POCA

 Catalog-Item Reuse

POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Data aprobării: 25 februarie 2015

Obiectivul general: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 are ca obiectiv general crearea unei administrații moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, resurse umane profesionalizate, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Axe prioritare:

AP.1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijină măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar. POCA susține eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul judiciar și creează premisele pentru implementarea cu succes a reformelor.

AP. 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și SMBR și autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor (Tulcea și Constanța) și municipiilor (Tulcea și Constanța).
 • Autorități administrative autonome.
 • ONG-uri, parteneri sociali.
 • Instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
 • Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor.
 • Autorități și instituții publice locale beneficiare ITI.
 • Instituțiile din sistemul judiciar (CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din  subordine/ coordonare: ONPCCRC, ANP, DNP, ONRC, INEC, ANC). Aceștia pot încheia parteneriate atât între ei, cât și cu alte instituții/ organizații relevante
 • Orice alt tip de beneficiar prevăzut de ghidurile specifice elaborate în cadrul programului POCA.

Varianta integrală a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 aprobat se regăsește pe pagina web, la următorul link:Programul operațional capacitate administrativă PO CA (versiunea revizuită 2.0)

Calendar lansări – http://www.poca.ro/solicitare-finantare/calendar-orientativ-privind-lansarile-de-cereri-de-proiecte-in-anul-2019/

APELURI DESCHISE:

 • AP. 1:

APELURI ÎN CONSULTARE:

 • AP. 2:

APELURI ÎNCHISE:

Anul 2019:

 • AP. 2:   nu este cazul până în acest moment

Anul 2018:

 • AP. 1:
  • 18 aprilie 2018 – IP 10/2018
  • 12 octombrie 2018 – IP 11/2018
  • 10 august 2018 – IP 12/2019
 • AP.2:
  • 18 ianuarie 2018 – CP 7 less/2018
  • 18 ianuarie 2018 – CP 7 more/2018
  • 20 iulie 2018 – CP 8 less/2018
  • 20 iulie 2018 – CP 8 more/2018
  • 4 mai 2018 – CP 9/2018
  • 20 iulie 2018 – CP 10 less/2018
  • 20 iulie 2018 – CP 10 more/2018
  • 20 august 2018 – CP 11/2018
  • 6 noiembrie 2018 – CP 12 less/2018
  • 6 noiembrie 2018 – CP 12 more/2018

Anul 2017:

 • AP. 1:
  • 6 februarie 2017 – IP 7/2017
  • 4 mai 2017 – IP 8/2017
  • 17 august 2017 – IP 9/2017
 • AP. 2:
  • 10 august 2017 – CP 1 less/2017
  • 10 august 2017 – CP 1 more/2017
  • 9 februarie 2017 – CP 2/2017
  • 10 februarie 2017 – CP 3/2017
  • 7 februarie 2017 – CP 4/2017
  • 10 august 2017 – CP 5/2017
  • 29 septembrie 2017 – CP 6 less/2017
  • 29 septembrie 2017 – CP 6 more/2017

Anul 2016:

 • AP. 1:
  • 28 septembrie 2016 – IP 3/2016
  • 23 noiembrie 2016 – IP 4/2016
  • 19 iulie 2016 – IP 5/2016
  • 28 decembrie 2016 – IP 6/2016
 • AP. 2: nu este cazul

Anul 2015:

 • AP. 1:
  • 22 mai 2015 – IP 1/2015
  • 19 noiembrie 2015 – IP 2/2015
 • AP. 2: nu este cazul

LINII DE FINANȚARE DESCHISE: http://www.poca.ro/category/lf-deschise/

LINII DE FINANȚARE ÎNCHISE: http://www.poca.ro/category/lf-inchise/ip-12015/

LINII DE FINANȚARE ÎN CONSULTARE: http://www.poca.ro/category/cp-13-2019-less/

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: http://www.poca.ro/intrebari-frecvente/intrebari-frecvente/

Ghidurile specifice pentru fiecare axă a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 pot fi studiate accesând link-ul: http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014#implementare-program

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul AP1 CDI sau AP2 TIC (după caz) din cadrul POCA 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATE CU STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII PENTRU PROIECTELE CARE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 PRIN MECANISMUL ITILista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POR 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)

PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedura de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/ riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POCA 2014 - 2020, din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării


COMITET MONITORIZARE POCA

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a (POCA) care se reunește pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a demarat, în noiembrie 2014, procesul de identificare și selecție a organizațiilor interesate din rândul partenerilor sociali, organismelor reprezentând societatea civilă, instituțiilor de învățământ superior acreditate, ca membri în CM POCA.

Mai multe detalii privind componența Comitetului de monitorizare și deciziile CM POCA pot fi gasite la adresa: http://www.poca.ro/monitorizare-program/comitet-de-monitorizare/Ultima modificare 15 octombrie 2019