POC

 Catalog-Item Reuse

POC

Denumire program: PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Data aprobării: 19 DECEMBRIE 2014
Obiectivul general:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 are rolul de a crește competitivitatea economică a României și de a impulsiona dezvoltarea, în special privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI), infrastructura TIC și o mai bună concepere a serviciilor. Programul este realizat pe baza ideii că investițiile în CDI și TIC vor avea un efect de multiplicare în cadrul economiei și vor conduce România mai departe către obiectivele Strategiei Europa 2020.

Axe prioritare:

 • AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
 • AP.2: Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Institute publice CD sau universități.
 • Firme cu activitate CD menţionată în statut.
 • Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ.
 • Organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ superior), Agenția de Administrare a RoEduNet, ANELIS PLUS, etc.
 • Organizații de cercetare de drept public și/sau privat și întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice și/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaționale de CDI.
 • Organizații de cercetare de drept public și/sau privat și întreprinderi mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menționată în statut.
 • Întreprinderi mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate (activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii).
 • Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).
 • Start-up-uri inovatoare: întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrial.
 • Întreprinderi nou-înființate inovatoare (definite conform Reg. de exceptare in bloc de la notificare Nr.651/2014 art.22, alin.(2), combinat cu art. 2, alin.(80)).
 • Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare sunt beneficiarii proiectului (aplicanții), iar întreprinderile care accesează oferta acestor organizații sunt beneficiarii efectivi ai activităților proiectului.
 • Autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul TIC.
 • Întreprinderi, consorții de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 • Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilitate în domeniul TIC și alte autorități publice cu atribuții în reglementarea în domeniul comunicațiilor, protecția consumatorului, supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Autorități ale administrației publice centrale care gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate între aceste instituții.
 • Entități CERT, autorități publice centrale cu responsabilități în domeniul securității cibernetice.
 • Autoritățile administrației publice cu responsabilități în domeniul educației și TIC.
 • Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile incluziunii sociale și TIC.
 • Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile sănătate și TIC.
 • Orice alt tip de beneficiar prevăzut de ghidurile specifice elaborate în cadrul programului POC.

Varianta integrală a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 aprobat se regăsește pe pagina web, la următorul link:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.12.2018/Programul_Operational_Competitivitate_aprobat_prin_Decizia_C2018_8851.pdfApeluri deschise:
1 – CDI, C – Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
Perioada: 01.01.2017 - până la epuizare
2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAȚIE
Perioada: 20.03.2018-până la epuizare
Valoarea apelului: 109.731 euro
2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-SĂNĂTATE
Perioada: 01.10.2018 - până la epuizare
2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-CULTURĂ
Perioada: 28.03.2017 - până la epuizare
Valoarea apelului: 600.000 euro

Apeluri închise:
1 – CDI, A – Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
Perioada: 15.11.2017 - 16.05.2018
Valoarea apelului: 9.000.000 euro
1 – CDI, B – Clustere de inovare
1 – CDI, D – Proiecte pentru întreprinderi nou-înființate, inovatoare care vizează inovarea de produs sau de proces
1 – CDI, E – Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
1 – CDI, F -  Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități
1 – CDI, G – Parteneriat pentru transfer de cunoștințe
 
2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
Perioada: 06.08.2018 - 04.10.2018
Valoarea apelului: 740.161 euro    
2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Perioada: 30.01.2019 - 29.03.2019Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020
Programul Național de Reformă 2015Ghid unic
Ordin - aprobarea schemei de ajutor de stat - CDI
Schema de ajutor de stat - CDI
Schema ajutor de minimis pentru start-up și spin-off

Ordinul de ministru MDRAPFE nr. 6436/12.10.2017MFE pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru tipul de proiecte Proiect Tehnologic Inovativ din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa1
Metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul POC, AP.1: CDI și AP.2: TIC

