finanțare derulate și beneficiarii acestora.

AFIR pune la dispoziția publicului din oficiu (prin pagina de internet, prin materiale tipărite sau prin comunicate de presă) informații privind proiectele pentru care s-au acordat fonduri europene, respectiv: numele beneficiarilor, titlul și amplasamentul proiectelor, stadiul implementării acestora, valoarea fondurilor nerambursabile acordate, valoarea totală a proiectelor, date privind depunerea cererii de finanțare, punctajul obținut în urma selecției etc

Print Friendly

Condițiile artificiale reprezintă acele condiții create în mod voluntar de către solicitanții de fonduri europene  nerambursabile pentru a obține unui avantaj necuvenit, oferit prin submăsura pe care acesta dorește să o acceseze. Spre exemplu:

 • încadrarea necuvenită a solicitantului de fonduri în categoriile de solicitanți eligibili și/ sau a îndeplinirea formală unei/ unor condiții de eligibilitate specifice măsurii/ submăsurii;
 • existența unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) si a unui beneficiar real (indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/ sau juridice distincte sau identice;
 • obținerea unei încadrări avantajoase în sistemul principiilor și criteriilor de selecție;
 • obținerea unui procent suplimentar al intensității/ plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel la care proiectul și/ sau solicitantul/ beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiția artificială  respectivă.
Print Friendly

Actele sunt necesare pentru demonstrarea îndeplinirii Condițiilor de eligibilitate și selecție ale proiectului, așa cum sunt prezentate în Ghidul Solicitantului, și în anexele aferente acestuia.

Dacă pe parcursul implementării proiectului sau a verificărilor acestuia, experții AFIR constată că nu sunt suficiente informațiile puse la dispoziție de către beneficiar, aceștia pot solicita documente sau informații suplimentare pentru finalizarea evaluării proiectului.

Print Friendly

Există mai multe situații în care un beneficiar poate pierde finanțarea, printre care:

 • neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare;
 • dacă dosarul Cererii de Plată nu cuprinde documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată;
 • în cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului de finanțare;
 • dacă beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată, sau a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului;
 • situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi nu corespund realităţii, sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se constatată ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare;
 • beneficiarul a creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar.
Print Friendly

Atât sumele disponibile cât și perioada depunerii de proiecte sunt anunțate din timp pe pagina principală a portalului AFIR  cât și în cadrul secțiunii „Informații Utile” subsecțiunea „Anunțuri primire proiecte PNDR”. Toate aceste date sunt publicate în cadrul unui Anunț de Lansare a sesiunii de primire a proiectelor, care cuprinde: submăsura pentru care se primesc proiecte, alocarea financiară aferentă submăsurii, perioada de timp în care se pot depune proiectele, pragurile de calitate lunară și datele de contact ale AFIR.

Print Friendly

Proiectele depuse online pe site-ul AFIR vor fi selectate în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020„ aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Print Friendly

Conform Ghidului Solicitantului, termenul limită de efectuare a plaților către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme. AFIR efectuează plăți către beneficiari, în conturile acestora, deschise la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului. In cazul în care, în perioada de monitorizare (de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă) se constată nereguli, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit ghidului si condițiilor din Contractul de finanțare.

Print Friendly
 • Primul pas constă în solicitarea informațiilor privind etapele elaborării proiectului, transmisă de experții ADI ITI DD către beneficiar, referitor la submăsura din PNDR cu alocare ITI ce poate fi accesata pentru finanțarea propunerii de proiect, procedura si documentele necesare obținerii Avizului de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării  (SIDD DD) , data deschiderii și perioada cât vor fi deschise sesiunile de primire proiecte pe submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020.
 • Următorul pas este elaborarea proiectului, care poate fi întocmit fie în regie proprie (de către dumneavoastră, ca potențial beneficiar al finanțării) fie de către o firmă de consultanță. Aceasta este o decizie pe care va trebui să o luați în funcție de pregătirea pe care o aveți și de cunoștințele de specialitate care dispuneți. Alegerea unei firme de consultanță vă aparține în totalitate și nu reprezintă un criteriu de eligibilitate sau de selecție a proiectului depus.

Precizăm că nicio firmă de consultanță nu este acreditată de către ADI ITI DD sau  AFIR pentru a elabora proiecte  – pe site-ul ADI ITI DD puteți consulta lista firmelor de consultanta care si-au exprimat dorința de a fi înregistrate in baza noastră de date.  Pe pagina oficială de internet www.afir.info  la secțiunea ,,Rapoarte si Liste” este publicată o altă listă cu firme de consultanță. Această listă nu este exhaustivă și nu include toate instituțiile de consultanță sau de proiectare care au competente în întocmirea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene. Lista firmelor de consultanță este orientativă, fiind publicată pe pagina web a  AFIR pentru a facilita identificarea, alegerea si contactarea firmelor de consultanță de către potențialii  beneficiari ai  PNDR.

 • După încărcarea cu succes a proiectului (Cererea de finanțare și anexele tehnice și administrative) pe site-ul AFIR, urmează etapa de confirmare a eligibilităţii proiectului, documentele fiind verificate de către:
  • Oficiile Judeţene ale AFIR– pentru proiectele care nu au prevăzute lucrări de construcţii şi/ sau montaj;
  • Centrele Regionale ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care includ şi lucrări de construcţii şi/ sau montaj şi, de asemenea, pentru proiectele depuse de beneficiarii publici.
 • Un alt pas este verificarea pe teren a Cererilor de finanţare de către experţii AFIR. În această etapă, experţii evaluatori verifică dacă datele prezentate în anexele tehnice şi administrative corespund cu situaţia din teren. Scopul acestor verificări este acela de a evita inadvertenţele ce ar putea influenţa selecţia pentru finanţare a proiectelor depuse. Durata verificării eligibilităţii şi selecţia proiectelor este direct influenţată de  factori precum, numărul proiectelor depuse în cadrul unei sesiuni, complexitatea proiectelor şi valoarea totală eligibilă a acestora. De asemenea, expertul evaluator poate solicita, în scris, cereri de clarificări cu privire la anumite aspecte din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate. Dumneavoastră, in calitate de solicitantul de fonduri, sunteți obligat să răspundeți la acestea în termenul propus de expert (în general 5 zile de la emiterea clarificării).
 • Dacă îndeplinește toate condițiile și criteriile de eligibilitate și selecție, proiectul este selectat pentru finanțare de către Comitetul de Selecție, în limita fondurilor disponibile pentru sesiunea de primire de proiecte în care a fost depus proiectul. Proiectele declarate eligibile sunt clasificate în funcţie de punctajul obţinut şi de valoarea proiectului. În funcţie de fondurile disponibile pentru sesiunea în care au fost depuse proiectele respective, se va face selecţia acestora prin întocmirea Raportului de selecţie. După publicarea acestui Raport, AFIR vă va notifica în vederea confirmării statutului de viitor beneficiar al FEADR.
 • Următorul pas, după primirea notificării, este să vă prezentaţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, pentru semnarea Contractului de finanţare. În acest moment se prezintă restul de acte menționate la Capitolul 4.1 din Ghidul solicitantului, necesare la semnare, în cazul în care acestea nu au fost depuse inițial. După semnarea Contractului de finanțare, se va putea demara realizarea propriu-zisă a investiției.
 • Urmează, dacă este cazul, să depuneți Cererea de plată pentru avans. Ulterior aprobării acestei cereri, veți încasa în contul bancar contravaloarea avansului solicitat.
 • Ulterior puteți începe efectiv implementarea proiectului, pas cu pas, în conformitate cu Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate aprobat, anexă la Contractul de finanțare.
 • In urma realizării unor obiective stabilite și menționate în documentele mai sus menționate, puteți depune la AFIR Cererile de plată (maximum 5) pentru rambursarea sumelor cheltuite.
 • In urma decontării ultimei Cereri de plată și a îndeplinirii tuturor Obiectivelor din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate, proiectul se consideră implementat și intră astfel în perioada de monitorizare de 3 sau de 5 ani, în funcție de submăsura accesată.
Print Friendly

