POIM

 Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor. Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele.
POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,8 mld. Euro, din care:

 • 6,94 mld. Euro - Fond de Coeziune
 • 2,28 mld. Euro - Fond European de Dezvoltare Regională
 • 1,62 mld. Euro - Cofinanțare

ITI Delta Dunării beneficiază, din cadrul acestei finanțări naționale, de o alocare de 407,64 mil. euro, distribuită astfel pe 5 din cele 8 axe prioritare ale programului:

 • AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient - 236.000.000 euro
 • AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor - 60.000.000 euro
 • AP 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric - 60.000.000 euro
 • AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor - 48.000.000 euro
 • AP 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon - 4.000.000 euro

Varianta integrală a programului aprobat se regăsește pe pagina web a programului la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014

APELURI DESCHISE

AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient:

Data închidere depunere de proiecte: 31.12.2022

Data închidere depunere de proiecte: 31 decembrie 2020

Data închidere depunere de proiecte: 31.12.2020

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Data închidere depunere de proiecte: 31.12.2021

Data închidere depunere de proiecte: 31.12.2020

AP 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

Data închidere depunere de proiecte: 31 decembrie 2021

AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Data închidere depunere de proiecte: 31 decembrie 2020

Data închidere depunere de proiecte:  31.12.2022


APELURI ÎNCHISE

AP 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Apel închis


În cadrul POIM 2014-2020, instrumentul ITI Delta Dunării are alocări dedicate pentru următoarele obiective specifice:

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon


Ghidurile specifice ale fiecărei axe se regăsesc la link-urile http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM)

Documente program


Instrucțiuni AM POIM

 


Instrucțiuni Organism Intermediar Transport către beneficiarii Axelor 1 și 2 POIM
Ministerul Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), revizuit, în stadiu de proiect. Revizuirea Ghidului solicitantului se face în scopul extinderii listei de beneficiari eligibili și a includerii unor condiții specifice de eligibilitate în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului. Propunerile privind îmbunătățirea proiectului de Ghid al solicitantului, se pot trimite la adresa de e-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, până la data de 15 august 2020. În același timp cu lansarea consultării publice are loc suspendarea apelului de proiecte POIM/6/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Relansarea acestui apel de proiecte, actualizat conform noilor modificări ale POIM și ale ghidului solicitantului va avea loc după finalizarea consultării publice. Mai multe detalii...


Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică proiectul ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare aferent Obiectivului Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Ghidul solicitantului a fost elaborat în scopul sprijinirii investițiilor de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului. Propunerile și comentariile pe marginea documentului pot fi trimise la sediul MFE din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, Sector 1 și/sau la adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro timp de 15 zile calendaristice (până pe 10 august).

Mai multe detalii..
Anunțurile Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare pot fi găsite la următorul link: http://mfe.gov.ro/category/anunturi/anunturi-am-uri/conducere-ampoim/

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate de POIM 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ACORDARE A AVIZULUI DE CONFORMITATE CU SIDD DD PENTRU PROIECTELE CE VOR FI FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020, DIN ALOCĂRILE ACORDATE MECANISMULUI ITI DELTA DUNĂRII
Anexa 8 la procedura de avizare

Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POIM 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)


PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedura de Monitorizare.

Aceasta acoperă întreaga perioadă începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/ riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POIM 2014 - 2020, pentru mecanismul ITI Delta DunăriiCOMITETE MONITORIZARE POIM

 • Anul 2019

Lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a finalizării procedurii de selecție a unui membru cu drept de vot în cadrul CM POIM 2014-2020

Reuniunea CM POIM din 17-18 iulie 2019

Nota justificativă privind oportunitatea aducerii unor modificări Programului  Operațional Infrastructură Mare. Decizie privind mandatarea AM POIM pentru parcurgerea etapelor procedurale în vederea operării modificărilor POIM 2014-2020, în conformitate cu Nota justificativă 285/RM/ 12 iulie 2019
Sinteza deciziilor celei de-a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM

Reuniunea CM POIM din 19 iunie 2019 (reuniune extraordinară)

Minuta celei de-a IX-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM
Sinteza deciziilor celei de-a IX-a reuniuni
a Comitetului de Monitorizare POIM

Reuniunea CM POIM din 30 ianuarie 2019

Minuta celei de-a VIII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM. Sinteza deciziilor celei de-a VIII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020

Ultima modificare 9 august 2020