INSTRUCŢIUNI IMPLEMENTARE

Instructiunea nr.19/27.06.2019 privind instrumentele de garantare aferente proiectelor implementate in cadrul POC
Instructiunea nr.18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25
Instructiunea nr.17/15.04.2019 privind introducerea in sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/rezultat distinct pe tipuri de regiuni, mai dezvoltate sau mai putin dezvoltate, pentru contractele de finantare din cadrul POC
Instructiunea nr.16/15.04.2019 privind modul de raportare a valorilor indicatorilor de realizare pentru contractile de finantare din cadrul Axei prioritare 2 - POC
Instructiunea nr.15/11.04.2019 privind modul de raportare a valorilor indicatorilor de realizare pentru contractile de finantare din cadrul Axei prioritare 1 - POC
Instructiunea nr. 14/02.04.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor rezultate in urma modificarilor contractuale
Instructiunea nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul si raportare a valorii indicatorului C027 "Investitii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de CD" de catre beneficiarii POC Axa 1
Instrucţiunea nr.12/06.03.2019 privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC
Instrucţiunea nr. 11/26.02.2019 privind mecanismul de decontare al cererilor de plată de către beneficiarii POC
Instrucţiunea nr.3/30.03.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare
Instrucţiunea nr.4/30.03.2018 privind conţinutul dosarului de achiziţie şi a documentelor aferente transmise de către beneficiarii POC
Instrucțiunea nr.5/10.05.2018 privind conținutul dosarului achiziției și a documentelor aferente transmise de către beneficiarii POC
Instrucţiunea nr.6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată
Instructiunea DGPEC nr. 10/06.02.2019 privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC
Metodologia şi criteriile pentru selecţia operaţiunilor în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Decizia nr.15 privind metodologia şi criteriile pentru selecţia operaţiunilor în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020
INSTRUCŢIUNEA nr. 14605/16.03.2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC


ANCSI – Organism Intermediar pentru POC, AP1 – CDI – www.research.ro
MCSI – Organism Intermediar pentru POC, AP2 – TIC – www.mcsi.roCalendarul lansărilor de apeluri POC – actualizare august 2019
Lansare Proiect Tehnologic Inovativ

Lansare e-cultură - https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18318/poc-s-a-lansat-apelul-pentru-imbunatatirea-continutului-digital-si-infrastructurii-tic-in-domeniul-e-cultura
Lansare e-educație - http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/408/am-poc-lanseaz%C4%83-apelul-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
Lansare e-sănătate - http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/565/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-s%C4%83n%C4%83tate
Lansare broadband - http://www.itideltadunarii.com/anunturi/nout%C4%83%C8%9Bi-finan%C8%9B%C4%83ri/am-poc-anunta-lansarea-ghidului-solicitantului-aferent-actiunii-2-1-1-imbunatatirea-infrastructurii-in-banda-larga-si-a-accesului-la-internet
Lansare Acțiune 2.2.1 - http://www.itideltadunarii.com/anunturi/nout%C4%83%C8%9Bi-finan%C8%9B%C4%83ri/am-poc-a-fost-amanata-data-de-lansare-a-apelului-destinat-sectorului-tic-si-inovarii-in-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere

Anunțuri Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate

www.fonduri-ue.ro/poc-2014#anunțuri-program


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul AP1 CDI sau AP2 TIC (după caz) din cadrul POC 2014-2020.
Înaintea înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării SIDD DD.
Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATE CU STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII PENTRU PROIECTELE CARE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 PRIN MECANISMUL ITI
Anexele procedurii


Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POC 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)


  PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedura de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor și implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/ riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POC 2014 - 2020, din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării
Anexele procedurii de monitorizare

COMITET MONITORIZARE POC 2019

DECIZII

Decizia nr. 33 de aprobare a Raportului Anual de Implementare aferent anului 2018
Decizia nr. 32 - nr. de inregistrare DGPEC 45384/ 19.06.2019
Decizia nr. 31 - nr. de inregistrare DGPEC 45381/ 19.06.2019
Decizia nr. 29 - nr. de înregistrare DGPEC 7186/ 29.01.2019
Agenda CM POC 22.01.2019
Decizia nr. 30
- nr. de înregistrare DGPEC 7189/29.01.2019

MINUTE

Minuta CM POC 07.06.2018 - partea 1
Minuta CM POC 07.06.2018 - partea 2
Minuta CM POC 22.01.2019
Sinteza deciziilor CM POC
 nr. DGPEC 7411/ 30.01.2018
Sinteza deciziilor CM POC nr. DGPEC 45391/ 19.06.2019

Ultima modificare 15 octombrie 2019