PNDR susține gestionarea durabilă a resurselor naturale, combaterea schimbărilor climatice, diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.

Prin acest program, solicitanții au posibilitatea creării sau dezvoltării unei afaceri in mediul rural, sprijinul public nerambursabil ajungând chiar și până la 100% din valoarea proiectului, în funcție de tipul investiției și beneficiar. PNDR sprijină inclusiv dezvoltarea unro afaceri pe domenii no-agricole, sustinand așadar diversificarea activităților agricole ale unui potențial beneficiar către activități non-agricole, care să permită solicitantului de fonduri și familiei acestuia obținerea unor venituri suplimentare.

Print Friendly

În ghidul solicitantului este precizat că:
– În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită de asemenea și în cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/ părțile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare.
Având în vedere faptul că ne referim la sM 6.2 prin care se oferă sprijin de înființare a unor activități neagricole în mediul rural, este necesar a ține cont de mențiunile din GS, astfel:

Sprijinul acordat prin sM 6.2 contribuie la promovarea diversificării activităţilor agricole prin crearea de activităţi noi neagricole, la înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din mediul rural, din teritoriul ITI Delta Dunării  şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea sărăciei în spațiul rural.
SM 6.2 are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Submăsura vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării;
 • încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

În Planul de Afaceri, la secțiunea Istoricul activității:

Istoricul activității – se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea agricolă și după caz, activitatea neagricolă, alta decât cea pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, până la momentul depunerii Cererii de Finanțare (evoluție cifră de afaceri,  număr de salariați, investiții în active fizice etc.) Descrierea situației inițiale va cuprinde:

 • Data înregistrării la ORC (îndeplinind condiţia de micro-întreprindere/întreprindere mică);
 • Anul înființării (pentru start-up-uri);
 • Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/ „Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanți fermieri/membri ai unei gospodării agricole);
 • Baza materială de care dispune:
 • terenuri agricole – în folosință și/sau proprietate,
 • clădiri, maşini, instalații, utilaje agricole/neagricole și alte dotări.
Print Friendly

Condiția pentru implementarea unui proiect prin sM 6.2 în teritoriul ITI Delta Dunării este:
Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Activitatea neagricolă trebuie desfășurată în spațiul rural (și nu pe raza orașului Babadag).

Pagina 10 a ghidului:
Prin excepție, sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/ punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

Print Friendly

În Ordinul nr. 852/2016 este menționată obligativitatea ca, în cazul investițiilor în agroturism, beneficiarul să desfășoare o activitate agricolă în momentul depunerii CF, condiție preluată și în ghidul solicitantului pentru sM 6.4 specifică teritoriului ITI DD.

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/Ordin-852-13-iulie-2016.pdf (sau pe site AFIR, unde pot fi găsite toate prevederile legislative, în secțiunea Informații utile – Acte normative – Legislația europeană și națională).
În capitolul 2.5 al ghidului – Principii și criterii de selecție a proiectului, se face precizarea că:

În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită de asemenea și în cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare.

Este necesar a avea în vedere că sub-măsura pe care se va înainta proiectul are, drept scop, printre altele, diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.
Este suficientă înscrierea în Registrul agricol – pentru membrii unei gospodării agricole, formularea din ghidul solicitantului oferă 3 variante de înscriere (în registrul APIA sau la ANSVSA sau în Registrul agricol, dar cu condiția „cu cel puțin 12 luni înainte de depunerea cererii”).
În ceea ce privește deținerea unui teren, dacă vă referiți la condiția din Ordinul ANT 65/2013, vă fac cunoscut că, în conformitate cu Ordinul 221/2015 de modificarea a Ordinului 65 (link: http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/ORDIN-nr.221.pdf), aceasta este:

La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafața terenului nu poate fi mai mică de 500 mp. Suprafețele destinate activităților agricole sau meșteșugărești pot fi desfășurate și în altă locație proprie față de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiția ca aceste suprafețe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiași localități. Suprafața aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafața destinată activităților agricole sau meșteșugărești trebuie să fie de minimum 1000 mp.

În conformitate cu Ghidul Solicitantului, beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unui teren, prin:

 • Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată,
b) Dreptul de concesiune,
c) Dreptul de superficie.

De exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta. Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

Print Friendly

Alocarea financiară inițială (anul 2016) pentru sM 6.2 și 6.4 a fost:

 • pentru sM 6.2 – 1,7 milioane euro;
 • pentru sM 6.4 – 2,55 milioane euro.

Alocarea finală (2017) a fost decisă in urma propunerilor ADI ITI Delta Dunării, pe baza solicitărilor potențialilor beneficiari și a reprezentanților societății civile, după negocieri cu AM PNDR si realocări de sume, astfel:

 • pentru sM 6.2 – 5 milioane euro;
 • pentru sM 6.4 – 10 milioane euro.

Alocarea aferentă anului 2018 reprezintă diferența de 30% din sumele aferente fiecărei submăsuri. Astfel, sesiunea va fi deschisă pe sumele 1,5 mil. euro pentru sM 6.2 și 3 mil. euro pentru sM 6.4; se vor putea depune cereri de finanțare până la atingerea pragului de 200% din valorile menționate.

