PNDR

 Catalog-Item Reuse

PNDR


Aprobat în mai 2015 și aflat la a 9-a versiune (23 ianuarie 2019), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 acoperă întregul teritoriu al României și reprezintă programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România. Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice locale au avut la dispoziție în perioada 2014 – 2020 aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene, eficiente și rentabile.

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE FINANCIARĂ 20142020

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Pentru perioada 2021 – 2027, PNDR va deveni Planul Național Strategic PAC post 2020, iar direcțiile de acțiune ce vor fi abordate sunt:

 • sprijinirea veniturilor agricole viabile și reziliența în întreaga Uniune pentru a spori siguranța alimentară;
 • orientarea spre piață și creșterea competitivității, inclusiv un focus mai mare pe cercetare, tehnologie și digitalizare;
 • îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric;
 • atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural;
 • promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea locală în mediul rural, inclusiv bio-economia și silvicultura durabilă.

Pentru informații suplimentare privind Politica Agricolă Comună (PAC) post 2020 - https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-strategic/Oportunitati-finantare-dezvoltare-rurala-PNS-2021-2027.pdf

Suma propusă prin noua PAC pentru România este de 20,5 miliarde EUR, din care 13,3 miliarde va fi destinată plăților directe, 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA), iar 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

PROPUNERI PENTRU DIRECȚII DE ACȚIUNE ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR F.E.A.D.R. POST 2020

  • Sprijin pentru mediu și climă: 35%
  • Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de procesare, servicii de bază în mediul rural, investiții non agricole: 38%
  • Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%
  • Cooperarea și inovare: 6%
  • Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%
  • Schimbul de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%

La nivel național sunt DESCHISE următoarele apeluri de cereri de finanțare, în cadrul cărora solicitanții de finanțări din Teritoriul ITI Delta Dunării pot depune proiecte, cu condiția obținerii avizului de conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării (SIDD DD) și a respectării prevederilor ghidului solicitantului:ARHIVA ANUNȚURILOR CERERILOR DE PROIECTE pentru submăsurile aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 - 2020)MĂSURI / DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2014 – 2020 PENTRU TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII:

Măsura 4  - Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 – Investiții in exploatații agricole
Submăsura 4.1 – Investiții in exploatații agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole
Submăsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice
Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice (zona ITI - Delta Dunării)

Măsura 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri

Măsura 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - Delta Dunării)

Măsura 19 - LEADER

Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală  (zona ITI - Delta Dunării)


Procedura de avizare a proiectelor se aplică solicitărilor depuse de potențialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării pentru proiecte finanțabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Procedura face referire la:

 • verificarea conformității propunerilor de proiecte cu SIDD DD pe baza documentelor anexate;
 • acordarea avizului de conformitate cu SIDD DD;
 • soluționarea contestațiilor.

Procedura operațională de avizare pentru conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării pentru proiectele care vor fi finanțate prin  PNDR în cadrul perioadei de programare 2014-2020, prin mecanismul ITI

Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din PNDR 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)

PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD:

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.
Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor  și implicit, a gradului de absorbție a FESI  dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.

Procedura de monitorizare pe proiectele finanțate prin PNDR 2014 – 2020 în teritoriul ITI Delta Dunării se aplică de către:

 • expertul/experții PNDR pentru sprijin în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin PNDR, urmărirea ex-post a proiectelor, evaluarea și aplicarea criteriilor de prioritizare;
 • experții în informare și comunicare, implicați în mediatizarea rezultatelor monitorizării și evaluării;        
 • responsabilul cu monitorizare, căreia îi revine înregistrarea și transmiterea documentelor;  
 • expertul achiziții publice - sprijin pentru beneficiari în domeniul achizițiilor;
 • expertul / experții IT- sprijin beneficiari în introducere date în sistemele informatice ale programelor, administrarea bazelor de date;
 • juristul - sprijin pentru beneficiari în interpretarea prevederilor legale aplicabile;
 • expert resurse umane  - sprijin pentru beneficiari în probleme de resurse umane.

Procesul de monitorizare pe proiectele PNDR contribuie  la atingerea rezultatelor,  a  obiectivelor generale și specifice ale proiectului, finanțat în cadrul mecanismului ITI. Procesul de monitorizare și raportare conține activitățile axate pe progresul proiectului, propune inițiative și ia acțiuni de remediere, păstrează planul de lucru actualizat în mod continuu.

Foarte important pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR 2014 – 2020 în Teritoriul ITI Delta Dunării: în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor transmite către ADI ITI DD extrase din cererea de finanțare referitoare la:

 • Date de identificare beneficiar
 • Date de identificare proiect
 • Valoare totală proiect/ Valoare eligibilă proiect/ Valoare solicitată
 • Persoane de contact
 • Activitățile proiectului și calendarul activităților
 • Planul de achiziții
 • Bugetul proiectului
 • Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a proiectelor din perspectiva SIDD DD ce vor fi finanțate prin PNDR 2014 - 2020, din alocările acordate  mecanismului ITI Delta Dunării


COMITETE DE MONITORIZARE PNDR 2014 – 2020


Ultima modificare 18 mai 2020