POCU

 Catalog-Item Reuse

POCU

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) – implicit al fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, și anume de a reduce disparițiile de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

În cadrul mecanismului ITI DD sunt finanțate și beneficiază de o alocare distinctă de 60.000.000 euro 3 Axe Prioritare – 3, 4 și 6, după cum urmează:

Alocare financiară pentru mecanismul ITI Delta Dunării: 60 milioane euro

 • Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți – 18 000 000 euro
 • Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei – 20 000 000 euro
 • Axa Prioritară 6 - Educație și competențe – 22 000 000 euro

Varianta integrală aprobata  a  Programului   Operațional  Capital Uman  (POCU), se regăsește pe pagina web a programului, la următorul link:  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf


Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 se întocmește de către AM POCU și se regăsește pe site-ul http://mfe.gov.ro
La următorul link se regăsesc Anunțurile active privind lansările de apeluri: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman

În acest moment nu sunt apeluri deschise

În acest moment nu sunt apeluri în consultare publică

APELURI ÎNCHISE:

AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării

 • Perioadă: 15.06.2018 – 14.09.2018.
 • Alocare financiară pentru ITI: 3.500.000 euro

România profesională – Întreprinderi competitive (AP 3/PI 8.v/OS 3.8)

 • Perioada - 17.07.2019 – 30.012020
 • Valoarea apelului: 500.000 euro

AP3/PI 10iii/OS 3.12 -Inovare prin formare

 • Perioadă: 15.10.2018 – 15.03.2019
 • Alocare financiară pentru ITI: 1.000.000 euro

AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați

 • Perioadă: 20.09.2018 – 28.01.2019
 • Alocare financiară pentru ITI: 2.000.000 euro

AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4- BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice din teritoriul ITI Delta Dunării

 • Perioadă: 28.06.2019 - 28.08.2019
 • Alocare financiară pentru ITI: 2.000.000 euro

AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2  - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării

 • Perioadă: 04.06.2018 - 19.08.2028.09.2018
 • Alocare financiară pentru ITI: 9.000.000 euro

AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri

 • Perioadă: 01.11.2018 – 05.07.2019
 • Alocare financiară pentru ITI: 3.500.000 euro

AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate

 • Perioadă: 14.09.2018 – 31.07.2019
 • Alocare financiară pentru ITI: 9.000.000 euro

Stagii de practică pentru elevi (AP 6/PI 10.iv/OS 6.14)

 • Perioada: 16.09.2019 – 29.11.2019
 • Valaorea apelului: 5.000.000 euro
Axa prioritară 3 - LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI - 18.000.000 euro
 • O.S.  3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație
 • O.S. 3.4 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație
 • O.S.  3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma
 • O.S. 3.5. Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorității roma
 • O.S. 3.3  Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
 • O.S. 3.6 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
 • O.S. 3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
 • O.S.  3.8. Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
 • O.S. 3.9. Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement
 • O.S. 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților dobândite

Axa prioritară 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI - 20.000.000 euro

 • O.S. 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate
 • O.S 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 • O.S. 4.4. Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depășit situația de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale
 • O.S. 4.5. Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem
 • O.S. 4.6.  Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității
 • O.S.  4.8. Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
 • O.S. 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii
 • O.S. 4.10.  Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității
 • O.S. 4.11. Creșterea utilizării/ aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale
 • O.S.  4.12. Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității
 • O.S. 4.13. Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani)pregătiți pentru a avea o viață Independenta
 • O.S. 4.14. Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității
 • O.S. 4.15. Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung
 • O.S. 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Axa prioritară 6 - EDUCAȚIE SI COMPETENȚE - 22.000.000 euro

 • O.S. 6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială (NEETs a doua șansă)
 • O.S. 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
 • O.S. 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
 • O.S. 6.4. Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională
 • O.S. 6.5. Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare
 • O.S. 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
 • O.S. 6.7. Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
 • O.S. 6.8. Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii
 • O.S. 6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare
 • O.S. 6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC
 • O.S. 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma
 • O.S. 6.12. Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
 • O.S. 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 • O.S. 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 • O.S. 6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții in învățarea la locul de muncă
 • O.S. 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii
 • O.S. 6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 – iunie 2018
Ghidul solicitantului condiții specifice „Romania profesională – Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 – iulie 2019

Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați"– varianta finală. Depunere proiecte în MySMIS: începând cu 20.09.2018.
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajaținr. 930 / 17.09.2018
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene privind modificarea Ghidului Solicitantului „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați nr. 1543 / 19.12.2018

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare – versiune finală, 10.10.2018. Depunere în MySMIS: începând cu 15.10.2018

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării– 31 mai 2018
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII –" AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 ( publicat în iunie 2019)
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE – "Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13;4.14 – (publicat în septembrie 2018)
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE "Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate" AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 - (publicat în septembrie 2018)

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE "STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII – ( publicat în septembrie 2019)

Ghidurile specifice  ale fiecarei axe se regăsesc la  urmatorul link: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.INSTRUCTIUNE Nr 8-03.06.2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 - 2020 +anexe


POCU - Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor

POCU - Strategii și legislație

Ordin MFE 1284 pe 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Ordin privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020", aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/ 2016 (august 2017)

Ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat (noiembrie 2017)

Manualul beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin POCU - august 2017

DECIZIE AM POCU 14453 din 27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul

Instrucțiune privind modul de lucru pentru cooptarea, înlocuirea, adăugarea de parteneri asociați (unități școlare) în cadrul procesului de precontractare și implementare a apelurilor de proiecte Școala pentru Toți și Profesori Motivați în Școli Defavorizare

Manualul Beneficiarului & Anexe - 03.09.2018

Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU

Ghidul indicatorilor

Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up - AM POCU

Metodologie de verificare, evaluare și selecție a proiectelor în cadrul POCU - 2019

EXTRASE DIN SIDD DD PENTRU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POCU 2014-2020

Legislația aplicabilă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020


http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/

http://mfe.gov.ro/pocu-consultare-publica-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-angajate-in-cadrul-intreprinderilor-al-caror-domeniu-de-activitate-este-afectat-direct-ca-urmare-a-declararii-situatiilor-de-epidemi/

http://mfe.gov.ro/solicitare-clarificari-in-etapa-conformitatii-administrative-si-a-eligibilitatii-pentru-apelul-pocu-711-6-14-stagii-de-practica-pentru-elevi-teritoriul-iti-delta-dunarii/

http://mfe.gov.ro/clarificari-privind-punerea-in-aplicare-a-instructiunilor-nr-4-si-nr-5-ale-am-pocu/

http://mfe.gov.ro/pocu-instructiunea-nr-5-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-referitoare-la-implementarea-proiectelor-finantate/

http://mfe.gov.ro/pocu-lista-intermediara-cu-cererile-de-finantare-aprobate-in-etapa-de-evaluare-tehnica-si-financiara-pentru-apelul-servicii-sociale-si-socio-profesionale-la-nivelul-comunitatii-pentru-copii-2/

http://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-ghidul-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-solidar/

http://mfe.gov.ro/pocu-instructiunea-nr-4-privind-stabilirea-unor-masuri-referitoare-la-implementarea-proiectelor-finantate/

http://mfe.gov.ro/pocu-lista-intermediara-cu-cererile-de-finantare-aprobate-in-etapa-de-evaluare-tehnica-si-financiara-pentru-apelul-bunicii-comunitatii-servicii-sociale-si-socio-medicale-pentru-persoane-vars/

http://mfe.gov.ro/am-pocu-publica-lista-finala-a-cererilor-de-finantare-respinse-dupa-solutionarea-contestatiilor-aferente-etapei-de-verificare-a-conformitatii-administrative-si-eligibilitatii-pentru-apelul-de-proiecte/

http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-romania-profesionala-intreprinderi-competitive/


La următorul link se regăsesc Anunțurile active privind lansările de apeluri: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/

 

 

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate POCU 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ACORDARE A AVIZULUI DE CONFORMITATE CU SIDD DD PENTRU PROIECTELE CE VOR FI FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020, DIN ALOCĂRILE ACORDATE MECANISMULUI ITI DELTA DUNĂRII
Anexele procedurii de avizare


 

PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedura de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/ riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POCU 2014 - 2020, din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta DunăriiCOMITET MONITORIZARE POCU

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POCU.


 

Documente constituire CM POCU 2014-2020

Minute CM POCU

Sinteza deciziilor CM POCU


Ultima modificare 15 iunie 2020