Print Friendly

Avizul de conformitate se poate obține în 3–5 zile. Se va ține cont de termenul în care este necesar să fie înregistrată solicitarea de aviz, în conformitate cu procedura operațională:

http://www.itideltadunarii.com/old/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus la sediul ADI ITI DD din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, și va conține următoarele documente:

 • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
 • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul SIDD DD  (Anexa nr. 2), într-un exemplar original sau pe suport electronic
 • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în Cererea de Finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original
Print Friendly

Valoarea primului prag de calitate aplicabil proiectelor din cadrul celor două apeluri este aceeași cu cea menționată la deschiderea apelurilor din sesiunea 2017. Pentru submăsura 6.2 pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. Pentru submăsura 6.4, pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Print Friendly

Vă informam că, în perioada de consultare pe ghidurile specifice teritoriului ITI Delta Dunării – la sfârșitul anului 2016, am transmis propuneri de includere (în anexa 7 la ghid) a unor noi coduri CAEN, astfel:

 • Propuneri privind noi coduri CAEN specifice activităților din teritoriul ITI Delta Dunării
 • Grupa 301 – Construcția de nave și bărci, clasa 3011
 • Grupa 522 – Activități anexe pentru transporturi, clasa 5222
 • Grupa 553 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabele, clasele 5530, 5530.11, 5530.12
 • Grupa 559 – Alte servicii de cazare, clasa 5590
 • Grupa 813 – Activități de întreținere peisagistică, clasa 8130
 • Grupa 871 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, clasa 8710
 • Grupa 889 – Alte activități de asistență socială, fără cazare, clasa 8899
 • Grupa 910 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale, clasa 9103

De asemenea, am făcut propuneri de selecție a proiectelor pe baza criteriului privitor la sectoarele cu potențial de creștere, prioritare pentru SIDD DD, astfel:

 • Grupa 862 – Activități de asistență medicală, ambulatorie și stomatologică, clasele 8621, 8622, 8623
 • Grupa 869 – Alte activități referitoare la sănătatea umană, clasa 8690
 • Grupa 871 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, clasa 8710
 • Grupa 889 – Alte activități de asistență socială, fără cazare, clasa 8899

AM PNDR / AFIR a răspuns afirmativ numai pentru o parte a propunerilor noastre, cele cuprinse în anexa 7 la ghidul solicitantului aferent lansărilor naționale, cu mențiunea că există si activități proritare pentru teritoriul ITI DD.

Print Friendly

Clasificarea se face în conformitate cu prevederile  Ordinului 65/2013, anexele 1.5 și 1.5.1 (anexă modificată prin Ordinul 221/2015).

Print Friendly

În conformitate cu Regulamentul nr. 1407/2013 al CE, atunci când se acordă un nou ajutor de minimis se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor acordate pe 3 ani, respectiv în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente.

 • Conform art. 3, alin. (4) din Regulament: ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile;
 • Prin semnarea Contractului de finanțare (de către beneficiar și autoritatea de management – „contractul intră in vigoare la data ultimei semnături menționate în contract”), întreprinderii beneficiare i se conferă dreptul legal de a beneficia de ajutorul de minimis.

În această situație, deși semnarea unui nou contract de finanțare se presupune că se va face în 2018 dacă aplicați pe sM 6.4 în trim. II – III anul acesta, trebuie să aveți în vedere data exactă la care se împlinesc cei 3 ani de la semnarea contractului de finanțare din 2015. Considerăm că abia după acea dată veți putea înainta o altă cerere de finanțare pe schema de ajutor de minimis.

Print Friendly

Depunerea Cererilor de finanțare se realizează prin intermediul modulului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile, în perioada în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare și în funcție de pragurile de calitate lunare.

O sesiune se poate închide înainte de termenul limită de depunere a proiectelor atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/ valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului maxim al depuneri.

Perioada depunerii de proiecte este menționată în cadrul „Anunțului de Lansare a sesiunii de primire a proiectelor”, document publicat pe pagina principală a portalului AFIR cât și în cadrul secțiunii „Informații Utile” subsecțiunea „Anunțuri primire proiecte PNDR”

Print Friendly

Estimăm lansarea apelurilor specifice  ITI pentru anul 2018 începand cu  a doua jumătate a lunii aprilie.
Experții ADI ITI DD au transmis propuneri de modificare la criterii și punctaje, pe lângă propuneri de includere a unor noi CAEN-uri in perioada consultativă de la finele anului 2016, ce au fost incluse in ghidurile solicitantului apărute la inceputul anului 2017. Condițiile de aplicare pentru sesiunile din 2018 sunt aceleași ca și cele din sesiunea 2017. În acest răstimp, vă rog să aveți în vedere următoarele:

 • SF-ul poate fi realizat, cu respectarea tuturor prevederilor legislative (inclusiv ale HG 1516 /2008, Regulamentul-cadru de urbanism pentru RBDD),
 • ADI ITI DD emite un aviz de conformitate cu obiectivele SIDD DD – toată procedura este postată pe website www.itideltadunarii.com, la secțiunea AVIZARE, PNDR. Vă rugăm să aveți în vedere că solicitările de avizare se primesc imediat după postarea ghidului final pe site AFIR.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus la sediul ADI ITI DD din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, și va conține următoarele documente:

 • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale,
 • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul SIDD DD  (Anexa nr. 2), într-un exemplar original sau pe suport electronic,
 • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în Cererea de Finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original.

În vederea încadrării în obiectivele strategice/pilonii/domeniile/obiectivele sectoriale ale SIDD DD 2030, solicitantul va ține cont de prevederile din Anexa nr. 7.2. – Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii-obiective sectoriale.

Print Friendly

Potențialii beneficiari ai proiectelor cu locația de implementare în teritoriul ITI Delta Dunării.

Print Friendly

Proiectele finanțate prin intermediul tuturor măsurilor din PNDR pentru care ITI are alocare indicativă, respectiv: M4, M6, M7, M19, cu submăsurile aferente.

Print Friendly

Procedura pentru obținerea  a  Avizului de conformitate a proiectului  cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării  pentru  proiectele  înaintate pe sub-măsurile PNDR este postată pe website ADI ITI (sectiunea AVIZARE, PNDR), link http://www.itideltadunarii.com/old/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/
În conformitate cu procedura menționată, dosarul cererii de avizare va cuprinde:

 •  Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale.
 •  Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul SIDD DD  (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil.
 •  Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în Cererea de Finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original.

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format fizic (hârtie) la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate în format PDF),  prin e-mail la adresele office@itideltadunarii.com sau itideltadunarii@gmail.com,   începând cu data publicării ghidului solicitantului aferent submăsurii , în forma consolidată ( forma finală),  pe site-urile www.madr.ro și  www.afir.info.

În vederea încadrării în obiectivele strategice/pilonii/domeniile/obiectivele sectoriale ale SIDD DD 2030, solicitantul va ține cont de prevederile din Anexa nr. 7.2. – Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii.

Dosarul cererii de avizare a proiectului va fi depus la sediul ADI ITI DD din Str. Păcii,  cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.
Solicitările de aviz se vor depune de beneficiari  după postarea ghidurilor finale pe sub-măsurile PNDR

Print Friendly

Lista localităților pentru zona ITI în cazul investițiilor în bandă largă este: REVĂRSAREA, TICHILEȘTI, CAUGAGIA, CEAMURLIA DE SUS, C.A. ROSETTI, LETEA, SFIȘTOFCA, CIȘMEAUA NOUĂ, CORUGEA, HAIDAR, RAHMAN, CEAMURLIA DE JOS, LUNCA, PLAURU, GENERAL PRAPORGESCU, TATANIR, ATMAGEA, CRIȘAN, DOROBANȚU, FÎNTÎNA OILOR, MEȘTERU, CĂPRIOARA, CLOȘCA, IZVOARELE, VIȘINA, LUNCAVIȚA, RACHELU, LĂSTUNI, NALBANT, MALCOCI, OSTROV, PARDINA, ZEBIL, PARCHEȘ, STEJARU, FĂGĂRAȘU NOU, LUMINIȚA, MĂGURELE, VALEA NUCARILOR, AGIGHIOL.

Print Friendly

Intensitatea maximă a ajutorului pentru bandă largă este  90% pentru întreprinderi mici, 70% pentru întreprinderi mijlocii și 50% pentru întreprinderi mari.

Print Friendly

Intensitatea maxima a ajutorului pentru beneficiarii pentru privați pe TIC pentru cheltuielile cu investițiile în active corporale şi necorporale este de 70% pentru intreprinderi mici și microîntreprinderi și 60% pentru întreprinderi mijlocii.

Print Friendly

În înțelesul Legii 62/2011, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) parteneri sociali — sindicate sau organizații sindicale, angajatori ori organizații patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social.

Print Friendly

Conform Instrucțiunii nr. 4 a Ministerului Fondurilor Europene privind stabilirea cofinanțării pentru beneficiarii asociații, fundații, universități, organizații sindicale și patronale, în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă din FEDR și FSE, pentru beneficiarii:

 • asociații și fundații, care sunt înființate și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
 • universități, în înțelesul prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale,
 • organizații sindicale și patronale, care-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr.62/2011,

procentul cofinanțării este stabilit la un nivel maxim de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectelor finanțate prin programele operaționale.

Print Friendly

În ceea ce privește lansarea cererilor de proiecte în cadrul PO CA, acestea sunt prezentate în Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte, document publicat pe site-ul autorității de management, www.poca.ro, și care se actualizează trimestrial. Calendarul poate fi consultant la acest link: http://poca.ro/calendar-lansari/

Print Friendly

Pro rata se aplică pentru proiectele cu acoperire națională (proiectele naționale), iar la stabilirea surselor de finanțare a proiectului se va avea în vedere Metodologia de calcul a pro ratei, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată,
  • FSE: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (19,36%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 80%
 • pentru regiunea mai puțin dezvoltată,
  • FSE: finanțarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (80,64%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 85% (informații detaliate de calcul în secțiunea Bugetul proiectului– Excel – din cererea de finanțare).
Print Friendly

Proiectele cu acoperire națională (proiectele naționale) sunt proiectele care sunt în beneficiul atât al regiunii mai dezvoltate (B-IF), cât și al regiunii/regiunilor mai puțin dezvoltate.

Print Friendly

Referitor la eligibilitatea cheltuielilor aferente cazării și transportului pentru experții cooptați pentru realizarea activităților proiectului precum și a personalului de la nivel local care participă la ședințe de lucru, sau alte persoane relevante din perspectiva activităților proiectului, precizăm faptul că aceste cheltuieli au fost introduse în lista de cheltuieli eligibile și pot fi bugetate și în cadrul capitolului bugetar 4 – Cheltuieli cu deplasarea, pentru cazul în care decontarea acestor cheltuieli se face individual sau în cadrul capitolului bugetar 12  – Cheltuieli pentru  organizarea/participarea la evenimente, pentru cazul în care aceste cheltuieli fac obiectul unui contract de servicii.

În cazul în care plătitorul de venit (angajatorul), suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit (persoana contractată), atunci, în conformitate cu prevederile Codului fiscal (art. 7 alin. (1) pct. 2.1 lit c din Codul fiscal) în vigoare, activitatea desfășurată de beneficiarul de venit este o activitate dependentă, respectiv este o activitate desfăşurată într-o relaţie de angajare.

În concluzie, în cazul în care vor fi asigurate aceste cheltuieli de către angajator, activitatea va fi reconsiderată ca activitate dependentă, iar venitul obținut va fi supus taxelor și impozitelor aferente venitului obținut prin contract individual de muncă, fiind asimilat veniturilor salariale. Pentru a nu fi considerată activitate dependentă, este necesar ca onorariile experților cooptați să includă și cheltuielile aferente deplasării.

Print Friendly

Etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv completarea grilei de evaluare tehnică și financiară, se desfăşoară pe o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data numirii evaluatorilor pentru respectiva cerere de finanţare. Procesul de evaluare tehnică şi financiară se finalizează după analizarea cererii de finanțare și a clarificărilor transmise de solicitant, acolo unde este cazul, în termen de 35 de zile lucrătoare (fără contestații). Contestațiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 10 de zile (lucrătoare) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 10 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluţionare, dar care nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Print Friendly

Tipurile de acțiuni prezentate în ghidul solicitantului sunt preluate din programul operațional aprobat de Comisia Europeană. Beneficiarul are posibilitatea, în măsura în care enumerarea nu este acoperitoare, să includă activități suplimentare, care să fie direct legate de atingerea rezultatelor și indicatorilor stabiliți la nivelul proiectului.

Print Friendly

Asistența acordată de AM în dezvoltarea cererilor de finanțare nu va condiționa elaborarea și depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare, în termenele stabilite în cadrul ghidului solicitantului. Asistența acordată de AM este opțională pentru beneficiar și reprezintă urmărirea procesului de dezvoltare a cererii de finanțare. Cu toate acestea, depunerea unei fișe de proiect și aprobarea ei de către AM sunt etape premergătoare și care condiționează depunerea unei cereri de finanțare.

Print Friendly

Programul Operațional Capacitate Administrativă, în secțiunile 2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor din cadrul axelor prioritare 1 și 2, stabilește că AM POCA va aplica, în procesul de evaluare și selecție, două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanțare din POCA, competitiv și non-competitiv.

 • În cadrul mecanismului competitiv, AM POCA lansează o cerere de proiecte prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă etapele de verificare, evaluare și selecție pe care le vor parcurge după depunere. Aceste etape sunt descrise în metodologia aprobată în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA.
 • În cadrul mecanismului non-competitivsolicitanții vor depune, într-o primă etapă, o fișă de proiect ce va fi analizată pe baza următoarelor criterii:
 • legătura clară și contribuția la realizarea obiectivelor specifice, rezultatelor și a indicatorilor programului;
 • legătura clară cu SCAP, SMBR, și celelalte strategii care fundamentează intervențiile POCA și strategiile/măsurile condiționalități ex-ante;
 • beneficiarul este instituție publică, ce are competențe și obligații ce derivă din acte normative sau alte documente strategice de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa ideea de proiect;
 • legătura clară între grupul țintă, schimbarea propusă și modalitate de implementare a ideii de proiect;
 • respectarea cerințelor formale menționate în ghidul solicitantului;
 • tipul de intervenție / proiectul propus nu ar putea face obiectul mecanismului competitiv.

Dacă fișa de proiect va fi aprobată, AM POCA va urmări dezvoltarea ei într-un proiect (cerere de finanțare) ce poate fi depus ulterior în cadrul aceleași cereri de proiecte. Proiectele (cererile de finanțare) vor parcurge aceleași etape de verificare, evaluare și selecție ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv.

Totodată, proiectelor non-competitive li se vor aplica și alte reguli speciale:

 • În etapa de evaluare: se solicită cerințe specifice de ocupare a posturilor aferente echipei de implementare și schema relațională a echipei cu structurile suport;
 • În etapa de contractare: se solicită existența, la nivelul beneficiarului, a unei proceduri interne de derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din POCA în care să fie incluse termene și responsabilități clare pentru fiecare structură suport, asumată la nivelul ordonatorului de credite.
 • În etapa de implementare:
 • Plan de acțiune – se solicită, la încheierea contractului de finanțare, un plan de acțiune care să cuprindă: activități, termene clare, responsabili/structuri implicate – asumat de către reprezentantul legal, echipa de implementare a proiectului și coordonatorii structurilor suport;
 • AM POCA solicită transmiterea, pe lângă rapoartele tehnice de progres trimestriale, a unui plan de progres lunar care va cuprinde, detaliat, activitățile, stadiul realizării acestora, întârzierile și justificările, precum și modalități de recuperare a acestora;
 • Prevederi contractuale clare, cu obligații și sancțiuni în situația nedemarării, în termenele asumate, din vina exclusivă a beneficiarului, a principalelor activități ale proiectului și întrunirea Comitetului de Monitorizare ori de câte ori se impune analizarea în profunzime a stadiului implementării unui astfel de proiect.
 • AM POCA va realiza evaluări externe ale proiectelor finanțate în cadrul mecanismului non-competitiv, iar rezultatele acestora vor fi prezentate în cadrul reuniunilor Comitetului de monitorizare a POCA.
Print Friendly

Acest tip de informație este prevăzut în cuprinsul ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte respective.

Print Friendly

Cheltuielile eligibile sunt valabile atât pentru beneficiar, cât și pentru partener. Cota contribuției proprii va fi stabilită la nivelul fiecărui ghid al solicitantului și va fi în conformitate cu actele normative ce reglementează gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării naționale.Partenerul nu poate fi responsabil pentru mai mult de 50% din activități.

Print Friendly

Cheltuielile de consultanță legate de realizarea fișei de proiect și a cererii de finanțare se încadrează în capitolul de Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză  și pot face obiectul unui contract încheiat cu o firmă de consultanță/PFA specializate în acest domeniu, cu respectarea prevederilor legale incidente.
Nu au fost stabilite limite valorice/procentuale  pentru acest tip de cheltuieli, însă acestea trebuie bugetate/efectuate în sensul respectării principiului privind utilizarea eficientă și eficace a fondurilor alocate.
De asemenea, pentru a stabili rezonabilitatea costurilor estimate și pentru susținerea acestora, solicitantul trebuie să transmită oferte de preț pentru acest serviciu.

Print Friendly

SRL și SA nu sunt eligibile pe PO CA în calitate de beneficiar/partener

Print Friendly

Regiile autonome precum și toate companiile comerciale la care statul, unitățile administrativ – teritoriale, instituțiile publice dețin, singure sau împreună capital social, nu sunt beneficiari eligibili în cadrul POCA 2014-2020.

Print Friendly

Categoriile de beneficiari eligibili sunt definiți la nivelul fiecărui obiectiv specific (OS) din structura PO CA 2014 – 2020, după cum urmează:

 • OS 1.1        
  • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR
  • autorități administrative autonome
  • ONG, parteneri sociali
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română
 • OS 1.2
  • autorități și instituții publice centrale conform SCAP
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română
 • OS 1.3
  • CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din subordine/coordonare: ONPCCRC, ANP, DNP, ONRC, INEC, ANC.
 • OS 1.4
  • personal din autoritățile și instituțiile publice
  • decidenți politici
 • OS 2.1
  • autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;
  • ONG, parteneri sociali;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
  • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
 • OS 2.2
  • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și locale de la nivelul județelor și municipiilor;
  • autorități administrative autonome;
  • ONG, parteneri sociali;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
  • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
 •  OS 2.3
  • Instituțiile din sistemul judiciar:
  • instituțiile centrale: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Școala Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii;
  • instanțele de judecată și parchetele;
  • Ministerul Justiției și instituțiile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Justiției: Oficiul National de Prevenire a Criminalității și de Cooperare Pentru Recuperarea Creanțelor, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie.
  • Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției (ex. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere, asociațiile profesionale ale magistraților, mediatorilor etc.).
  • Societatea civilă
  • Instituții de învățământ superior acreditate.
  • Academia Română.
  • Instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale
Print Friendly

Comitetul de monitorizare al POCA a aprobat următoarele criterii de eligibilitate a solicitantului și a proiectelor, cu caracter eliminatoriu:

 • Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul solicitantului?
 • Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial, respectiv anumite activități din proiect) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau din partea instituțiilor financiare internaționale (dublă finanțare)?
 • Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?
 • Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul solicitantului?
 • Grupul țintă este eligibil?
 • Valoarea proiectului, contribuția financiară solicitată și durata acestuia se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului?
 • Proiectul cuprinde activitățile obligatorii?
 • Echipa de management a proiectului respectă componența minimă obligatorie?
 • Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?
 • Proiectul cuprinde modulele obligatorii de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare?
Print Friendly

Programul operațional finanțează următoarele tipuri de acțiuni:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central;
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației;
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane;
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice;
 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției;
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri;
 • Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice;
 • Îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții și asigurarea executării corecte a contractelor;
 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Planificare strategică, financiară, instrumente, procese de management la nivel local;
 • Susținerea ONG și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic);
 • Creșterea transparenței în administrația publică;
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);
 • Capacitate administrativă de a preveni și a reduce corupția;
 • Educație anticorupție;
 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar, elaborarea de materiale suport pentru formare, conferințe, seminarii, stagii;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenței juridice;
 • Campanii de informare, educație juridică, conștientizare, ghiduri/materiale informative, strategii de comunicare, sondaje/analize;
 • Diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești;
 • Sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar şi a altor profesii asociate actului de justiție.
Print Friendly

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Print Friendly

Avizul de conformitate cu SIDD DD se emite pentru orice proiect care intersectează teritoriul ITI. Defalcarea finanțării totale a proiectului din bugetul național, respectiv din bugetul Axei prioritare aferent ITI va fi realizat de către AM POIM, în baza avizului eliberat de ADI-ITI Delta Dunării. În avizul de conformitate cu SIDD DD-2030 se va specifica suma alocată din bugetul ITI, în baza procentului aferent suprapunerii teritoriale comunicat de solicitant și verificat de ADI-ITI Delta Dunării.

Print Friendly

Evaluarea cererilor de finanțare se va realiza pe măsura depunerii, neașteptând închiderea apelului. Tipul apelului este competitiv, astfel încât selecția cererilor de finanțare se va realiza în funcție de punctajul obținut și nu în funcție de data depunerii, neavând la bază principiul „primul venit, primul servit”. Cererile de finanțare vor fi luate în considerare dacă se încadrează în termenul limită de depunere al apelului.

Print Friendly

Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, și poate fi accesat la următorul link: http://www.itideltadunarii.com/old/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/

Print Friendly

Cererile de finanțare, întocmite pe formatul tip se înregistrează în sistemul informatic MYSMIS2014. În termen de 1 zi lucrătoare de la înregistrarea Cererii de Finanțare, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere însoțită de fișa de proiect, în vederea eliberării unui aviz de conformitate. Prezentarea avizului se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.

Print Friendly

Alocarea financiară distinctă pentru zona ITI Delta Dunării, aferenta apelului pentru depunere proiecte este specificată în anunțul de lansare al fiecărei Măsuri pe site-ul Autorității de Management pentru POPAM: www.ampeste.ro/informari și sunt următoarele:

Măsura

Alocarea financiară pentru apelul 08.08.2016 – 07.10.2016

Alocarea financiară pentru ITI DD

Măsura I.6 4.012.650,00 lei 1.100.268,00 lei
Măsura I.23 17.834.000,00 lei 4.458.500,00 lei
Măsura II.2 86.360.391,51 lei 23.680.019,35 lei
Măsura II.10 11.592.100,00 lei
Măsurile III.2 si III.3 188.664.045,75 lei 44.585.000,00 lei
Măsura IV.4 15.158.900,00 lei 4.156.570,00 lei
Print Friendly

Apelurile pentru depunerea Cererilor de finanțare sunt de tip competitiv cu termen limită de depunere. Nu vor exista apeluri distincte pentru zona ITI Delta Dunării, potențialii beneficiari vor depune proiectele în perioada de timp specificată în anunțul de lansare postat pe site-ul www.ampeste.ro. În cadrul apelului deschis în perioada 08.08.2016 – 07.10.2016 se pot depune proiecte pe următoarele măsuri:

 • Măsura I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
 • Măsura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi
 • Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură
 • Masurile III.2 si III.3  Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală
 • Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
Print Friendly

Procedura de avizare a proiectelor înaintate pe axele prioritare POC este postată pe website ADI ITI (sectiunea AVIZARE, POC), link http://www.itideltadunarii.com/old/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/
În conformitate cu procedura menționată, dosarul cererii de avizare va cuprinde:

 •  Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale.
 •  Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul SIDD DD  (Anexa nr. 2), într-un exemplar original sau pe suport electronic.
 •  Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în Cererea de Finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original.

În vederea încadrării în obiectivele strategice/pilonii/domeniile/obiectivele sectoriale ale SIDD DD 2030, solicitantul va ține cont de prevederile din Anexa nr. 7.2. – Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii.
Dosarul cererii de avizare a proiectului va fi depus la sediul ADI ITI DD din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Print Friendly

Cartarea va fi gata în primul draft în luna septembrie anul curent, iar după ce se va intra în posesia ei, MDRAP va publica spre consultare ghidurile specifice pentru Creșe și Grădinițe/ Școli primare și gimnaziale/ Licee tehnologice/Universități.

Print Friendly

Legea care definește aceste structuri este în consultare, iar după apariția ei se vor putea concepe ghidurile consultative. În ceea ce privește strategiile referitoare la instituționalizarea grupurilor vulnerabile copii și persoane cu dizabilități, acestea vor fi gata în septembrie, anul curent.

Print Friendly

Strategiile de dezvoltare locală ale unităților administrativ-teritoriale se încadrează în categoria altor documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare, de exemplu. Capitolul de eficiență energetică te preferabil să fie similar ca și structură, cu cele specificate în legislația relevantă în domeniu. Menționăm că în cazul în care documentul strategic este utilizat doar pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate, se acceptă ca domeniul reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice să fie doar o componentă/secțiune a unei strategii mai vaste. În cazul în care documentul strategic va fi o cheltuială eligibilă în cadrul proiectului, nu se acceptă ca domeniul reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice să fie doar o componentă a unei strategii mai vaste, ci va fi un document dedicat exclusiv acestui domeniu.

Print Friendly

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 intenționează să lanseze în consultare publică ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1., Operațiunea A –Microîntreprinderi  pentru teritoriul ITI DD în anul acesta. După perioada de consultare publică, pasul următor este lansarea apelului de proiecte.
În ceea ce privește Prioritatea de investiții 2.2., după deschiderea apelului de proiecte la nivel național, Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 intenționează să lanseze ghidul specific pentru teritoriul ITI DD în consultare publică. Cel mai probabil, deschiderea apelului pentru P.I. 2.2. ITI DD va fi mai întârziată față de cea pe 2.1.A.
Referitor la sesiunile de informare cu privire la aceste priorități de finanțare, acestea vor fi anunțate din timp pe site-ul nostru www.itideltadunarii.com și pe pagina noastră de Facebook, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.

Print Friendly

ÎNTREBARE: Vă rugăm să ne sprijiniți în obținerea unei clarificări privind următoarea speță. Înțelegem că Microîntreprinderile și întreprinderile mici non-agricole din mediul rural nu sunt eligibile în cadrul acestei priorități de investiții (2.2.), deși se face o departajare neloială față de microîntreprinderile din mediul urban.

Întrebare:

 1. Dacă la data depunerii cererii de finanțare un beneficiar de tip microîntreprindere zona ITI are sediul social în mediul urban dar punctul de lucru, unde se va face investiția în mediul rural, este eligibil?
 2. Dacă vor fi ghiduri separate pentru POR 2014-2020 pentru zona ITI axa 2.2?

RĂSPUNS: Conform Programului Operațional Regional 2014-2020 aprobat de către Comisia Europeană, solicitanții eligibili pentru prioritatea de investiții 2.2 sunt: IMM-urile non-agricole din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural.
Referitor la prima întrebare: Conform ghidului specific care a fost în consultare publică, pentru ca un solicitant să fie considerat eligibil, locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole. Deci pentru un solicitant ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor, locul de implementare trebuie să fie situat în mediul urban (nu există nici o specificație referitoare la sediul social al solicitantului).
În ceea ce privește cea de-a doua întrebare:  Pentru toate axele prioritare, prioritățile de investiții, inclusiv pentru 2.2, din cadrul POR 2014-2020 vor exista ghiduri specifice pentru teritoriul ITI Delta Dunării. Chiar dacă anumite condiții se vor putea modifica în cadrul acestor ghiduri, precizăm că regulile generale de eligibilitate, care sunt specificate în cadrul Programului Operațional Regional aprobat de către Comisia Europeană, nu vor face subiectul unor modificări în cadrul ghidurilor specifice.

Print Friendly

Conform Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul priorității de investiții 2.1. A – Microîntreprinderi vor fi eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor cu o vechime de mai mare de 1 an de funcționare ce vor implementa proiecte în mediul urban.
Structurile de cazare sunt eligibile în cadrul acestei priorități de investiții, iar Sulina este un oraș. În concluzie, dacă vă încadrați în categoria solicitanților eligibili și respectați prevederile ghidului specific, puteți să propuneți un asemenea proiect.

Print Friendly

Pentru Strategia de Dezvoltare Locală a unei unități administrativ-teritoriale nu este nevoie să obțineți aviz de conformitate de la ADI ITI DD. Însă, aveți în vedere că Strategia trebuie să fie actualizată și aprobată, astfel încât să includă toate nevoile de pe raza UAT-ului,  concluzionându-se într-o listă de proiecte completă, cu nevoile tuturor actorilor locali.
Menționăm că pe unele programe de finanțare se acordă punctaj dacă proiectul se regăsește  într-o Strategie de dezvoltare locală aprobată. Astfel, dacă un posibil beneficiar ce dorește să implementeze un proiect pe raza UAT-ului nu se regăsește cu acel proiect (la nivel de nevoie, analiză SWOT, listă de proiecte etc.) în Strategie, va fi dezavantajat de punctajul obținut.

Print Friendly

ÎNTREBARE: Vă rugăm să analizați posibilitatea introducerii codului CAEN 8690 ca și domeniu de activitate eligibil pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A în ghidurile specifice care se vor realiza pentru teritoriul ITI Delta Dunării.  În ghidul specific în vigoare la momentul actual, se precizează că investițiile care vizează această clasă sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică. Înțelegem că se dorește o asimilare cu prevederile din axa 7 POR 2014-2020, astfel că  propunem introducerea sintagmei „precum și pe teritoriul Deltei Dunării”, așa cum apare definită ca și obiectiv specific în cadrul axei prioritare 7, prioritatea de investiții 7.1.

RĂSPUNS: ADI-ITI DD nu are competențe în introducerea unor noi domenii de activitate eligibile în cadrul listei de domenii eligibile aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Însă, în urma solicitării, Autoritatea de Management pentru POR a răspuns că acest lucru nu va fi posibil, investiții aferente acestui domeniu de activitate putându-se realiza și de către microîntreprinderi în cadrul priorității de investiții 2.2.

Print Friendly

ÎNTREBARE: Vă rugăm că ne clarificați posibilitatea finanțării unor obiective din POR 2014-2020, astfel:

 1. Realizarea unei săli de educație fizică ce se află în curtea unei școli, prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiții 10.1., presupunând că acest obiectiv (școala) se va regăsi în cartografierea realizată de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
 2. Amenajarea unei baze de agrement ce va cuprinde: un vestiar, stână tradițională, terenuri de sport, tribună și alte elemente care vor pune în evidență promovarea turismului în zonă de către o comună prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1.

RĂSPUNS:

 1. Realizarea unei săli de educație fizică, în condițiile în care acest obiectiv (școala) se va regăsi în cartografierea realizată de către Ministerul Educației, este o activitate eligibilă.
 2. Amenajarea unei baze de agrement intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat, deci nu este eligibilă.
Print Friendly

ÎNTREBARE: Vă solicit un sprijin pentru a mă informa cu privire la posibilitatea accesării de fonduri europene, în situația dată: Îmi construiesc o locuință P+M, pe o suprafață de teren acordată de Primaria orașului Sulina, în baza Legii 15/2003 (pentru sprijinirea tinerilor în construirea de locuințe), și doresc s-o transform într-o pensiune de 8-10 persoane. Stadiul de execuție a lucrării este în faza de „la roșu”. În August 2016 urmează  a-i face recepția, urmând a se executa lucrări de finisaje și dotări. Am o societate comercială în domeniul „Comerț” și „Construcții”- din 2013 societatea nu are activitate, raportările la fisc sunt la toți indicatorii la „zero”. În Obiectul de activitate, firma are cuprinsă și activitatea de „Turism”- dar nu am desfășurat niciodată această activitate. Doresc să accesez fonduri europene, pentru terminarea acestei construcții, dotarea construcției cu mobilier specific cazării turiștilor, a desfășurării unor programe pentru turiști specifice zonei Deltei Dunării- la Sulina și împrejurimi.

RĂSPUNS: Nu puteți transforma construcția începută într-un obiectiv cu destinație turistică. Având în vedere faptul că aveți o societate comercială și locația imobilului fiind in mediul urban, finanțările din fonduri europene dedicate acestui tip de investiții sunt preponderent din POR 2014-2020, Axa prioritară 2.  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Operațiunea A Microîntreprinderi.
Însă condițiile din Ghidul specific aferent acestei priorități au ca excludere firmele care nu au înregistrat profit în anul anterior depunerii cererii de finanțare și  investițiile efectuate la o construcție demarată înainte de semnarea contractului de finanțare.
Totodată trebuie să verificați la Primăria Sulina, dacă vi se permite, legal, să transformați destinația terenului primit, din rezidențial în comercial.

Print Friendly

Mecanismul de depunere pentru ITI va fi stabilit de către AM POR prin ghidurile specifice acestui teritoriu. Teritoriul este specificat pe site-ul www.itideltadunarii.com la secțiunea membri.

Print Friendly

Apelurile pentru teritoriul ITI Delta Dunării vor fi lansate după aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Acestea se vor regăsi postate atât pe site-ul www.inforegio.ro, www.adrse.ro, cât și pe site-ul www.itideltadunarii.com.
Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 intenționează să lanseze în consultare publică ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1., Operațiunea A –Microîntreprinderi  pentru teritoriul ITI DD în anul acesta. După perioada de consultare publică, pasul următor este lansarea apelului de proiecte.
Menționăm că ghidurile specifice pentru teritoriul ITI nu se vor abate de la condițiile de eligibilitate din Programul aprobat de Comisia Europeană.
În ceea ce privește obținerea avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, AM POR  a specificat că pentru axa prioritară 2 din POR nu se va acorda aviz de către ADI ITI DD. Deci, depunerea se va realiza, conform ghidului, în MySMIS.

Print Friendly

ÎNTREBARE:  În Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, pentru anumite apeluri de propuneri de proiecte  finanțabile prin POCU 2014-2020,  lansate până la această dată, se precizează că:  “Intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se adresează celor două categorii de regiuni, inclusiv județelor cuprinse în regiunea ITI (arealul format din 38 de unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța), și anume:

 • regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia
 • regiunea mai dezvoltată: București-Ilfov.”,

ceea ce arată că județele cuprinse în regiunea ITI Delta Dunării sunt eligibile.
De asemenea,  tot în Ghidurile  Solicitantului  – Condiții Specifice, se precizează că “Intervențiile ITI pentru care, la nivelul axei prioritare respective,  există alocare financiară separată, vor fi implementate în baza unor apeluri de proiecte dedicate.”
În aceste condiții, este necesar avizul ITI pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor lansate până la această dată?

RĂSPUNS: Avizul de Conformitate eliberat de către ADI ITI DD constituie o condiție de eligibilitate pentru toate proiectele/operațiunile  ce urmează a fi finanțate prin POCU, din alocarea financiară dedicată mecanismului ITI Delta Dunării și se acordă  în urma evaluării relevanței acestora  în raport cu strategia și a  încadrării în obiectivele strategice/pilonii/domeniile/obiectivele sectoriale ale acesteia.
Ulterior, proiectele pentru care s-a eliberat avizul de conformitate, vor urma circuitul uzual de depunere la AM POCU, în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, pentru selecție, evaluare, contractare din alocările dedicate acestui mecanism, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice  realizate pentru teritoriul  ITI Delta Dunării.
Deci, avizul de conformitate se eliberează doar pentru proiectele ce se depun  în cadrul apelurilor dedicate mecanismului ITI Delta Dunării. În cazul apelurilor lansate până la această dată, nu este necesar, o dovadă în plus, în acest sens,  constituind-o  precizarea din anexa- Instrucțiuni orientative  privind completarea cererii de finanțare,  respectiv: “pentru  acest apel de proiecte  se bifează obligatoriu  NU.” , în ceea  ce privește relevanța  pentru mecanismul ITI Delta Dunării.

Print Friendly

Procedurile de solicitare a avizului de conformitate, pe fiecare program în parte se regăsește pe site-ul www.itideltadunarii.com, la link-ul http://www.itideltadunarii.com/old/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/. Documentele care trebuie depuse pentru a primi avizul de conformitate sunt stipulate în cadrul fiecărei proceduri în parte.

Print Friendly

Înainte de depunerea cererii de finanțare, fiind condiție de eligibilitate administrativă existența avizului.

Print Friendly

Nu vor fi ghiduri/apeluri dedicate ITI DD. În ghidurile generale vor fi menționate alocările dedicate ITI DD. Depunerea de cereri de finanțare va fi condiționată de aprobarea SIDD(DD) prin HG.

Print Friendly

Proiectele finanțate prin intermediul tuturor axelor prioritare din POC pentru care ITI are alocare indicativă. Axele prioritare din cadrul POC ce au prevăzută alocare ITI: AP 1, AP 2.

Print Friendly

Aplicanții cu locul de implementare al proiectului în teritoriul ITI DD.

Print Friendly

În prima zi lucrătoare după depunerea cererii de finanțare. Avizul obținut se va depune la Centrul Regional POPAM în 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare.

Print Friendly

Nu vor fi apeluri dedicate ITI DD. În cadrul apelurilor deschise la nivel național, solicitanții al căror loc de implementare al proiectului este în teritoriul ITI DD vor solicita avizul de conformitate.

Print Friendly

Proiectele finanțate prin intermediul tuturor măsurilor din POPAM pentru care ITI are alocare indicativă. Măsurile din cadrul POPAM ce au prevăzută alocare ITI sunt prevăzute în cadrul fiecărui apel de proiecte.

Print Friendly

Aplicanții cu locul de implementare al proiectului în teritoriul ITI DD.

Print Friendly

Înainte de depunerea cererii de finanțare, fiind condiție de eligibilitate administrativă existența avizului.

Print Friendly

Apelurile se vor deschide după aprobarea SIDD(DD) prin HG. Vor fi ghiduri specifice pentru teritoriul ITI, vor fi apeluri dedicate ITI DD competitive. Solicitanții ce vor depune proiecte implementate în zona ITI DD nu vor putea aplica în cadrul apelului regional. Pentru AP 2, condiție suplimentară de eligibilitate va fi locul de implementare în zona ITI DD.

Print Friendly

Proiectele finanțate prin intermediul tuturor axelor prioritare din POR pentru care ITI are alocare indicativă, cu excepția axei prioritare 2. Axele prioritare din cadrul POR ce au prevăzută alocare ITI: AP 2, AP 3, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 10.

Print Friendly

Aplicanții cu locul de implementare al proiectului în teritoriul ITI DD.

Print Friendly

Înainte de depunerea cererii de finanțare, fiind condiție de eligibilitate administrativă existența avizului.

Print Friendly

Nu vor fi apeluri dedicate pentru ITI DD. Cererile de finanțare se pot depune oricând pe apelurile naționale.

Print Friendly

Proiectele finanțate prin intermediul tuturor axelor prioritare din POIM pentru care ITI are alocare indicativă. Axele prioritare din cadrul POIM ce au prevăzută alocare ITI: AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6.

Print Friendly

Aplicanții cu locul de implementare al proiectului în teritoriul ITI DD, parțial sau în integralitate.

Print Friendly

RĂSPUNS: Înainte de depunerea cererii de finanțare sau încărcarea acesteia în sistemul MySMIS/programul informatic, aplicantul are obligația de a solicita un aviz de conformitate cu SIDD(DD) 2030 de la ADI-ITI DD.
Avizul de conformitate va fi un document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare/înainte de începerea evaluării, reprezentând o condiție de eligibilitate administrativă.
Toți solicitanții din teritoriul ITI Delta Dunării/cei care aplică în teritoriul ITI vor avea obligația obținerii acestui aviz de conformitate.
Avizul de conformitate se va acorda de către ADI-ITI DD în baza fișei de proiect pe care solicitantul o va depune la aceasta.
În cadrul programelor operaționale, la nivelul axelor prioritare/măsurilor pentru care nu există alocare financiară indicativă pentru ITI DD, solicitanții din teritoriul ITI vor putea să depună proiecte pe apelurile naționale.

Print Friendly